Karl Kautsky
Terrorisme en communisme
Hoofdstuk 1


Revolutie en terrorisme

Voor de oorlog had in brede kringen der sociaaldemocratie de mening post gevat dat de tijd van de revoluties voorbij was, niet alleen voor West-Europa, maar ook voor Duitsland en Oostenrijk. Wie anders dacht, werd als revolutieromanticus bespot. Nu hebben wij de revolutie en zij vertoont een wildheid die ook de meest fantastische revolutieromanticus onder ons niet verwacht had.

De afschaffing van de doodstraf was voor elke sociaaldemocraat een vanzelfsprekende eis geworden. De revolutie brengt ons echter het meest bloedige terrorisme, uitgeoefend door socialistische regeringen. De bolsjewieken gaven het voorbeeld, ten sterkste daarom veroordeeld door alle socialisten, die niet op het bolsjewistische standpunt stonden, onder wie ook de Duitse meerderheidssocialisten. Maar nauwelijks voelen dezen zich in hun heerschappij bedreigd, of ze grijpen naar het wapen van hetzelfde schrikbewind, dat ze zo pas nog in het oosten afgekeurd hadden. Noske treedt onverschrokken in Trotski’s voetstappen, evenwel met dit verschil, dat hij zelf zijn dictatuur niet als die van het proletariaat beschouwt. Beiden echter rechtvaardigen hun bloedig werk met de rechten der revolutie.

Het is inderdaad een wijd verbreide opvatting dat het terrorisme tot het wezen van de revolutie behoort: wie het laatste wil, moet zich met het eerste verstaan. Als bewijs wordt altijd weer de grote Franse Revolutie aangevoerd. Zij geldt als de revolutie bij uitnemendheid.

Een onderzoek van het terrorisme, zijn voorwaarden en gevolgen gaat daarom het best uit van het schrikbewind van de sansculotten. Daarmee willen we beginnen. Dat zal ons wel wat ver van het heden afvoeren, doch dit beter leren begrijpen. Het is zeer opvallend hoeveel overeenkomst er bestaat tussen de grote Franse Revolutie en de revoluties van thans, met name de Russische.

En toch zijn de revoluties van onze dagen in de grond verschillend van die der 18e eeuw. Dat toont reeds een vergelijking van ons proletariaat, onze industrie, onze verkeersmiddelen met de overeenkomstige verschijnselen van die tijd.