Karol Marks

[Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r.]113


Napisane: w kwietniu - sierpniu 1844 r.
Źródło: Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzieła, tom 1
Wydawca: Książka i Wiedza 1960
Po raz pierwszy opublikowane: iMEL w języku rosyjskim w 1927 r (częściowo) i w języku oryginału w r.1932 (w całości)
Wersja elektroniczna: Polska Sekcja MIA - styczeń 2005


Przekład polski ,,Rękopisów" opiera się (z wyjątkiem ostatniego rozdziału) na tekście zamieszczonym w zbiorze: Karl Marx/Friedrich Engels, „Kleine ökonomische Schriften", Dietz Verlag, Berlin 1955. Przekładu ostatniego rozdziału, którego wymieniony zbiór nie zawiera, dokonano na podstawie tekstu zamieszczonego w wydaniu Marx/Engels, Gesamtausgabe (MEGA), Berlin 1932, erste Abteilung, Band 3.

Tytuł pracy Marksa oraz ujęte w nawiasy kwadratowe tytuły poszczególnych części rękopisu pochodzi od redakcji. Układ poszczególnych części odpowiada układowi Marksa, z wyjątkiem „Przedmowy", przeniesionej na początek, i rozdziału: „Krytyka heglowskiej dialektyki i filozofii w ogóle", przeniesionego na koniec, zgodnie ze wskazówką Marksa w jego „Przedmowie".

Wszystko, co pochodzi od redakcji lub było w oryginale słabo czytelne, ujęto w nawiasy kwadratowe [ ]. Nawiasami { } oznaczono te ustępy tekstu, które są przekreślone w rękopisie pionową kreską. Krzyżykami opatrzono fragmenty, które Marks podaje w języku francuskim.

W języku polskim „Rękopisy" ukazały się po raz pierwszy w roku 1958 w przekładzie Konstantego Jażdżewskiego pod redakcją Zbigniewa Grabowskiego.


SPIS TREŚCI

Przedmowa

Płaca robocza

Zysk z kapitału

Renta gruntowa

[Praca wyobcowana]

[Przeciwieństwo między kapitałem a pracą. Własność ziemska a kapitał]

[Własność prywatna a praca. Poglądy merkantylistów, fizjokratów, Adama Smitha, Ricarda i jego szkoły]

[Własność prywatna a komunizm. Różne etapy rozwoju poglądów komunistycznych. Komunizm prymitywny, zrównujący, i komunizm jako socjalizm, pokrywający się z humanizmem]

[Znaczeniepotrzeb człowieka w ustroju własności prywatnej i w ustroju socjalistycznym. Różnica między bogactwem rozrzutnym a bogactwem przemysłowym. Podział pracy]

[Pieniądz]

[Krytyka heglowskiej dialektyki i filozofii w ogóle]

Przypisy


Powrót do spisu prac Marksa i Engelsa

Powrót do strony głównej Polskiej Sekcji MIA