Titel Documenten
Afbeelding van een kaft van een originle druk

Manifest der Gelijken

Sylvain Maréchal, 1801

... Vijftien eeuwen hebben jullie geleefd als slaaf en derhalve ongelukkig. In afwachting van onafhankelijkheid, gelijk en gelijkheid, kunnen jullie al zes jaar nauwelijks ademhalen.
Gelijkheid! het belangrijkste natuurlijke verlangen, de eerste zorg van de mens en het kardinale punt van elke rechtmatige verbintenis!

 

Titelblad van Owens tekst

Observaties over het effect van het fabricagesysteem

Robert Owen, 1817

DIEGENEN die betrokken waren in de handel, fabricage en commercie van dit land vormden dertig en veertig jaren geleden slechts een klein onbelangrijk segment van de kennis, rijkdom, invloed en bevolking van het Rijk. ...

 

frontblad

De communisten in Zwitserland

Johann Kaspar Bluntschli, 1843

De auteur was een staats- en volkenrechtsgeleerde die als lid van een door de Zwitserse regering ingestelde commissie van onderzoek het commissierapport opstelde. Men zal bemerken dat sommige dingen terugkeren!.

 

frontblad

Voorspel van een revolutie

Louis Ménard, 1848

Op de 9e Thermidor is de Franse Revolutie plotseling een halt toegeroepen, op het moment dat zij zich, na een zege op haar vijanden, klaarmaakte voor het oplossen van het grote probleem dat zij gesteld had: het organiseren van de Democratie. Het dogma van de nieuwe religie was gevonden: het was het Recht, tot dan toe een noodzakelijke en miskende aanvulling op het christelijke dogma Plicht. De principes waren afgekondigd; ze stonden in de Verklaring van de Rechten van de Mens, het Evangelie van de Democratie en waren: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Restte de toepassing. Als wij om onze wroeging te verzachten zo vrij mogen zijn dat te geloven, waren de filosofen van de Montagne teruggeschrokken voor die praktische kwestie.

 

Een schedel, vastgehouden in de hand

Het Complot van 13 juni 1849

Sebastian Seiler, 1850

Uit de onthullingen van dit vlugschrift, dat meteen moest volgen na het proces van Versailles, zal de lezer kunnen opmaken dat ik het niet eerder heb durven laten drukken en uitgeven, als ik niet meerdere personen en resp. vrienden aanzienlijk had willen compromitteren. Op dit moment, nu elk gevaar geweken is, kon ik me beperken tot het verzwijgen van minder namen. De overige leden van de Europese democratie, die in dit boekje een rol spelen, leken mij geen langere consideratie te verdienen.

 

Een schedel, vastgehouden in de hand

De gelijkheid der seksen

Sophie Nadejde, 1889

Er is bijna steeds de rare neiging om het sociale biologisch te be- en herschrijven. Een getuigenis uit het verleden over dit kwalijke fenomeen.

 

Afbeelding van een loteling (van Alfred Ost)

De catechismus van den socialistischen loteling

Léon Troclet, 1896

Volgens de toenmalige mode, een aanklacht en opvoedend schrift tegen het militarisme en het onrecht van het lotelingensysteem.

 

Hut van Frederik van Eeden, Walden

Binnenlandse kolonisatie

Frederik van Eeden, 1900

... ongerijmdheid is het kenmerkende van de thans heersende wanorde. Er is overdaad en honger tegelijk in één gemeenschap, er is overproductie en gebrek aan het nodige bij de producenten zelf, er is tegelijk te veel en te kort, verkommering door noeste werkers, verkwisting door leeglopers, drie vierden der mensen minstens is onproductief en het productieve gedeelte is het armst ...

 

Jaures en Guesde

Tweeërlei tactiek

Jean JaurŤs - Jules Guesde, 1901

Toespraak door Jean Jaurès en Jules Guesde in het hippodroom te Rijsel. Over reformisme of revolutie. Jean Jaurès is gematigd en steunde regeringsdeelname. Jules Guesde meer principieel en voor onafhankelijkheid t.o.v. de burgerij.

 

Foto van August Vermeylen

Kritiek der Vlaamse Beweging

August Vermeylen, 1905

... ik ben solidair met al wat mij gevormd heeft en met de hele kring die mijn werking vult. En kom me niet preken dat ik eerst en vooral Vlaming moet zijn. Ik ben eerst en vooral ik, een mens, – en het minst veranderlijke wat ik in mij erken, vind ik terug bij alle mensen die tot mij komen, in welke streek zij ook geboren zijn. Als iemand verdrinkt en ge kunt hem redden, dan zult ge in het water springen zonder u af te vragen of hij een Fransman of een Pruis is.

 

Kaft van brochure

De strijd der vakverenigingen

Parvus, 1912

Er zullen tijden komen dat de afloop van een spoorstaking in de Verenigde Staten van Amerika, zal afhangen van de stand der beurs in Parijs of in Londen, dat men bij een staking in de textielnijverheid van Saksen of Thüringen niet minder zal moeten afrekenen met de katoenspinnerijen in China, dan nu, met de Engelse garenproductie. Men zal moeten afrekenen met het feit, dat de kapitalistengroepen op een staking in het ene land zullen antwoorden met verhoging van de productie in een ander land.

 

Kaft van brochure

Het Evangelie van het uur U

Paul Berthelot, 1912

Een bevreemdende tekst over de verknechting van de mens en de onmogelijkheid van gedachten uit te roeien. Van een anarchistische schrijver.

 

Foto van Jef Van Extergem

Proces Van Extergem, een stenografisch verslag

Een eerste publicatie in het VMT

16 juni 1920 wordt Jef Van Extergem door het assisenhof te Antwerpen wegens activisme veroordeeld tot 20 jaar hechtenis, eeuwige beroving van zijn burgerrechten en de proceskosten, zijnde 927 F. Hij was tegen België, maar voor het internationale socialisme.

 

Foto Louis C. Fraina

De contrarevolutie in Duitsland

Louis C. Fraina, 1920

De Ebert-Noske-Bauer regering, ditmaal zonder Noske en Bauer, is weer aan het bewind. Nog zijn de straten een warboel van prikkeldraadversperringen, die door de contrarevolutionaire troepen tegen de regering werden opgericht, en die nu door haar worden gebruikt tegen de revolutionaire massa.

 

Foto van Paul van Ostaijen

Rond het Vlaamse Probleem

Paul van Ostaijen, 1921

Een democratische wetgeving, vooral het algemeen stemrecht toveren een schijn vóór de werkelijkheid. Tegenover het algemeen stemrecht heeft het maximalisme het axioma van de dictatuur van het proletariaat moeten stellen. Bewijs daarvoor dat men, communistisch met deze schijndemocratie niet uitkomt.

 

Foto van John Reed

Sovjet-Rusland van thans

John Reed, 1921

En de kinderen! Dit is een land voor kinderen, in de eerste plaats. In iedere stad, in ieder dorp hebben de kinderen hun eigen openbare eetzalen, waar het eten beter is en waar er meer van is dan voor de volwassenen. Alleen het Rode Leger wordt evengoed gevoed. De kinderen betalen niets voor het eten; zij worden gratis op kosten van de gemeente gekleed; voor hun zijn de scholen, de kinderkolonies – de landhuizen der grondbezitters, die over heel Rusland waren verspreid; voor hun zijn de theaters en de concerten – de reusachtige, schitterende staatstheaters zijn stampvol met kinderen, van het orkest tot de galerij.

 

Hongersnood in het Rusland van 1921

Weg met het hongeroffensief van het kapitaal tegen Sovjet-Rusland!

Executieve der Communistische Internationale, 1921

Zij koesteren het plan, om, als de Sovjetregering dit mocht weigeren, de bourgeoisie de vrije hand te laten, om een hetze tegen haar te beginnen, een hetze, die ten doel zal hebben, de militaire acties die het Franse imperialisme tegen Sovjet-Rusland voorbereidt voor hulpverlening aan de hongerenden te doen doorgaan, voor een heilzame uit-de-weg ruiming, met de bajonet in de hand, van de barrière tussen het hongerende Russische volk en zijn weldoeners, die in het buitenland levensmiddelen verzameld hebben, maar het dankzij de kwaadwilligheid van de Sovjetregering, niet aan dit volk kunnen doen toekomen.

 

Vlag van Japan

De werkelijke Siberische politiek van Japan

Een Japanner, 1921

Hoe de werkelijke Siberische politiek van Japan ook door verklaringen en betuigingen gecamoufleerd moge zijn, in wezen is zij dezelfde als die van de geallieerden: de vernietiging van het bolsjewistisch regime. Na de Novemberrevolutie, toen geheel Siberië onder bolsjewistische invloed kwam, wilde Japan onder het Terauchi-ministerie Siberië met miljoenen soldaten binnendringen.

 

afbeelding van de kaft

Een herziening van het Verdrag

John Maynard Keynes, 1921

De economische gevolgen van de vrede, door mij gepubliceerd in december 1919, is van tijd tot tijd herdrukt zonder revisie of correctie. Daarna is echter zoveel tot onze kennis gekomen, dat een herziene uitgave van het boek niet aan het doel beantwoorden zou. Ik heb het daarom beter gevonden het onveranderd te laten en in dit Vervolg de verbeteringen en toevoegingen te verzamelen, die de loop der gebeurtenissen nodig maakte, om dan daaraan mijn beschouwingen over de toestand van nu vast te knopen.

 

binnenpagina van het boek

De proletarische opstand van 1830 in België

Maurice Bologne

... van deze welvaart profiteerde alleen de bourgeoisie. Het proletariaat daarentegen kende de volle ellende, die de ontwikkeling van de grootindustrie in den beginne vergezelde, een ellende die door de fiscale politiek van het Hollandse gouvernement enorm ondraaglijk werd verzwaard.

 

iedereen kan zetelen

De economische grondslagen van de radenmaatschappij

Spartacus-uitgave, 1931 [1972]

“Zo is op het ogenblik het politiek-economische ideaal der massa’s, zowel der socialistische en communistische als van de katholieke, christelijke en neutrale arbeiders daarop gericht, dat de staat de grote, algemene behartiger van hun belangen moet zijn. De praktische uitwerking daarvan is, dat de massa’s staatskapitalistisch gericht zijn, ook al zijn ze zich dat niet bewust.”

De Zeven ProvinciŽn

Redt de muiters der Zeven Provinciën

CPH-brochure, 1933

Brochure van de Nederlandse Communistische Partij over de muiterij op het oorlogsschip Zeven Provinciën. De muiterij werd harde hand neergeslagen. De kruiser de ‘Zeven Provinciën’ kreeg een bom op het dek en 23, merendeels Indonesische schepelingen werden gedood, 25 zwaar gewond. De marineautoriteiten zagen vooral in Maurits Boshart (geboren te Hellevoetsluis op 28 februari 1905 en overleden te Rotterdam op 1 augustus 1964) de onruststoker en raddraaier. Er was immers alles aan gelegen de rol van de Indonesische bemanning, die in staat was gebleken het schip te navigeren, te kleineren.

 

fascisme

De fascisten komen er niet door!

Dolores Ibárruri (Pasionaria), 1936

Wanneer wij over Spanje spreken bedoelen wij niet alleen de naam; wij denken aan het democratische Spanje en niet aan het Spanje dat zich aan de oude tradities vastklampt; wij denken aan het Spanje dat de grond aan de boeren geeft, de industrie socialiseert onder de controle van de arbeiders, een sociale verzekering invoert om de arbeiders van een onverzorgde ouderdom te bevrijden; aan het Spanje dat volledig en alomvattend, in revolutionaire geest de economische problemen oplost, die de voornaamste grondslagen van iedere revolutie zijn.

 

Jean JaurŤs

Herinneringen aan Jaurès

Vincent Auriol, 1944

Redevoering uitgesproken te Algiers, 30 juli 1944 op de manifestatie ingericht ter gelegenheid van de 30e verjaring van Jaurès’ overlijden.

 

Ingang concentratiekamp Breendonk

De laatste dagen van het concentratiekamp Buchenwald

Georges Hebbelinck, 1945

Over de laatste dagen van het concentratiekamp Buchenwald. Georges was weerstander en na zijn aanhouding in 1943 gevangen genomen, eerst in Breendonk, daarna in Buchenwald. Hij maakte de bevrijding van Buchenwald – door de gevangenen zelf! – op de eerste rij mee.

 

KP logo

De redevoering en de tegenspraak

KPB-brochure, 1946

Een tekst met instructies “hoe je boodschap over te brengen”.

 

foto Bert Van Hoorick

Geen geld – de bak in!

Bert Van Hoorick, 1946

Brieven van incivieken uit de interneringskampen.

 

Leopold III

Het Koningsvraagstuk

Sociaaldemocratische brochure uit 1950

Sedert vier jaar verdeelt de Koningskwestie, of beter gezegd, de leopoldistische kwestie, de Belgische openbare mening. Het standpunt van de Socialistische Partij is duidelijk. Noch de monarchie, noch het vorstenhuis zijn in het gedrang. Maar opdat een Koning opnieuw zou heersen, nadat hij zelfbewust heeft opgehouden zijn ambt uit te oefenen, is een voorwaarde noodzakelijk: hij moet zich kunnen beroepen op het openbaar vertrouwen, op de eerbied van zijn medeburgers.

 

oude kaft van boek politieke economie

Leerboek politieke economie

Academie der Wetenschappen van de Sovjet-Unie - Economisch Instituut, 1954

De politieke economie behoort tot de maatschappijwetenschappen. Zij onderzoekt de wetten van de maatschappelijke productie en de verdeling van de materiŽle goederen op de verschillende ontwikkelingsniveaus van de menselijke samenleving.
De grondslag van het leven van de maatschappij is de materiŽle productie. Om te leven moeten de mensen voedsel, kleding en andere materiŽle goederen hebben. Om deze goederen te hebben, moeten de mensen ze produceren, moeten ze werken.
De mensen produceren de materiële goederen, dat wil zeggen zij voeren de strijd tegen de natuur niet als afzonderlijk individu, maar gemeenschappelijk, in groepen, in maatschappijen. Dientengevolge is de productie steeds en onder alle voorwaarden maatschappelijke productie en het werk is de bezigheid van mensen in een gemeenschap.

 

DDR postzegel Spartacusbond

Grondbeginselen der communistische productie en distributie

Groep Internationale Communisten, 1950

Zomin als het mogelijk was de vroegere kapitalisten te overtuigen van de noodzakelijkheid van het socialisme, zomin is het mogelijk deze partijleiders, bureaucraten en bewindvoerders duidelijk te maken, dat socialisme inhoudt, dat “de loonarbeid verdwijnt en de arbeid de maatstaf der consumptie wordt”.

 

papagaai

Mensjewistische steunpilaar

Isaac Deutscher, 1967

In deze korte maar mooi uitgegeven bundel vertelt een van de minder belangrijke figuren van de Russische revolutionaire beweging het verhaal van haar leven en strijd tot het jaar 1917.

 

Jacques Grippa

Structuurhervormingen een neoreformistisch bedrog

Jacques Grippa, 1967

“Het einddoel van de Communistische Partij is het volbrengen van de historische taak van de arbeidersklasse en haar strijd: de afschaffing van elke verdeling van de maatschappij in klassen, de afschaffing van alle uitbuiting en verdrukking, de verwezenlijking van de socialistische maatschappij door de socialistische revolutie, gevolgd door het communisme.”

 

Afbeelding van Paul Sweezy

Aantekeningen over het multinationale concern

Paul Sweezy - Harry Magdoff, 1969

“Utopia betekent voor een internationaal concern een wereldregering. Een wereld zonder grenzen. Absolute vrijheid van beweging voor mensen, goederen, ideeën, diensten en geld van en naar overal. Geen legers, marine, luchtmacht, alleen plaatselijke politie. Een enkel wereldomvattend systeem van patenten en handelsmerken, van bouw- en veiligheidsvoorschriften. Eén wereldmunt. Eén centrale bank. Nationale staten zouden in dezelfde verhouding tot de wereldregering staan als de staten van de USA tot Washington, of de Zwitserse kantons tot Bern. (...) Het is duidelijk dat het woord “betalingsbalans” alleen nog maar zou voorkomen in geschiedenisboeken over die barbaarse dagen voordat de mensen leerden vreedzaam op dezelfde planeet te leven.”

 

De revolutionaire lijn en het revisionisme

Mahir Çayan, 1972

We hebben in het kort de kenmerken van de derde periode van de algemene crisis beschreven en de verschillen met de andere algemene crisisperioden van het imperialisme.
In deze periode hebben revisionisme en opportunisme binnen de linkerzijde zich in twee vormen getoond.

 

Marxisme in theorie en praktijk - keuze uit Praxis

Marxisme in theorie en praktijk

Een keuze uit het Joegoslavische tijdschrift ‘Praxis’

Bart van Steenbergen, 1975

In dit boekje is een keuze van artikelen uit het Joegoslavische tijdschrift Praxis opgenomen. In Praxis worden actuele problemen van het socialisme aan de orde gesteld. Het socialisme biedt nl. de enige humane oplossing voor de grote problemen waar de mensheid zich voor gesteld ziet en het denken van Marx levert het meest zinvolle theoretische fundament en de inspiratiebron voor revolutionair handelen, aldus de Praxisredacteuren. In Marxisme in theorie en praktijk wordt een poging gedaan een concreet proces van maatschappelijke verandering wetenschappelijk en filosofisch te onderbouwen, kritisch te begeleiden en verder te ontwikkelen.

 

Marxisme en geografie

Trotski

Harry Wilde, 1976

Trotski blijft als ‘vader van de permanente revolutie’ een ongemeen boeiende figuur. In 1905 speelde hij al een leidende rol in de Petersburgse sovjet en in 1917 waren hij en Lenin de leiders van de bolsjewistische revolutie. Van 1917 tot 1918 was hij volkscommissaris van Buitenlandse Zaken en van 1918 tot 1925 volkscommissaris van Defensie. Na Lenins dood (1924) kreeg hij onenigheid met Stalin en werd hij in 1929 verbannen. Zijn aanhangers, de trotskisten, werden in de Sovjet-Unie bloedig vervolgd en Trotski werd in 1940 in Mexico vermoord door een handlanger van de NKVD, de politieke politie van de Sovjet-Unie.

 

Strijdsyndicalisme

Strijdsyndicalisme en revolutionaire partij

André Henry, 1977

Sinds tientallen jaren worden de fundamentele belangen van de arbeidersklasse verraden door de reformistische politiek van de traditionele organisaties van de arbeidersbeweging. Om een bres te slaan in het kapitalistische bouwwerk, en op te stappen naar het socialisme, moet de revolutionaire en bewuste voorhoede die arbeidersbeweging buiten de platgetreden paden van het reformisme leiden. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat zij zich structureert, en dat ze haar actie coördineert in een geest van eenheid, en dat vooral in de dagelijkse vakbondsactie.

 

Marxisme en geografie

Marxisme en geografie

Massimo Quaini, 1977

Kan het marxisme een bijdrage leveren aan een geografie? In een zorgvuldige lezing van het werk van de klassiekers van het marxisme zoekt Quaini naar elementen die een fundering kunnen bieden voor de discussie over deze vraag.

 

Kaart Frans-Vlaanderen (bron: Wikipedia)

Vlaemsche cultuur

France Nouvelle, 1978

“De enige streek in Frankrijk waar heden ten dage nog Vlamingen wonen, d.w.z. een bevolking die Vlaams of “Nederduitsch” spreekt, is dié hoek van het Franse territorium die aan zijn kust omspoeld wordt door de oceaan, in het westen door de rivier Aa en het kanaal van Saint-Omer naar de Leie en in het zuiden door de Leie zelf. Ten oosten wordt deze streek afgebakend door de grens met België. Men onderscheidt er het Bootland (Kustvlaanderen) en het Houtland (het Vlaamse binnenland).”

 

Kaft van het boek

De verraden revolutie – Duitsland 1918/1919: hoe was het werkelijk?

Sebastian Haffner, 1979

“Franz Kafka’s verhaal “Voor de wet” vertelt over een man die toegang verlangt en, door de wachter steeds weer afgescheept, zijn gehele leven wachtend en hopend voor de poort doorbrengt, terwijl hij telkens weer tevergeefs probeert de wachter te vermurwen. Wanneer ten slotte zijn einde nabij is, brult de wachter hem in zijn stervend gehoor: “Deze ingang was alleen voor jou bestemd. Ik ga nu weg en sluit hem.”

 

Armoede is onrecht

Armoede en kapitalisme in pre-industrieel Europa

Catharina Lis – Hugo Soly, 1980

Sinds de jaren zestig is men zich bewust geworden van het feit dat de armoede in de westerse wereld lang niet tot het verleden behoort. Overvloedig bewijsmateriaal toont aan dat economische groei geen universele welvaart heeft voortgebracht. Zelfs in landen met een hoog nationaal per capita inkomen leeft een groot aantal mensen nog steeds op de rand van of onder de officiële armoedelijn. Bovendien lijkt de sociale ongelijkheid eerder toe te nemen dan te verminderen.

 

Anton Constandse

De vrije mens in een leefbare wereld

Anton Constandse, 1973

Men kan nu zeggen dat op het punt van de feitelijke gegevens degenen die geÔnterviewd zijn, het wel met elkaar eens zijn. Maar slechts heel ten dele zijn er auteurs en geleerden die belangstelling hebben voor het sociale probleem, voor de vraagstukken van het maatschappelijk regime, dat hierbij toch een grote rol speelt.

De derde wereldoorlog

Anton Constandse, 1980

In het jaar 1980 begon het “doemdenken” bijzondere vormen aan te nemen. Natuurlijk had het spookbeeld van een derde wereldoorlog als een dreigend zwaard van Damocles boven in het brein gezweefd van iedereen die zich enigszins bewust was van de internationale situatie. Drukkend was deze mogelijkheid wel, al poogde iedereen de nachtmerrie te verdrijven door het zoeken van ontspanning, lustgevoel en vergetelheid, of door de discipline van de arbeid.

 

marx_klein

Marx en het “wetenschappelijk socialisme”

Marcel van der Linden en Ronald Commers, 1982

Al meer dan vijftig jaar geleden deed Karl Korsch, de filosoof, het voorstel om het marxisme met zijn eigen methodes te onderzoeken. Nog steeds is daar weinig van terecht gekomen. In het onderstaande kleine essay wordt een bescheiden aanzet voor een marxistische Marx-biografie gegeven.

 

Veelzijdig Marxisme

Veelzijdig Marxisme

Instituut voor Marxistische Studies (VUB), 1983

De Nederlandstalige artikelen van het Marx-colloquium. Het is de neerslag van het internationaal colloquium dat op 24, 25, 26 november 1983 door de VUB werd georganiseerd rond de betekenis van het marxisme, dit naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de dood van Karl Marx.

 

marx_klein

Loon, prijs en winst

Willy Van Wichelen, 1983

Een artikel over het transformatieprobleem, dat weinig of niet gevoerd wordt in ons taalgebied.

 

vrouwen symbool

Nieuwe Sociale Bewegingen in Vlaanderen en Nederland

Dany Jacobs en Joop Roebroek, 1983

... Het boek is bedoeld en zou gelezen moeten worden als het begin en niet als het besluit van een discussie, die eigenlijk reeds lang gevoerd had moeten worden, wars van alles wensdenken en sektarische polemieken ...

 

marx: I was right

Recente ontwikkelingen in het marxisme

Göran Therborn, 1984

De jaren zestig brachten een scheiding teweeg in het marxistische denken, die zich voltrok en consolideerde in de periode van het midden van de jaren zeventig tot nu.

 

De Grote Staking van 60-61

De Grote Staking

Alain Meynen, 1985

Op 20 december 1960 zette de Belgische arbeidersklasse een grootse buitenparlementaire massabeweging in die vrij snel ‘de staking van de eeuw’ zou worden genoemd.

 

Vuist en geld

Markten en Socialisme

Alec Nove, 1987

Ik ben Ernest Mandel erkentelijk voor zijn doordachte kritiek op mijn ideeën betreffende “marktsocialisme” ...
[Een repliek op: Ter verdediging van de socialistische planning]

 

Vlaamse vlag

Vlaamse volkskracht. Een vorm van biopolitiek

Alain Meynen, 1991

... Onder de ‘Vlaamse ideologie’ kan een geheel van praktijken en mechanismen begrepen worden via dewelke een bijzondere fractie van de Belgische heersende klasse – een fractie die steunt op breuken binnen de natiestatelijke ruimte – zich opwerpt als de belangenbehartigster van een gans volk, i.c. van het ganse ‘Vlaamse volk’ ...

 

Kaft van het boek: De tijd staat aan onze kant

De tijd staat aan onze kant

Jo Cottenier, Kris Hertogen, 1991

... De basisopstelling die doorheen de geschiedenis de beide vakbondsprogramma’s bepaalt, is de volgende: “De politieke democratie is verworven, de sociale democratie moet nog worden verbeterd, de economische democratie moet nog worden afgedwongen. Vooral dit laatste is een voorwaarde om tot een ‘echte’ democratie te komen.” ...

 

Stakingsrecht

De Staking

ABVV-brochure, 1995

Tussen het coalitieverbod van de 19de eeuw en het stakingsrecht zoals het vandaag uitgeoefend wordt, ligt een lange, moeilijke weg. Hoeveel meetings, concentraties, betogingen en andere syndicale acties waren er niet nodig om te verkrijgen dat staken niet langer als een misdrijf maar als een recht werd beschouwd.
De jongste maanden deden de werkgevers herhaaldelijk een beroep op burgerlijke rechtbanken naar aanleiding van collectieve conflicten.

 

Wereldsysteem analyse

Wereld-Systeem analyse. Een antwoord op 1968

Mark Saey, 1995

Het enige doel dat ik me heb gesteld is het schrijven van een handige en leesbare inleiding op wereld-systeem analyse. Daarbij heb ik niet gestreefd naar volledigheid noch naar een gedetailleerde uiteenzetting van de vele, soms zinnige soms minder zinnige, kritieken van en debatten rond het werk van de ‘wereld-systeem traditie’.

 

Charta 91

Geschiedenis en lessen van het neoliberalisme

Perry Anderson, 1996

In deze bijdrage zullen we eerst op zoek gaan naar de oorsprong van wat kan gedefinieerd worden als neoliberalisme: een stroming die zich van het strikte, klassieke liberalisme van de vorige eeuw onderscheidt. Daarna zullen we de balans opmaken van het neoliberale beleid. Tenslotte zullen we enkele lessen voor de linkerzijde trekken.

 

Charta 91

Het Cordon Sanitaire

Charta 91, extra nummer april-mei (brochure), 1996

... Het Cordon Sanitaire heeft zo zijn eigen geschiedenis. Doorheen de jaren werden verscheidene pogingen ondernomen om het Vlaams Blok politiek te isoleren. De bedoeling daarvan was steeds: ...

 

de Vierde

De Vierde Internationale
60 jaar analyse en strijd

Rood, nr. 1, 15 januari 1999

In september 1938 stichtten revolutionaire militanten van de linkse communistische oppositie, in de clandestiniteit, de Vierde Internationale. Deze gebeurtenis, waarvan de verjaardag ongemerkt is voorbijgegaan, was het begin van een politiek en intellectueel avontuur dat medebepalend zou zijn voor heel revolutionair links en het marxistisch denken wereldwijd. ...

 

historisch materialisme - ongelijk verdeelde arbeid

De materialistische opvatting van de geschiedenis voor beginners

Jan Dumolyn, 2001

Het ‘historisch materialisme’, of beter in Marx’ eigen woorden ‘de materialistische opvatting van de geschiedenis’ is niets anders dan de toepassing van het ‘dialectisch materialisme’, de dialectische onderzoeksmethode, op de studie van de geschiedenis. ‘Onze geschiedenisopvatting is voor alles een leidraad voor de studie, geen hefboom voor constructies’ zei Engels erover in een brief van 1890.

 

historisch materialisme - ongelijk verdeelde arbeid

1302 herbekeken

Masereelfonds - IMAVO - Toudi, 2002

Nederlandstalige versie van een verslagboek van een colloquium over de Guldensporenslag (Kortrijk, 19 oktober 2002).

 

religie

Elf stellingen over de heropleving van het islamitisch fundamentalisme

Gilbert Achcar, 2006

Deze “stellingen” werden wijd en zijd verspreid en vertaald in vele talen. Dit succes was toe te schrijven aan het feit dat het een marxistische analyse gaf van een fenomeen dat relatief nieuw was. De huidige heropleving van islamitisch fundamentalisme dateert uit de jaren 1970 en bereikt haar eerste hoogtepunt, na jarenlange ondergrondse activiteit, met de Iraanse revolutie van 1979.

 

Versieren

De politieke biografie van Antoon Roosens (1929-2003): tussen natie en klasse

[Opgelet, dit document is een pdf]

Jelle Versieren, 2008

... Roosens wordt geplaatst in zowel de naoorlogse politieke geschiedenis van BelgiŽ, specifiek de Vlaamse Beweging en de radicaal-linkse groeperingen, en in de intellectuele tradities van het marxisme en nationalisme. Hij heeft zich evenwel nooit willen vastpinnen op partijpolitiek gebied, zijn kritiek was zowel gericht op de Volksunie (VU), Belgische Socialistische Partij (BSP) als Kommunistische Partij (KP). Dit verklaart ook grotendeels waarom de man voor het grote publiek totaal onbekend is. ...

 

Gevaar: dogma! (bron: Wikipedia commons)

Was een nieuwe Internationale nodig?

Georges Dobbeleer, 2008

Zeventig jaar geleden werd in de buurt van Parijs de Vierde Internationale opgericht. Dat gebeurde door 22 vertegenwoordigers uit elf verschillende landen. De omstandigheden waren barslecht en de steun voor de nieuwe Internationale was zeer beperkt. Was het dan wel zinvol om een nieuwe Internationale in het leven te roepen? ...

 

Gevaar: dogma! (bron: Wikipedia commons)

De kritiek van Marx op de hemel en op de aarde

John Bellamy Foster, Brett Clark en Richard York, 2008

De voorbije jaren heeft de beweging van ‘intelligent design’ (intelligent ontwerp) – of creationisme in een meer subtiele gedaante – haar aanval op het onderricht van de evolutieleer in de Amerikaanse scholen opgedreven. Ze heeft daarvoor een ambitieuze “wigstrategie” ontwikkeld die in heel de maatschappij wetenschap en cultuur moet omvormen ...

 

afbeelding van Euro's

En hopla! Een indexsprong...

ABVV-dossier, 2011

Een schande, die index, zo snel mogelijk afschaffen... Volgens de OESO, de Europese Centrale Bank ECB, de Nationale Bank van België NBB, het VBO en goed betaalde consultants – die weten wat goed is voor ons, voor ons loon en voor de economie van ons land – moet er een einde komen aan de automatische loonindexering ...

 

Zeno van Elea

Lenin en Hegel tijdens de Eerste Wereldoorlog

Rob Gerretsen, 2015

Hierbij een korte samenvatting van de niet bepaald eenvoudige tekst van Kouvelakis. Niet alleen om meer inzicht te krijgen in waarom Lenin zich in die tijd op de dialectiek van Hegel stortte en wat de politieke consequenties daarvan waren, maar ook als stimulans om nog eens goed na te denken over Lenins uitspraak dat er niets zo praktisch is als een goede theorie en dus een goede filosofie, die gebaseerd is op een goed begrip van de sterke en zwakke kanten van de dialectiek van Hegel. We kunnen beter niet wachten op een volgende verschrikkelijke gebeurtenis om de dialectiek van Hegel en die van Marx te doorgronden.

 

Ingo Schmidt

De rechtse uitdaging en linkse alternatieven in internationaal perspectief

Ingo Schmidt, 2017

We leven in een paradoxale wereld. Binnen radicaal-links is veel debat ontstaan over de plotse veelheid aan ontevreden sociale groepen – vaak samengebracht onder de noemer de 99 % of het precariaat – die strijden tegen een abstracte notie van een imperiaal regime en zijn 1 %. Kapitalisme en klasse, voorheen de concepten die de linkse politiek hielp een duidelijke koers te varen doorheen de chaos van het alledaagse leven – zijn nu niet meer dan onderwerpen van theoretisch debat met weinig verbinding naar concrete politieke praktijken.

 

Eric Corijn

Meer dan een halve eeuw engagement

Eric Corijn, 2018

... mei ’68! Het was inderdaad een tijd waarin de bestaande orde in al haar geledingen aan een kritisch onderzoek werd onderworpen en dat, meestal vanuit basisbewegingen, andere praktijken werden ingevoerd en uitgetest. Het was een tijd waarin de naoorlogse orde voor het eerst werd gewogen en ... te licht bevonden. Een andere wereld was nodig. En, een andere wereld leek ook mogelijk.

[Uit: Het Vrije Woord, Jaargang 63, nummer 3, ĎWant er komen andere tijden?í Een uitgave van het Humanistisch Verbond, www.humanistischverbond.be]

 

Kaft tijdschrift LAVA nummer 10

De irrationaliteit van het kapitalisme

David Harvey/Daniel Denvir, 2018

Meer dan anderhalve eeuw geleden publiceerde Karl Marx het eerste deel van Het Kapitaal, een omvangrijk en intimiderend werk dat vele lezers misschien geneigd zijn links te laten liggen. Radicale denker David Harvey vindt dat je dat maar beter niet doet ...

 

Geert Reuten

De twee-eenheid van de
kapitalistische economie en staat

Geert Reuten, 2019

... Ik stel niet dat het kapitalisme hiermee op het punt staat te bezwijken. Wél stel ik dat het kapitalisme zoals dit vanaf rond 1870 bestaan heeft, zich ontwikkelt naar een onmogelijke constellatie. ...

 

Papiergeld

MARXí THEORIE VAN DE INFLATIE

Adam Buick - Andy Blunden - Ernest Mandel, 2023

Het woord inflatie wordt de laatste jaren zeer losjes gebruikt om elke prijsstijging aan te duiden, zodat het in feite bijna een synoniem is geworden voor prijsstijging. ...