Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de (filterbare) tabel met alle teksten van deze site raadplegen. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.
Werk mee!Rechtstreeks naar een auteur:Stap voor stap

Er zijn reeds verscheidene weken verstreken sinds het bezoek van de tsaar aan Warschau en nog steeds zijn de golven van opwinding in de Poolse en Russische pers niet tot bedaren gekomen.

Lees verder »


Problemen bij de theorie van de gedegenereerde arbeidersstaat

Iedereen, die met een nieuw probleem te maken krijgt, zal bij de oplossing ervan in eerste instantie analogieën en oude begrippen moeten gebruiken. Soms blijkt dan dat het nieuwe vraagstuk niet met de oude categorieën op te lossen valt. Op zo'n moment wordt het nuttig nieuwe concepten te ontwikkelen.

Lees verder »


Bijdrage tot een politieke economie van de USSR

Het onmiddellijke probleem dat met betrekking tot de USSR voor marxisten opduikt, is de kwestie van de methode. Er is nu een massa aan empirisch en institutioneel werk zowel vanwege linkse als rechtse onderzoekers. Dit werk heeft te lijden onder het manifeste gebrek aan een referentiekader, ...

Lees verder »


Het ontstaan van de heersende ideologie in de Sovjet-Unie. Een inleiding

... Het is voornamelijk onze bedoeling om de belangstellende lezer die geen grondige kennis heeft van de Sovjetgeschiedenis, enig inzicht te geven in het mechanisme dat de invoering van de heersende ideologie beheerste. Dit artikel heeft echter een onvolledig en voorlopig karakter, hetgeen deels te wijten is aan de beperkte plaatsruimte (en de voorrang die we daarin willen geven aan de "documentatie"), deels aan de complexiteit van het probleem.

Lees verder »


Rudolf Bahro's contradictorische kritiek van het "werkelijk bestaande socialisme"

De discussie rond het werk van Bahro is hier te lande nog nauwelijks van de grond gekomen, hetgeen waarschijnlijk te maken heeft met de betrekkelijk laattijdige verschijning van een Nederlandse vertaling van "Die Alternative" en deels met de moeilijke toegankelijkheid van zijn werk.

Lees verder »


Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België

... De massa boeken, tijdschriftartikels, brochures en arbeidersbladen, die de auteur aanboorde, bestaat dan ook in hoofdzaak uit strikt eigentijdse documenten op dewelke het klassieke onderscheid tussen "bronnen" en "niet-bronnen" moeilijk van toepassing is. Ook hier geldt aldus dat het volledig begrijpen van het contemporaine gebeuren maar beperkt mogelijk is, omdat het geruime tijd duurt voor alle hiervoor nodige gegevens beschikbaar zijn. Een ander probleem van de eigentijdse geschiedenis betreft de rechtstreekse betrokkenheid van de historicus bij de gebeurtenissen die hij beschrijft/analyseert.

Lees verder »


Negri's lectuur van de Grundrisse

Met de orthodoxie hebben we geen uitstaans. We zouden zelfs gelukkig zijn indien we Marx niet nodig hadden. Het valt niet te loochenen dat zich een cesuur heeft voorgedaan. De waardetheorie is met betrekking tot onze strijd tot op de draad versleten. Maar, de ontdekking van de ‘Grundrisse’ heeft ons Marx gerestitueerd; terwille van zijn kracht niet terwille van onze trouw.’

Lees verder »