Ота Шик

Трет пат: марксистичко-ленинистичката теорија и модерното индустриско општество

Извадоци

Напишано: 1972
Извор: Ota Šik “Treći put: marksističko-leninistička teorija i moderno društvo”, “Globus” (Zagreb) 1983.
Превод: Здравко Савески, од хрватски јазик
Техничка обработка: Алек Атевиќ
Онлајн верзија: јули 2005


Содржина

Предговор

Поедноставените претстави за демократијата

Лениновата промена во образлагањето на социјалистичката државаШикова архива

марксистичка интернет архива