Executieve der Communistische Internationale

Weg met het hongeroffensief van het kapitaal tegen Sovjet-Rusland!


Geschreven: 12 augustus 1921
Bron: De Nieuwe Tijd, 26e jaargang, 1921 - Via: kb.nl
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Laatst bijgewerkt:


Verwant:
De Sovjetmacht en het internationale imperialisme
Arbeid, discipline en orde zullen de socialistische Sovjetrepubliek redden
Problemen van het Sovjetregime

Aan de Arbeiders en Arbeidsters van alle landen!

De Communistische Internationale heeft reeds in haar eerste oproep, waarin zij uw steun vroeg voor het hongerende Sovjet-Rusland, er op gewezen dat het er niet alleen om gaat brood en geneesmiddelen bijeen te brengen, maar dat u ook de kapitalistische machten moet verhinderen, de nood van Sovjet-Rusland uit te buiten, om het tot politieke concessies te dwingen of zelfs nieuwe veldtochten tegen Sovjet-Rusland voor te bereiden. Het is gebleken, dat onze vrees gegrond was. De kapitalistische regeringen verklaren weliswaar, dat zij de kwestie van de honger in Rusland als een zuiver humanitaire kwestie beschouwen, maar dat is leugen en bedrog.

Voor alle kapitalistische regeringen is de honger in Rusland een welkome bondgenoot in haar verdelgingsstrijd tegen de staat van arbeiders en boeren.

Dit bewijst in de eerste plaats de Franse regering, die een nieuwe militaire aanval tegen Sovjet-Rusland voorbereidt. Zij verzamelt grootte troepenmassa’s om Opper-Silezië, niet alleen om naast het Roergebied ook het Opper-Silezische kolendistrict onder bedreiging van de Franse kanonnen te houden, maar

om Opper-Silezie tot een basis voor militaire operaties tegen Sovjet-Rusland te maken.

Het Poolse leger is verzwakt. De economische toestand van Polen maakt het de Poolse regering onmogelijk, openlijk op een nieuwe oorlog tegen Sovjet-Rusland aan te sturen. Briand tracht daarom daar Franse strijdkrachten samen te trekken, staven te vormen, munitie op te stapelen, om in de winter, wanneer het gebrek aan brandstoffen de nood in Rusland zal doen stijgen, Polen en andere randstaten in een nieuwe veldtocht tegen Sovjet-Rusland mee te slepen.

Met dit oogmerk werken de agenten der Franse regering in alle randstaten. In Roemenië hebben zij reeds grote resultaten bereikt. Roemenië bereidt tegen de herfst “grote manoeuvres” voor, welke in werkelijkheid voorbereidingen voor een winterveldtocht tegen Sovjet-Rusland betekenen. Tegelijkertijd heeft de Franse regering alles gedaan, om elke actie van afzonderlijke humanitaire organisaties ten gunste van Rusland te beletten. Onder de leuze van de noodzakelijkheid van centralisatie der hulp verlening, streven zij, die aan de draadjes van het internationale kapitaal trekken, er naar, deze hulpverlening in hun handen te concentreren, teneinde de Russische regering politieke voorwaarden te stellen en

van haar in ruil voor brood politieke concessies aan de Russische bourgeoisie te eisen.

Zij koesteren het plan, om, als de Sovjetregering dit mocht weigeren, de bourgeoisie de vrije hand te laten, om een hetze tegen haar te beginnen, een hetze, die ten doel zal hebben, de militaire acties die het Franse imperialisme tegen Sovjet-Rusland voorbereidt voor hulpverlening aan de hongerenden te doen doorgaan, voor een heilzame uit-de-weg ruiming, met de bajonet in de hand, van de barrière tussen het hongerende Russische volk en zijn weldoeners, die in het buitenland levensmiddelen verzameld hebben, maar het dankzij de kwaadwilligheid van de Sovjetregering, niet aan dit volk kunnen doen toekomen.

Arbeiders en Arbeidsters! Wij roepen u in de eerste plaats ertoe op, de vorming van zelfstandige, proletarische hulpcomités te bespoedigen.

Alleen wanneer de arbeidersmassa’s snel en energiek te hulp snellen, kan het schandelijk spel dat de burgerlijke regeringen spelen te niet gedaan worden. Alleen door snel ingrijpen van de arbeiders hulpcomités kan worden bewezen dat het geen technische oorzaken zijn, die de hulpverlening vertragen, maar dat de wil van het wereldkapitaal om uit de hongerende Russische arbeiders en boerenmassa’s een voorwerp van speculatie te maken hieraan schuldig is.

Wij roepen u op tot een energieke agitatie- en demonstratiecampagne tegen elke poging der burgerlijke regering, om de Sovjetregering en de Russische arbeidersmassa’s voorwaarden te stellen.

Slaat hun de hongerzweep uit de hand! Herinnert hen eraan, wat zelfs de Engelse liberale Nation heeft berekend, dat de helft van het geld, wat de Engelse regering tot de vernietiging van de Russische volkshuishouding door middel van Denikin, Koltsjak en Joedenitsch heeft uitgegeven, voldoende zou zijn, om de hongergebieden van Rusland van brood te voorzien.

De kreet:

Weg met de hongerspeculatie, hulp voor de hongerende volksmassa’s van Rusland”,

moet de kolommen van uw bladen vullen, moet op iedere vergadering weerklinken, en wij zijn er zeker van, dat met deze kreet alle arbeiders, afgezien van alle partijverschil, zich zullen verenigen.

Tegelijkertijd roepen wij u op tot de scherpste strijd tegen elke voorbereiding tot een nieuwe interventie.

Arbeiders van Frankrijk! Op u rust de plicht om, met alle middelen, die u ten dienste staan, de door de Franse regering in samenwerking met de Russische witte gardisten ondernomen poging, om een nieuwe oorlog tegen Sovjet-Rusland te ontketenen, te doen mislukken.

Arbeiders van Duitsland! Wederom is de tijd gekomen, zoals in 1920, dat u al uw krachten hebt te verzamelen, om solidair de munitie en troepentransporten door Duitsland te verhinderen; Duitse spoorwegmannen en Duitse proletariërs! Let op de transporten uit het westen!

Arbeiders van Tsjecho-Slowakije, Polen, Duits-Oostenrijk, Roemenië, Finland, Estland en Letland! Wees op uw hoede! Kijkt uw regeringen op de vingers! Belet het wereldkapitaal een nieuwe oorlog tegen Sovjet-Rusland voor te bereiden!

Griekse, Joegoslavische en Bulgaarse arbeiders! Ook door uw gebied gaan munitietransporten naar Roemenië. Let op!

De Communistische Internationale is ervan overtuigd, dat de pogingen der wereldreactie, in de eerste plaats die van Frankrijk, zullen afstuiten op de solidaire, onwrikbare tegenstand van het proletariaat. De Communistische Internationale verwacht, dat niet alleen de communistische partijen, maar dat alle in vakverbonden georganiseerde proletariërs hun plicht tegenover Sovjet-Rusland zullen vervullen.

Het voorbereide hongeroffensief tegen Sovjet-Rusland is een deel van het algemene offensief van het wereldkapitaal tegen het proletariaat. De bourgeoisie van de gehele wereld wil Sovjet-Rusland vernietigen, om de vrije hand te hebben in haar strijd tegen het proletariaat van elk land.

Weg met het Hongeroffensief van het Kapitaal tegen Sovjet-Rusland.

Weg met de Hongerspeculanten!

Leve de proletarische hulp voor Sovjet-Rusland!

Leve de solidaire actie van de proletariërs aller landen tegen het wereldimperialisme! Leve Sovjet-Rusland!

Moskou, 12 augustus 1921

De Executieve der Communistische Internationaleeen rode leeszetel Lezen
Marxistisch Internet Archief
Algemeen Archief
Selectie marxisten
Documenten
Filosofie
Thema’s
Arbeidersbeweging
Woordenboek
Wat ?
Wat is marxisme
Over ons
Andere talen
Auteurswet
Citeren
Disclaimer
Doen
Zoeken
Nieuwe teksten
Werk mee
Contact
Reclame

RSS