Kathrine Bugge

Hvad værd har arbeiderens liv i hans egne øine?


Klasse mot klasse, 1914


Hvad værd det har i arbeidskjøperens er snart git. En maskine koster saa og saa meget i indkjøp, saa og saa meget i driftsomkostninger. For arbeiderens vedkommende er der bare tale om driftsomkostninger, han kjøpes ikke, der betales ikke festepenger engang. Naar en maskine er utslitt, maa der kapital til at kjøpe en ny. Naar en arbeider er utslitt, staar snesevis av hænder færdig til at ta hans plass. Mens det derfor er i arbeidskjøperen interesse at bevare en maskine længst mulig, forutsat den ellers er lønsom, har han ingen interesse av at bevare den levende maskine, arbeideren. Jo mer arbeidskraft han kan presse ut av ham paa kortest mulig tid, des bedre tjener han. Fondet at ta av synes at være uuttømmelig, og der er som sagt ingen omkostninger ved indkjøp.

Men naar man ser paa arbeidernes forhold til dette spørsmaal, skulde man næste tro, at de har gjort den samme tankegang til sin. De utallige som i en ung alder kastes ut av industriens arbeidsmark som allerede utslitte, alle de som ved sit arbeide paadrar sig en ulægelig sygdom, for ikke at tale om invaliderne, om alle dem som lægges i en for tidlig grav, - hvorledes ser arbeideren selv paa dette? Man skulde tro, at der ikke trængtes meget av den slags, før arbeidskameraterne sa at nu fik det være nok. Men nei! - De lægger sin saarede kamerat paa sykebaaren og bærer ham til doktoren, eller de følger bak hans kiste til graven, - og gaar saa tilbake til sit arbeide. En ny haand staar færdig til at passe den drivrem, som slynget en anden ind i døden, og arbeidet gaar som før.

Jeg husker en ung gut. Det er ikke saa længe siden han frisk og sterk gik til sit stenarbeide som den likeste blandt kameraterne. Han var hare et par og tyve, og til julen skulde han hjem og gifte sig. Saa en dag nyss før jul skedde det forfærdelige. Et skudd gik av og ramte den ulykkelige i ansigtet, som blev en ukjendelig, blødende niasse. Han blev transportert med toget til nærmeste læge, et rystende tog og et kvarters kjørsel for den stakkars mishandlede, som ikke et øieblik mistet sin bevissthet. Og ikke en røst blandt kameraterne hævet sig for at faa lægen til at reise opover til ham! Fra toget blev han saa transportert den kolde desemberdag paa en bærebaare uten fotstykke, og uten saa meget som et uldteppe over sig. En gammel skidden trøie var kastet over det sønderskutte ansigt, og man saa blodet sildre nedover de nakne hænder. Slik blev han baaret nedover en brat bakke, en transport der tok omtrent samme tid som jernbanekjørselen. Og av hvem? Av sine egne! - Og ikke en røst løftet sig, det faldt kanske ikke nogen med en tanke ind, at doktoren heller burde uleiliges opover bakken! - Hvad led han ikke han som laa der uten et øieblik at tape sin bevissthet!

Hans smerteskrik hørtes langt utover den lille by. Det er ikke tvil om at de kamerater som saa hvad han led, de følte hans smerte som sin egen. Det er ikke tvil om at de var opprørt ikke bare da, men længe efter baade over den behandling som deres kamerat fik som over den samvittighetsløshet som frembragte ulykken. Da den stakkars ulykkelige efter maaneders sykehusopphold endelig blev utskrevet, var han blind. Hans kamerater viste sig trofaste, de skillinget sammen av sin knappe fortjeneste, saa han fik nogen kroner. Og de mindes ham endu og hans forfærdelige skjæbne. Men der er saa mange ulykker, en større, en anden mindre, de fleste fremkaldt ved den aldeles enestaaende forakt for menneskeliv, som utvises fra ledelsens side, saa den ene litt efter litt forsvinder i mængden. Og tilslut blir man sløv og uvøren overfor selve faren. Men han som nu sitter der, ung og sterk, hare 22 aar, og dog hjelpeløs, maaske med et langt liv for sig i evig mørke, - om han nu kunde sagt som saa: Det jeg har litt har dog ikke været forgjæves. Al den umenneskelige smerte jeg utstod, den samvittighetsløse behandling jeg var gjenstand for, den vakte dog mine kamerater, den lærte dem at reise sig mot undertrykkerne, den bragte dem dog et lite skritt fremad! - Hvor vilde det ikke ha gjort hans tunge skjæbne lettere, ha lysnet for ham hans mørke vei! Nu skillinget de sammen til ham, gjorde sig selv fattigere for at skaffe ham en fattig hjælp, og det var saa godt ment. Men den opsynsmand som gjorde ham til hjælpeløs krøpling for livet, han har endnu sin fuldtallige arbeidsstok, og systemet drives like godt, - og der er ikke reist en eneste storm av retfærdig harme over al denne bundløse uretfærdighet. Han er kun en av de mange i de forulykkedes arme, en av de mange hvis liv er blit ødelagt ved kapitalismens grænseløse begjær efter guld. Og foran ham er der gaat tusener, og efter ham vil der komme tusener, like saa ulykkelige, med like saa megen lidelse at se tilbake paa, med like saa haapløs fremtid.

Naar skal den da komme den dag, da arbeideren ikke blot føler medynk med sin kamerat, - da han ikke blot ynkes over hans smerte, men da han føler at den enes ulykke er alles ulykke, da han reiser sig i glødende harme mot dette grusomme menneskemyrderi. Naar skal vi komme saa langt, man ikke bare nøies med at snakke og kritisere i nogen møter og kanske henstille den og den myndighet, - og saa skilling sammen paa en liste? Hvor meget blod, og hvor megen lidelse skal der endnu til, får arbeideren lærer hævde sit menneskeværd?