Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH – XL

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen (behalve de artikelen in de sectie Tijdschriften). In de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!HIER en HIER

Oneliner van de maand:
Rode zetel


   De kritiek op de religie eindigt met de leer dat de mens het hoogste wezen is voor de mens,
   dus met de categorische imperatief de verhoudingen te revolutioneren waarin de mens een vernederd,
   geknecht, verlaten, verachtelijk wezen is, ...   


Bron: Bijdrage tot de kritiek op Hegels Rechtsfilosofie – Inleiding


24 september 2023

Salvador Allende (1973): Allende’s laatste toespraak op 11 september 1973

Landgenoten, ik zal met mijn leven de verdediging van de principes dierbaar aan dit land betalen. De schande zal over hen vallen die hun overtuigingen verloochenden, die zich niet aan hun eigen woord hielden en zich aan de zijde van het leger en zijn doctrines schaarden. Het volk moet behoedzaam zijn, zich noch laten provoceren noch laten uitmoorden, maar zijn verworvenheden verdedigen. ...


22 september 2023

Karl Marx (1859): Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie – Eerste hoofdstuk: De waar

Op het eerste gezicht lijkt de burgerlijke rijkdom een reusachtige verzameling waren te zijn en de afzonderlijke waar het elementaire bestaan daarvan. Maar elke waar treedt op onder een tweeledig gezichtspunt: als gebruikswaarde en als ruilwaarde. ...


21 september 2023

Karl Marx (1859): Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie

Ik behandel het systeem van de burgerlijke economie in deze volgorde: kapitaal, grondbezit, loonarbeid; staat, buitenlandse handel, wereldmarkt. Bij de eerste drie punten onderzoek ik de economische levensvoorwaarden van de drie grote klassen, waarin de moderne burgerlijke maatschappij uiteenvalt; de samenhang van de drie andere punten ligt voor de hand. Afdeling 1 van het eerste boek, waarin het kapitaal wordt behandeld, bestaat uit de volgende hoofdstukken: 1. de waar; 2. het geld ofwel de eenvoudige circulatie; 3. het kapitaal in het algemeen. ...


19 september 2023

De staatsgreep in Chili

Wat er op 11 september 1973 in Chili gebeurde, onthulde niet plotseling iets nieuws over de manieren waarop mannen met macht en privileges hun sociale orde proberen te beschermen: de geschiedenis van de afgelopen 150 jaar staat bol van dergelijke episodes. Toch heeft Chili veel linkse mensen op zijn minst gedwongen tot een aantal ongemakkelijke overpeinzingen en vragen ...


28 juli 2023

August Bebel (1910): Uit mijn leven - Vóór Barmen-Elberfeld

De strijd met de lassalleanen van beide richtingen werd met het jaar 1868 steeds heviger. Dit werd niet anders door het feit dat we geld inzamelden voor de verkiezing van Hasenclever in het kiesdistrict Duisburg ...


28 juli 2023

August Bebel (1910): Uit mijn leven - Mijn eerste veroordeling

Het wanbestuur en vriendjespolitiek, onder de regering van koningin Isabella van Spanje, verenigde de oppositiepartijen in een gewelddadige opstand die resulteerde in de vlucht van Isabella ...


25 juli 2023

August Bebel (1910): Uit mijn leven - De vakbeweging

Ik houd me alleen bezig met de vakbeweging in zoverre ik mezelf tot de vroedvrouwen ervan reken. Men zou het jaar 1868 het geboortejaar van de Duitse vakbonden kunnen noemen, maar onder voorbehoud. ...


22 juli 2023

Vlaams Marxistisch Tijdschrift, jg. 43, nr 1, lente 2009

Stedelijk beleid tegen ‘overlast’ - Gelijke kansen - Ontreddering bij SP.a - De financiële crisis - Oorzaken kredietcrisis - Financiële crisis en recessie - Frankrijk - Oekraïne, gefaalde staat? - Klasse en natie in Latijns Amerika - Marxrenaissance bij Italiaanse radicale denkers - Ethiek en marxisme, Castro - Flam en Lefebvre - Piaget - Samenleven in mijncité Zwartberg - De mens: vooruitgang en maakbaarheid - Jos De Geyter - Herinneringen aan Jaap Kruithof


21 juli 2023

August Bebel (1910): Uit mijn leven - De gang naar Neurenberg

In juli 1867 werd na lange onderhandelingen tussen Noord-Duitsland en de Zuid-Duitse staten een verdrag gesloten, volgens hetwelk de regeling van de douane- en indirecte belastingen zou worden onderworpen aan de beraadslagingen van een zogenaamd douaneparlement, bestaande uit leden van de Noord-Duitse Rijksdag en uitdrukkelijk daartoe gekozen vertegenwoordigers van de vier Zuid-Duitse staten. ...


12 juli 2023

August Bebel (1910): Uit mijn leven - Persoonlijke herinneringen

Voor een man die in het publieke leven met een wereld van tegenstanders in strijd ligt, is het niet onverschillig, wat voor een vrouw aan zijn zijde staat. Afhankelijk van het geval kan zij een steun en stuwkracht zijn voor zijn streven, of een loden last en een rem. Ik ben blij te kunnen zeggen dat de mijne behoorde tot eerstgenoemde. ...


12 juli 2023

Edgar Hardcastle (1922): De ineenstorting van het kapitalisme

Er heerst een wijdverbreide opvatting in bepaalde kringen dat het kapitalisme in een staat van ineenstorting verkeert, of op zijn minst dat de ineenstorting ervan aanstaande is. Dit wordt geïnterpreteerd als het punt waarop het bestaande maatschappelijke systeem zal ophouden met de productie en distributie van goederen, en het hele mechanisme van de samenleving niet langer zal functioneren. ...


12 juli 2023

Edgar Hardcastle (1926): Moeten we emigreren?

Op 22 juni vond er in Londen een Wereldmigratiecongres plaats, georganiseerd door de Internationale Federatie van Vakbonden en Labour en de Socialist International, om het probleem van migratie te bespreken vanuit het perspectief van de arbeiders. ...


12 juli 2023

Edgar Hardcastle (1936): Wat te doen met het fascisme?

In de heilige naam van de vrijheid eist Sir Oswald Mosley – die voorstelt, net als zijn helden Mussolini en Hitler, om alle oppositiepartijen te vernietigen als hij de macht krijgt – het recht op om zijn zwartehemdtroepen naar de East End te leiden. ...


4 juli 2023

August Bebel (1910): Uit mijn leven - De verdere ontwikkeling van de Duitse arbeidersverenigingen

De vergadering van het Permanent Comité, eind maart 1867 te Kassel gehouden, waaraan slechts enkele leden deelnamen, moest vaststellen dat de politieke gebeurtenissen van het laatste jaar een bijna vernietigende invloed hadden gehad op de verenigingen. De kas was leeg, ...


6 juli 2023

Isaac Deutscher (1967): Mensjewistische steunpilaar

In deze korte maar mooi uitgegeven bundel vertelt een van de minder belangrijke figuren van de Russische revolutionaire beweging het verhaal van haar leven en strijd tot het jaar 1917. ...


4 juli 2023

August Bebel (1910): Uit mijn leven - Na de oorlog

Het gevolg van de oorlog was, zoals bekend, het ontstaan van de Noord-Duitse bond, waarin de reus Pruisen de leiding had naast de dwergstaten. Aangezien er nu ook uitzicht was op een Noord-Duitse Rijksdag op basis van algemeen kiesrecht, hadden we een stevigere politieke organisatie en een programma nodig waarrond de nieuwe partij zich kon scharen. ...


24 juni 2023

August Bebel (1910): Uit mijn leven - De catastrofe van 1866

Voor de beoordeling van de komende gebeurtenissen en ons standpunt daarover, is het noodzakelijk om een beknopt overzicht te geven van de gebeurtenissen die de lange diplomatieke strijd tussen Oostenrijk en Pruisen om de suprematie in Duitsland uiteindelijk tot een beslissing op het slagveld brachten. ...


24 juni 2023

August Bebel (1910): Uit mijn leven - Toenemende ontstemming in de arbeidersverenigingen

De droevige publieke toestand, waarvan de arbeiders zich steeds meer bewust werden, beïnvloedden natuurlijk hun stemming. Allen verlangden naar verandering. Daar evenwel geen klare en doelbewuste leiding aanwezig was, waarin men vertrouwen had, ook geen machtige organisatie bestond, die de krachten verenigde, verdween de stemming weer. ...


24 juni 2023

August Bebel (1910): Uit mijn leven - Wilhelm Liebknecht

... In zijn privéleven was Liebknecht een zorgzame echtgenoot en huisvader, met grote liefde aan de zijnen gehecht. Ook was hij een groot natuurvriend. Een paar mooie bomen in een verder onaantrekkelijk gebied kunnen hem inspireren en verleiden om het gebied mooi te vinden. In zijn behoeften was hij eenvoudig en bescheiden. ...


3 juni 2023

Toestanden, van 3 februari 1989, nr. 21, jg. 1

De slag om Angouleme – Vlaams regeerakkoord – Vuile chantage – Rector in het vrouwenhuis – Vrijheid, gelijkheid, voorkennis – Glasnost als zaklantaarn – Barbaars nationalisme – Opera Ulrike – Thomas Bernhard – Reisverhaal uit Zuid-Afrika – Elk varken is een klein mestfabriek – Over discussiecultuur


16 mei 2023

Albert Einstein (1948): Brief aan de New York Times

Een van de meest verontrustende politieke verschijnselen van onze tijd is de opkomst van de “Freedom Party” (Tnuat Haherut) in de pas opgerichte staat Israël. Deze politieke partij lijkt in haar organisatie, methoden, politieke filosofie en sociale aantrekkingskracht sterk op de nazi- en fascistische partijen. Ze is voortgekomen uit de voormalige Irgun Zvai Leumi, een terroristische, rechtse, chauvinistische organisatie in Palestina. ...