Karol Marks

Kapitał - Krytyka ekonomii politycznej

Tom pierwszy - Księga I

Proces wytwarzania kapitału


Napisane: 1867
Źródło: Karol Marks, Kapitał - Krytyka ekonomii politycznej - Tom pierwszy - Księga I - Proces wytwarzania kapitału
Wydawca: Książka i Wiedza, Warszawa 1951
Po raz pierwszy opublikowane: 1867
Wersja elektroniczna: Polska Sekcja MIA - kwiecień 2002
Adaptacja: Polska Sekcja MIA - kwiecień 2002


SPIS RZECZY

DEDYKACJA

K. MARKS: Przedmowa do wydania pierwszego

K. MARKS: Posłowie do wydania drugiego

K. MARKS: Przedmowa i posłowie do wydania francuskiego

F. ENGELS: Do wydania trzeciego

F. ENGELS: Przedmowa do wydania angielskiego

F. ENGELS: Do wydania czwartego

List Marksa do Engels z dn. 16 sierpnia 1867 r.

Dział pierwszy: TOWAR I PIENIĄDZ

Rozdział pierwszy. TOWAR

1. Dwa czynniki towaru: wartość użytkowa i wartość (substancja wartości, wielkość wartości)

2. Dwoisty charakter pracy zawartej w towarach

3. Forma wartości, czyli wartość wymienna

A. Prosta, pojedyncza lub przypadkowa forma wartości

1. Oba bieguny wyrazu wartości: forma wartości względna i forma ekwiwalentna

2. Względna forma wartości

a) Zawartość względnej formy wartości

b) Ilościowa określoność względnej formy wartości

3. Forma ekwiwalentna

4. Całość prostej formy wartości

B. Pełna, czyli rozwinięta forma wartości

1. Rozwinięta względna forma wartości

2. Forma ekwiwalentna szczególna

3. Braki pełnej lub rozwiniętej formy wartości

C. Ogólna forma wartości

l. Zmieniony charakter formy wartości

2. Rozwój formy względnej i formy ekwiwalentnej w ich wzajemnym stosunku

3. Przejście od ogólnej formy wartości do formy pieniężnej

D. Forma pieniężna

4. Fetyszyzm towarowy i jego tajemnica

Rozdział drugi. PROCES WYMIANY

Rozdział trzeci. PIENIĄDZ, CZYLI CYRKULACJA TOWARÓW

1. Miernik wartości

2. Środek cyrkulacji

a) Metamorfoza towarów

b) Obieg pieniądza

c) Moneta. Znak wartości

3. Pieniądz

a) Powstawanie skarbu

b) Środek płatniczy

c) Pieniądz światowy

Dział drugi: PRZEMIANA PIENIĄDZA W KAPITAŁ

Rozdział czwarty. PRZEMIANA PIENIĄDZA W KAPITAŁ

1. Ogólny wzór kapitału

2. Sprzeczności ogólnego wzoru

3. Kupno i sprzedaż siły roboczej

Dział trzeci: WYTWARZANIE WARTOŚCI DODATKOWEJ BEZWZGLĘDNEJ

Rozdział piąty. PROCES PRACY I PROCES POMNAŻANIA WARTOŚCI

1. Proces pracy

2. Proces pomnażania wartości

Rozdział szósty. KAPITAŁ STAŁY I KAPITAŁ ZMIENNY

Rozdział siódmy. STOPA WARTOŚCI DODATKOWEJ

1. Stopień wyzysku siły roboczej

2. Wyrażanie wartości produktu w proporcjonalnych częściach produktu

3. "Ostatnia godzina" Seniora

4. Produkt dodatkowy

Rozdział ósmy. DZIEŃ ROBOCZY

l. Granice dnia roboczego

2. Wilczy głód pracy dodatkowej. Fabrykant i bojar

3. Gałęzie przemysłu angielskiego bez ustawowej granicy wyzysku

4. Praca dzienna i nocna. System zmian

5. Walka o normalny dzień roboczy. Ustawy przymusowe przedłużające dzień roboczy w okresie od połowy wieku XIV do końca wieku XVII

6. Walka o normalny dzień roboczy. Przymusowe ustawowe ograniczenie czasu pracy. Angielskie ustawodawstwo fabryczne w latach 1833—1864

7. Walka o normalny dzień roboczy. Oddziaływanie angielskiego ustawodawstwa fabrycznego na inne kraje

Rozdział dziewiąty. STOPA I MASA WARTOŚCI DODATKOWEJ

Dział czwarty: WYTWARZANIE WARTOŚCI DODATKOWEJ WZGLĘDNEJ

Rozdział dziesiąty. POJĘCIE WARTOŚCI DODATKOWEJ WZGLĘDNEJ

Rozdział jedenasty. KOOPERACJA

Rozdział dwunasty. PODZIAŁ PRACY I MANUFAKTURA

1. Dwojakie pochodzenie manufaktury

2. Robotnik cząstkowy i jego narzędzie

3. Dwie podstawowe formy manufaktury: manufaktura heterogeniczna i manufaktura organiczna

4. Podział pracy w obrębie manufaktury i podział pracy w obrębie społeczeństwa

5. Kapitalistyczny charakter manufaktury

Rozdział trzynasty. MASZYNA I WIELKI PRZEMYSŁ

1. Rozwój maszyn

2. Przenoszenie wartości maszyny na produkt

3. Bezpośrednie oddziaływanie produkcji maszynowej na robotnika

a) Przywłaszczenie przez kapitał dodatkowych sił roboczych. Praca kobieca i dziecięca

b) Przedłużenie dnia roboczego

c) Intensyfikacja pracy

4. Fabryka

5. Walka między robotnikiem a maszyną

6. Teoria kompensacji w stosunku do robotników wypieranych przez maszyny

7. Odpychanie i przyciąganie robotników w związku z rozwojem produkcji maszynowej. Kryzysy w przemyśle bawełnianym

8. Przewrót dokonany przez wielki przemysł w manufakturze, rzemiośle i chałupnictwie

a) Zniesienie kooperacji opartej na rzemiośle i podziale pracy

b) Wtórne oddziaływanie przemysłu fabrycznego na manufakturę i chałupnictwo

c) Nowoczesna manufaktura

d) Nowoczesne chałupnictwo

e) Przejście nowoczesnej manufaktury i chałupnictwa w wielki przemysł. Przyśpieszenie tego przewrotu przez rozciągnięcie ustawodawstwa fabrycznego na te sposoby produkcji

9. Ustawodawstwo fabryczne (Przepisy o higienie i wychowaniu). Jego upowszechnienie w Anglii

10. Wielki przemysł a rolnictwo

Dział piąty: WYTWARZANIE WARTOŚCI DODATKOWEJ BEZWZGLĘDNEJ I WZGLĘDNEJ

Rozdział czternasty. BEZWZGLĘDNA I WZGLĘDNA WARTOŚĆ DODATKOWA

Rozdział piętnasty. ZMIANY WIELKOŚCI CENY SIŁY ROBOCZEJ I WARTOŚCI DODATKOWEJ

I. Wielkość dnia roboczego i intensywność pracy stale (dane), siła produkcyjna pracy zmienna

II. Dzień roboczy stały, siła produkcyjna pracy stała, intensywność pracy zmienna

III. Siła produkcyjna i intensywność pracy stałe, dzień roboczy zmienny

IV. Jednoczesne zmiany trwania, siły produkcyjnej i intensywności pracy

Rozdział szesnasty. RÓŻNE WZORY STOPY WARTOŚCI DODATKOWEJ

Dział szósty: PŁACA ROBOCZA

Rozdział siedemnasty. PRZEKSZTAŁCENIE WARTOŚCI SIŁY ROBOCZEJ, WZGLĘDNIE JEJ CENY, W PŁACĘ ROBOCZĄ

Rozdział osiemnasty. PŁACA WEDŁUG CZASU PRACY

Rozdział dziewiętnasty. PŁACA OD SZTUKI

Rozdział dwudziesty. NARODOWE RÓŻNICE PŁAC ROBOCZYCH

Dział siódmy: PROCES AKUMULACJI KAPITAŁU

[Uwaga wstępna]

Rozdział dwudziesty pierwszy. REPRODUKCJA PROSTA

Rozdział dwudziesty drugi. PRZEMIANA WARTOŚCI DODATKOWEJ W KAPITAŁ

1. Kapitalistyczny proces produkcji w skali rozszerzonej. Przemiana praw własności produkcji towarowej w prawa kapitalistycznego przywłaszczania

2. Błędne pojmowanie przez ekonomię polityczną reprodukcji w skali rozszerzonej

3. Podział wartości dodatkowej na kapitał i dochód. Teoria wstrzemięźliwości

4. Okoliczności, które określają zakres akumulacji niezależnie od stosunkowego podziału wartości dodatkowej na kapitał i dochód: stopa wyzysku siły roboczej; siła produkcyjna pracy; wzrastająca różnica między kapitałem zastosowanym a spożytym; wielkość kapitału wyłożonego

6. Tak zwany fundusz pracy

Rozdział dwudziesty trzeci. OGÓLNE PRAWO AKUMULACJI KAPITALISTYCZNEJ

1. Popyt na siłę roboczą wzrastający z akumulacją, przy niezmienionym składzie kapitału

2. Stosunkowe zmniejszenie zmiennej części kapitału w przebiegu akumulacji i towarzyszącej jej koncentracji

3. Wzrastające wytwarzanie przeludnienia względnego, czyli rezerwowej armii przemysłowej

4. Różne formy istnienia przeludnienia względnego. Ogólne prawo akumulacji kapitalistycznej

5. Ilustracja ogólnego prawa akumulacji kapitalistycznej

a) Anglia w latach 1846—1866

b) Źle opłacane warstwy brytyjskiej klasy robotników przemysłowych

c) Ludność koczująca

d) Wpływ kryzysów na najlepiej opłacaną część klasy robotniczej

e) Brytyjski proletariat rolny

f) Irlandia

Rozdział dwudziesty czwarty. TAK ZWANA AKUMULACJA PIERWOTNA

l. Tajemnica akumulacji pierwotnej

2. Wywłaszczenie ludu wiejskiego z ziemi

3. Krwawe ustawodawstwo przeciw wywłaszczonym od końca XV wieku. Ustawy w celu obniżania płacy roboczej

4. Geneza kapitalistycznych dzierżawców

5. Oddziaływanie rewolucji w rolnictwie na przemysł. Stworzenie wewnętrznego rynku dla kapitału przemysłowego

6. Geneza kapitalisty przemysłowego

7. Historyczna tendencja akumulacji kapitalistycznej

Rozdział dwudziesty piąty. NOWOCZESNA TEORIA KOLONIZACJI

SPIS ILUSTRACJI

Portret Karola Marksa

List Marksa do Engelsa z dn. 16 sierpnia 1867 r.

Okładka pierwszego niemieckiego wydania I tomu "Kapitału"

Okładka pierwszego rosyjskiego wydania l tomu "Kapitału"

Strona tytułowa pierwszego polskiego wydania I tomu "Kapitału"


Powrót do strony głównej

Powrót do spisu prac K. Marksa i F. Engelsa