Roestam Effendi

Verklaring van partijgenoot Roestam Effendi


Bron: De Tribune, dagblad van de Communistische partij Nederland, 30 december 1936
Deze versie: Spelling
Transcriptie/HTML: Paul Benschop, voor het Marxists Internet Archive
Contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive


In sommige dagbladen werd een dezer dagen het bericht gepubliceerd, betrekking hebbende op de bestrijding van het communisme in de Nederlandse koloniën, waarin is medegedeeld dat een ‘Buitenlands Bureau’ van de Partai Kommunis Indonesia (PKI)[1] in Nederland zou bestaan, waarin ik zitting zou hebben. Dit Bureau zou dan ten doel hebben de Indische Communistische Partij weder op te bouwen en allerlei illegaal werk te verrichten.

Ik stel er prijs op mede te delen, dat een dergelijk bureau niet meer bestaat. Wat mijn politieke activiteit betreft, een ieder kan ze beoordelen naar mijn werk als Indonesisch Kamerlid van de CPN in ons Parlement.

Dat de communisten in Indonesië thans niet openlijk hun politiek kunnen verdedigen en propageren, is zeker niet aan hen te wijten. De CPN echter, heeft nog dezer dagen openlijk en onomwonden haar houding ten opzichte van Indonesië opnieuw bepaald in haar verkiezingsprogram, waarin verklaard wordt dat de CPN opkomt voor de toekenning van democratische rechten aan het Indonesische volk en voor de weerbaarmaking van land en volk tegenover eventuele buitenlandse agressors in samenwerking met de Indonesiërs daar te lande.

_______________
[1] De Centrale Inlichtingen Dienst van de Nederlandse overheid schrijft over het Buitenlands Bureau van de PKI op bladzijde 5 in het ‘Geheim overzicht no.6, jaargang 1934’ het volgende:
“Onlangs is op instignatie van Moscou in Nederland opgericht een zg. Buitenlandsch bureau van de Partia Kommunis Indonesia (PKI), onder leiding van het 2e Kamerlid Roestam Effendi en een of meer leden van de inheemsche studenten-vereeniging ‘Perhimpoenan Indonesia’. Dit bureau dat het (volkomen ten onrechte) doet voorkomen, dat de in 1927 totaal vernietigde PKI thans in illegalen vorm nog in Indië zou voortbestaan, werkt blijkbaar onder verantwoording en toezicht van het West-Europeesche Politiek Bureau van de IIIe Internationale en heeft tot taak de verspreiding van communistische lectuur en het opstellen van programma’s van eischen voor de inheemsche vakbeweging, en aanwijzingen te geven voor de propaganda onder de werkloozen, de jeugd, de zeelieden e.a.”.


Zoek knop