A.J. Koejemans

Partijgenoot Sterringa 60 jaar Een pionier der moderne arbeidersbeweging in het Noorden


Geschreven: 30 december 1936
Bron: De Tribune, dagblad van de Communistische Partij Nederland, 30 december 1936
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML: Paul Benschop, voor het Marxists Internet Archive
Contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive

Laatste bewerking: 29 juni 2010


Verwant:
Geert Sterringa-archief

Vandaag viert onze partijgenoot G. Sterringa zijn 60ste verjaardag. Het is een feit dat onze partijgenoten en vrienden in ‘Groningen – zowel in de stad als in de ‘Ommelanden’ – zeker niet ongemerkt voorbij zullen laten gaan. En niet alleen zij: ook wij, als hoofdorgaan van de partij, willen – evenals het partijbestuur – deze gelegenheid aangrijpen om naast onze gelukwensen uiting te geven aan onze gevoelens van waardering en dankbaarheid voor het vele dat partijgenoot Sterringa in de loop van die lange reeks van jaren voor de Nederlandse arbeidersbeweging heeft gedaan.

Slechts enkele grepen uit dit leven in dienst van de arbeidersklasse. Als jong onderwijzer trad partijgenoot Sterringa in 1899 toe tot de afdeling Groningen van de SDAP. Met volle energie wijdde hij zich aan de zaak der proletariërs. Hij wist al spoedig het vertrouwen van zijn medestrijders te winnen, die hem tot voorzitter van de partijafdeling kozen. In het bewogen jaar 1903, met zijn spoorwegstaking en algemene staking, vinden wij Sterringa op zijn post, mede leiding gevend aan de hoogoplaaiende strijd van de arbeiders in het noorden van het land. Deze staking geeft de laatste stoot tot de oprichting van de Groningse bestuurdersbond (GBB). Tot de oprichters van dit vakverenigingcentrum behoorde ook partijgenoot Sterringa: hij was de eerste secretaris van de GBB!

In de richtingsstrijd in de moderne arbeidersbeweging van die dagen – de strijd tussen de reformistische koers van de partijleiding en diegenen die opkwamen voor een revolutionaire marxistische politiek – stond partijgenoot Sterringa van begin af aan in de gelederen van deze laatste. Deze strijd werd in Groningen zeer fel gevoerd. Bij de scheuring in 1909 trad partijgenoot Sterringa met een aantal andere Groningse arbeiders toe tot de Sociaal Democratische Partij (SDP). Moeilijk waren die eerste jaren van de jonge revolutionaire partij. Stad Groningen was de enige afdeling ervan in het Noorden. Veel geloof, taaiheid en volharding eiste het, op deze moeilijke post vol te houden. Partijgenoot Sterringa hield vol en kort na de oorlog kwamen er meerdere afdelingen: Winschoten en Sappermeer waren daarvan de eerste. In 1919 werd partijgenoot Sterringa gekozen tot lid van de Provinciale Staten van Groningen, een functie die hij tot op heden heeft vervuld. Aanvankelijk samen met onze onvergetelijke kameraad, Roosje Vos-Stel, een korte periode alleen en thans samen met partijgenoot Buitenkamp, vormde hij in de Staten de communistische fractie. Toen hij als onderwijzer werd gepensioneerd, stelde de partij hem kandidaat voor de Groningse gemeenteraad, waarvan hij in 1935 tot lid werd gekozen.

Jarenlang is partijgenoot Sterringa voorzitter geweest van de Federatie ‘Het Noorden’ van onze partij en onder zijn leiding was deze ongetwijfeld een van de belangrijkste delen van de toen nog jonge Communistische Partij. De partij is sinds die periode sterk gegroeid. Omvatte de oude federatie de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, thans telt de provincie Groningen alléén reeds meerdere districten. Ook de partijafdeling van de stad Groningen maakt in de laatste tijd een gezonde groei door, die veel belooft voor de toekomst. Dat dit alles zo geworden is, is voor een niet gering deel aan partijgenoot Sterringa te danken.

Zestig jaren, waarvan bijna veertig in dienst van de arbeidersbeweging... Het is moeilijk voor ons jongeren, ons in te denken wat het zeggen wil, zulk een tijdspanne te overzien. Maar zulke zeldzame jubileums als het jouwe, partijgenoot Sterringa, geven ons het levende bewijs ervan, hoe onze partij ontstaan is en gegroeid, als een onvervreemdbaar deel van de grote moderne arbeidersbeweging.

Op ons massacongres in de RAI in Amsterdam ontmoetten wij partijgenoot Sterringa weer, voor het eerst na vele jaren, maar nog immer vol wilskracht, sterk en strijdvaardig. Hij maakte deel uit van het presidium van het RAI-congres en werd door de partij tot kandidaat voor de komende Kamerverkiezingen aangewezen. Dit was een wijs besluit.

Partijgenoot Sterringa, op deze heugelijke dag een handdruk van ons allen en – nog vele jaren, tot heil van de arbeidersbeweging in ons land!


Zoek knop