Jo Cottenier, Kris Hertogen

De tijd staat aan onze kant


Geschreven: 1991
Bron: De transcriptie door Dominique Meeùs van de PDF: De tijd staat aan onze kant – Uitgeverij EPO, Berchem: 1991
Deze versie: hernummering van de voetnoten en herwerking van de HTML, aanpassen van de lay-out
HTML en contact: Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       
Leest u dit met een smartphone?
Met (enkele) smartphones moet u zelf uitmaken welke modus voor u geschikt is


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


Verwant
Jan Cap. In naam van mijn klasse
Massastaking, partij en vakbonden
De Ridders van de Arbeid in België

Inhoud:


Over deze editie

Index van de kaderstukken

Dank


Inleiding 0. De ideologische crisis in de vakbond

01. De vakbondsleiding vóór en bij het uitbreken van de crisis

011. De economische democratie als einddoel
012. Staatstussenkomst en overleg vormen de pijlers
013. Toenemende integratie
014. Het medebeheer afgedaan?
015. Hoe maak je communisten onschadelijk?
016. Er valt een crisis uit de lucht
017. Een globale verrechtsing
018. Heimwee naar het sociaal overleg

02. Het patronale offensief

021. De liberale stormram
022. De internationale sociaaldemocratie schuift mee op naar rechts

03. De patronale tactiek tegenover de vakbondsleiding

031. Beter met de vakbondsleiding dan zonder
032. Weerbarstige vakbondsleiders kraken
033. De belangrijkste weerstandshaarden liquideren
034. De syndicale macht breken

04. De band tussen ‘welvaart’ en integratie

041. Het ontstaan van het opportunisme in de arbeidersbeweging
042. Minder kruimels, maar meer berusting
043. De sociaaldemocratie als bestuurder van kapitalisme en imperialisme

05. Vakbondsmilitant in een zich wijzigende wereld

Deel I De nieuwe situaties en de nieuwe taken

Hoofdstuk 1 De voorbije en de komende crisissen

11. Het kapitalisme brengt crisissen voort

111. De onvermijdelijkheid van crisissen
112. Structurele en conjuncturele crisis
113. De structurele ‘bloei’ voor 1970
114. De structurele crisis na 1970
115. Een nieuwe fase in de algemene crisis van het kapitalisme

12. De patronale strategie: de winstvoet optrekken en markten veroveren

121. ‘Concurrentiepositie’ of opdrijven van de uitbuitingsgraad (m/v)
122. De staat vernietigt kapitaal en draagt vers kapitaal aan
123. Reusachtige concentratie en centralisatie van kapitaal
124. De crisispolitiek tegenover de derde wereld
125. Het Oostblok: meer dan een nieuwe markt

13. Vakbond en crisis

131. De morele revival als mantel voor pure klassensamenwerking
132. Het realistisch syndicalisme: oude wijn in nieuwe zakken
133. Respect voor de concurrentiepositie
134. Steun aan het ‘dynamische kapitalisme’

14. De crisis toont het failliet van het kapitalisme

141. Voorbereiden op nieuwe crisissen
142. De weg van het ‘realisme’ is de weg van de eeuwige onderwerping
143. De concurrentiepositie is een patronale en geen syndicale zaak
144. Dynamisch kapitalisme is agressief kapitalisme

Hoofdstuk 2 De nieuwe technologische ontwikkeling

21. De ontwikkeling van de productiekrachten

211. Het concept van het historisch materialisme
212. De tegenstelling productiekrachten-productieverhoudingen
213. De economische wetten
214. De huidige wetenschappelijk-technische revolutie (WTR)

22. De patronale aanwending van de nieuwe technologie

221. Crisis en nieuwe technologie
222. Nieuwe productiemethodes
223. Nieuwe technologie en nieuwe organisatievormen
224. Nieuwe productiesystemen en participatief management
225. De flexibele arbeider
226. Stijging van de winstvoet door flexibel produceren
227. De patronale tactiek: mét de vakbonden

23. Vakbond en nieuwe technologie

231. ‘We kunnen de vooruitgang niet tegenhouden’
232. Een uitweg uit de crisis?
233. Het einde van het taylorisme?
234. De doorbraak naar ‘zelfbeheer’?
235. De wettelijke overlegorganen en de syndicale delegatie in het gedrang
236. De positieve flexibiliteit en de positieve kwaliteitszorg
237. De syndicale opstelling en tactiek tegenover het PM

24. Nieuwe technologie: de noodzaak van het socialisme

241. Technologie in dienst waarvan?
242. Het kapitalisme remt de ontwikkeling van de productiekrachten
243. Heeft het socialisme gefaald?
244. De negatieve gevolgen voor de arbeidersklasse bekampen
245. Het participatief management van buiten uit en van binnenuit bekampen
246. Zolang er uitbuiting is zal het patronaat nooit de klassenstrijd kunnen uitschakelen

Hoofdstuk 3 De internationalisering van de economie

31. Concentratie en centralisering op internationaal vlak

311. Vormen van accumulatie
312. De kapitaalcyclus
313. Waarom nu?
314. De globale economie

32. Patronale uitbuiting zonder grenzen

321. De mondiale strategie van de monopolies en banken
322. Internationale arbeidsverdeling
323. Catastrofale gevolgen voor de derdewereldlanden
324. Blokvorming
325. Het Vierde Rijk in de maak?

33. Vakbond en internationalisering

331. De vakbondsinternationales
332. Export van het overlegmodel
333. De farce van het ‘sociale Europa’

34. Proletarisch internationalisme

341. één gemeenschappelijke vijand
342. De eerste taak van de vakbond is het klassebewustzijn te ontwikkelen
343. Anti-imperialistische taken
344. Neen aan het imperialistisch, reactionair en Duits Europa
345. De kansen grijpen
346. Drie dimensies

Hoofdstuk 4 De samenstelling van de werkende klasse

41. Reële en fictieve mutaties

411. De arbeidsverdeling is internationaal
412. Desindustrialisering of toenemende integratie van industrie en diensten
413. De toenadering tussen arbeiders, bedienden en ambtenaren
414. Een grote groep langdurig werklozen

42. De patroons: opsplitsen om de algemene uitbuitingsgraad te verhogen

421. Verdelen met marginale arbeidskrachten
422. De werkloosheid doen ... ontbinden
423. Goedkope aanvoer van verse arbeidskracht

43. De ‘duale maatschappij’ bekampen door solidariteit in de armoede?

431. Het ACV en de ‘gespleten samenleving’
432. Vertegenwoordiging in kmo’s

44. Klassesyndicalisme

441. Het industrieproletariaat blijft de voorhoede van de werkende klasse
442. Eisen formuleren die de verdeling doorbreken
443. Aangepaste vakbondsstructuren

Deel II De vakbond winnen voor het strijdsyndicalisme

Hoofdstuk 5 Wat doen revolutionairen in de vakbonden?

51. Partij en massaorganisatie

511. De arbeiders en werkers hebben een eigen revolutionaire partij nodig
512. De vakbonden zijn en blijven de enige organisaties die de gehele werkende klasse omkaderen
513. De burgerij vecht ook voor haar visie in de vakbond
514. De wezenlijke tegenstelling ligt niet tussen ACV en ABVV

52. Vakbondsoppositie en nieuwe vakbond

521. De historische ervaring van de Revolutionaire Syndicale Oppositie
522. Een nieuwe vakbond?
523. Corporatisme in opgang?
524. Strijdbare en revolutionaire délégués

53. Syndicale onafhankelijkheid

531. Marx, Lenin en de syndicale onafhankelijkheid
532. Het anarchosyndicalisme als historische stroming
533. Het anarchosyndicalisme in de Belgische arbeidersbeweging
534. De basisstellingen van het anarchosyndicalisme?

Hoofdstuk 6 Het klassesyndicalisme of strijdsyndicalisme

61. Basisconcepten voor het klassesyndicalisme

611. De economische en politieke strijd verbinden
612. Eisen op korte en lange termijn
613. Een front voor sociale vooruitgang, voor democratie, tegen imperialisme en voor vrede
614. Vertrouwen in de massa

62. Syndicale democratie

621. De band programma-democratie
622. Volwaardige vertegenwoordiging van alle groepen in de vakbondswerking
623. Democratische verkiezing van alle vakbondsverantwoordelijken op alle niveaus
624. Democratische militantenwerking en algemene vergaderingen

63. Democratische en antiracistische strijd

631. De ‘politieke democratie’ bestaat niet
632. Strijd voor democratische rechten
633. Vrijheid voor het strijdend syndicalisme
634. Onverzoenlijke strijd tegen elke vorm van racisme, tegen elke politieke en economische discriminatie van immigranten
635. Strijd tegen het fascisme

64. Strijd voor vrede en anti-imperialisme gaan hand in hand

641. De Golfoorlog: gewild door de VS
642. De ABVV-leiding weigert mee op te stappen in de vredesbetogingen
643. ACV/ACW in het spoor van de CVP

Hoofdstuk 7 De vakbondsleiding: verscheurd tussen twee klassen

71. Historisch materialisme, klassepositie en klassenstandpunt

711. De arbeidersaristocratie
712. De klassepositie
713. Het klassenstandpunt

72. Een globale beoordeling

721. De klasseoorsprong
722. De klassepositie
723. Het klassenstandpunt

73. Rekening houden met de evolutie

731. langetermijndenken
732. Geen illusies
733. Een poort openlaten
734. De massa’s winnen

74. De hele vakbond behoort tot het front

741. De historische ervaring van de strijd tegen de meest rechtse krachten in het front
742. In het front geldt het principe van eenheid-strijd-eenheid

Appendix A Hulpmiddelen bij het boek De tijd staat aan onze kant


Over deze editie

[Door Dominique Meeùs]

Versie 1.10 van 5-8-2018

Ik heb eerst een vreemde PDF gekregen, puur beeld PDF (zonder tekst), en geen PDF van het boek zelf, getuige OCR-fouten. Ik had dus zichtbaar het resultaat van een OCR-behandeling ... zonder tekst! Ik moest dus het OCR overdoen (optische tekenherkenning) met Tesseract.[1] De tekst werd dan gecorrigeerd en de spelling gemoderniseerd.[2] Verkorting van jaren werd behouden in uitdrukkingen als “de jaren 60” (zonder apostrof), maar niet voor een specifiek jaartal : “in ’71” bij voorbeeld werd als “in 1971” genormaliseerd. (Met uitzondering voor ‘eigennamen’ als ’60-’61 of ’68.) Verwijzingen werden gecontroleerd en verduidelijkt. In het geval van Marx, Engels en Lenin is zoveel mogelijk verwezen naar het Marxistisch Internet-Archief.

Het resultaat werd met het boek vergeleken.

Paginanummers zijn in lichtgrijs gemarkeerd, op hun plaats in de tekst (maar zonder woorden te breken), om verwijzing naar het boek te vergemakkelijken.

De tekst werd in TEI XML gecodeerd (Text Encoding Initiative)[3] en van daar met XSLT transformaties (door TEI voorzien) in HTML pagina’s omgevormd.[4] Grafieken in de vorm van een kromme (in 112 bis alleen) zijn uit het boek gekopieerd als een afbeelding. Alle andere grafieken werden in SVG gecodeerd.[5] Wiskundige formules werden in MathML gecodeerd.[6]

Dank

De hoofdthesissen van dit boek werden goedgekeurd op het derde partijcongres van de PVDA, in januari 1988.
Met dank aan Imelda Haesendonck, Jean Michaux en Jan Vandeputte die in vele discussies hebben bijgedragen tot de realisatie van dit boek.

Index van de kaderstukken

111 bis. Drie wetmatigheden van het kapitalisme die tot crisis leiden
112 bis. Conjuncturele en structurele crisis
12 bis. Winstvoet en patronale strategieën
212 bis. Productiekrachten – productieverhoudingen – productiewijze
212 tris. De drie technologische revoluties onder het kapitalisme
222 bis. Meerwaarde, meerwaardemassa, meerwaardevoet, absolute en relatieve meerwaarde
224 bis. Een geschiedenis van de kwaliteitszorg
226 bis. Nieuwe technologie en winstvoet
227 bis. Het medebeheer bij General Motors – Antwerpen
235 bis. Wetgeving en controle op de invoering van nieuwe technologie
236 bis. Opiniepeiling over flexibiliteit
312 bis. De kapitaalcyclus
331 bis. Een korte geschiedenis van de vakbondsinternationales
41 bis. Wie produceert meerwaarde? Wie wordt uitgebuit?
534 bis. De drie samenstellende delen van het wetenschappelijke socialisme
711 bis. Klassen

_______________
— Onderstaande noten voor de volledigheid overgenomen —
[1] Later, maar te laat, kreeg ik van iemand de bron van deze PDF: een verwerking in tekstverwerker om zo dicht mogelijk op het boek te lijken, tekst breedte en pagina’s inbegrepen.
[2] Ik heb mijn best gedaan als Franstalige. Een grote hulp was LanguageTool. Ik kreeg ook hulp van Adrien Verlee (van het Marxistisch Internet-Archief) en van Luc Lever. Opmerkingen welkom van alle andere lezers (of van de auteurs!).
[3] Direct in XML met Bluefish als teksteditor.
[4] Op mijn kleine laptop, ongeveer 180 HTML pagina’s zijn zo in 8 seconden automatisch gecreëerd met de juiste links, inhoudstafels, enz. Een iets krachtiger laptop gekocht en op 14 juli 2018 Windows 10 gewist om Ubuntu 18.04 te installeren. Wow! 4 seconden.
[5] Ik ben nogal blij, in het bijzonder, van mijn spaceship van bedrijfspiramide in 421, p. 178.
[6] En met hulp van MathJax weergegeven voor de browsers die geen of weinig MathML kunnen weergeven.