Polska sekcja MIA: SDKPiL: Przegląd Socjaldemokratyczny

Polska sekcja MIA przedstawia:

Przegląd Socjaldemokratyczny

Organ Partji Socjaldemokratycznej Królestwa Polskiego i Litwy


Redaktor naczelny: Leo Jochiges
Zawartość numerów
1902-1904, 1908-1910


1902

Rok I, No 1 (marzec 1902) - (PDF)

 • Od Redakcji
 • Uchwały II. Zjazdu Socjaldemokratycznej Partii Królestwa Polskiego i Litwy
 • Konferencja nowej „Międzynarodówki“
 • Adolf (Warski) - Patrjotyzm polski w sidłach kapitalizmu
 • Julian Marchlewski ps. Baltazar z Kujaw - Jego Eminencja ks. Arcybiskup Popiel przeciw Socjalistom
 • Julian Marchlewski ps. J. Karski - Przesilenie ekonomiczne i sytuacja polityczna w Rosji
 • Adolf Warski ps. J. Michałkowski - Dlaczego musimy żądać konstytucji?
 • H. P. - Przyczynki do charakterystyki ruchu rewolucyjnego w Rosji
 • Komitet Centralny - Od Centralnego Komitetu „Bundu“
 • [Uwagi końcowe]

Rok I, No 2 (maj 1902) - (PDF)

 • Mularz - [Inc. Ludu roboczy! Witaj zwiastuna…]
 • Do walki!
 • D. - Demonstracja majowa
 • „Iskra“ No 18 - Słowianie i rewolucja
 • Demonstracje tegoroczne w Rosji
 • Smauel Ettinger ps. Adam - Ośmiogodzinny dzień roboczy
 • Adolf Warski ps. Jan z Czerniakowskiej - Z Kraju przed majem

Rok I, No 3 (lipiec 1902) - (PDF)

 • Co robić?
 • Róża Luksemburg - Socjalpatriotyczne łamańce programowe
 • L. - Listy o „Bundzie“
 • Redakcja - W kwestji żydowskiej
 • Adolf Warski ps. Jan z Czerniakowskiej - Z Kraju
 • W. Jelski - Kronika Zagraniczna
 • Adam (Samuel Ettinger) - Tegoroczne święto majowe
 • Adolf Warski ps. A. J. W., D., Jacek, R. - Nekrologi
 • Od Redakcji

Rok I, No 4-5 (grudzień 1902) - (PDF)

 • Redakcja - Do czytelników i przyjaciół naszego pisma
 • Demokracja Narodowa
 • Karol Kautsky - Pojęcie socjalnej rewolucji
 • Adolf Warski - Budujący przykład
 • Adolf Warski ps. Jelski - Z powodu strejku rolnego w Galicji
 • „Iskra“ No 21, „Zarja“ - Projekt programu Rosyjskiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej
 • M. - Zjazd doroczny partji socjalno-demokratycznej w Niemczech
 • T. - Kongres trades-unionów
 • U. - Kongres w Imola
 • R. - Kongres w Commentry
 • Leon Jogiches ps. Jan Tyszka - Kilka uwag w kwestji programu rosyjskiej socjaldemokracji
 • Adolf Warski ps. Jan z Czerniakowskiej - Z Kraju
 • X. - Zaburzenia antysemickie
 • J. - Socjalizm narodowej demokracji, czyli narodowa demokracja socjalizmu
 • W., Julian Marchlewski ps. J. Karski - Notatki

1903

Rok II, No 1 (styczeń 1903)

 • Spis treści
 • Adolf Warski - Kapitalistyczny jubileusz
 • Paul Singer - Biada zwycięzcom!
 • M. R. - Losy socjalpatriotyzmu w Niemczech
 • Róża Luksemburg - Pamięci „Proletarjatu“
 • Janusz Trąbczyński - Listy z Galicji
 • Przegląd czasopism
 • Adolf Warski ps. A. J. W. - Krytyka i bibliografja
 • Kronika społeczno-polityczna

Rok II, No 2 (luty 1903)

 • Adolf Warski - Polskie carosławie
 • Róża Luksemburg - Pamięci „Proletarjatu“ (Ciąg dalszy)
 • Adam Ettinger ps. S. Adamski - Związki fachowe w Niemczech
 • Rosyjscy socjaldemokraci o polskiej i o narodowościowej kwestji
 • Adolf Warski ps. Jan z Czerniakowskiej - Z Kraju
 • Przegląd czasopism
 • W. P. - Krytyka i bibliografja
 • Kronika społeczno-polityczna

Rok II, No 3 (marzec 1903)

 • Róża Luksemburg - Karol Marx
 • Adolf Warski - Karol Marx i Polska
 • Leon Jogiches ps. Jan Tyszka - „P. P. S.“ w Niemczech
 • W. P. - Manifest cara
 • Academicus - Smutny objaw
 • Przegląd czasopism

Rok II, No 4 (kwiecień 1903)

 • Adolf Warski - Burżuazyjne tradycje
 • Julij Martow - Najbliższe zadania socjalnej demokracji rosyjskiej
 • M. R. - Karol Kautsky o kwestji polskiej
 • Franciszek Mehring o kwestji polskiej
 • Leon Jogiches ps. J. T. - Z zaboru pruskiego
 • Przegląd czasopism
 • Róża Luksemburg - Krytyka i bibliografja
 • Kronika społeczno-polityczna

Rok II, No 5 (maj 1903)

 • Adolf Warski - Po trupach kiszyniowskich
 • Karol Kautsky - Rzeź w Kiszyniowie i kwestja żydowska
 • Giovanni Lerda - Ruch socjalistyczny we Włoszech
 • Adam Ettinger ps. S. Adamski - Zamach na robotników holenderskich
 • Adolf Warski ps. J. Jelski - „P. S. F.“ i zjazd socjalistów ministerjalnych w Bordeaux
 • Jan z Czerniakowskiej - Z Kraju
 • Przegląd czasopism

Rok II, No 6 (czerwiec 1903)

 • Adolf Warski - O kult Sienkiewicza
 • M. R. - Wybory w Niemczech i socjaldemokracja
 • Leon Jogiches ps. Jan Tyszka - Socjalpatrjotyzm przed sądem wyborców
 • Ormianin U., członek „Socjaldemokratycznego Związku Kaukaskiego“, tł. Adolf Warski ps. J. J. - Z ruchu socjalistycznego na Kaukazie
 • Krytyka i bibliografja
 • Przegląd czasopism
 • Kronika społeczno-polityczna

Rok II, No 7 (lipiec 1903)

 • Adolf Warski - Manifest „organicznego wcielenia“
 • Quousque tandem?
 • Redakcja, Aleksander Parvus - Marxizm a oportunizm
 • Max Beer - Narodowy i imperjalistyczny okres kapitalizmu
 • Jan z Czerniakowskiej - Z Kraju
 • Przegląd czasopism
 • Kronika społeczno-polityczna

Rok II, No 8 (sierpień 1903)

 • Adolf Warski - Nasze stronnictwa skrajne
 • IV Zjazd Socjaldemokracji K. P. i L.
 • Aleksander Parvus, Karol Kautsky - Marxizm a oportunizm (ciąg dalszy)
 • Academicus - „Młoda Gwardja Socjalistyczna“
 • T. - Związki fachowe w Niemczech w 1902 r.
 • Przegląd czasopism
 • Kronika społeczno-polityczna

Rok II, No 9 (wrzesień 1903)

 • Adolf Warski - O duszę chłopską
 • Socjaldemokraci rosyjscy i „P. P. S.“
 • Julian Marchlewski ps. J. Karski - Zjazd niemieckiej partji socjaldemokratycznej w Dreznie
 • A. Ginsthal - Fata Morgana
 • Leon Jogiches ps. J. T. - W sprawie „Quousque tandem
 • Jan z Czerniakowskiej - Z Kraju
 • Przegląd czasopism
 • Kronika społeczno-polityczna

Rok II, No 10 (październik 1903)

 • Adolf Warski - Wyodrębnienie Galicji
 • Róża Luksemburg - Nacjonalizm a socjaldemokracja rosyjska i polska
 • Zygmunt Żuławski - O ruchu zawodowym w Austrji
 • R. - Kongres w Reims
 • T. - Kongres trades-unionów
 • Przegląd czasopism
 • Kronika społeczno-polityczna

Rok II, No 11 (listopad 1903)

 • Adolf Warski - Od piwnic aż do poddaszy
 • Adelheid Popp z d. Dworzak - Rozwój ruchu socjalistycznego pośród robotnic w Austrji
 • Adolf Warski ps. J. Jelski - Zjazd socjaldemokracji austrjackiej
 • Leon Jogiches ps. Jan Tyszka - Sprawa polska na drezdeńskim zjeździe niemieckiej socjaldemokracji
 • Kronika społeczno-polityczna

Rok II, No 12 (grudzień 1903)

 • Adolf Warski ps. War. - Studenci polscy i rewolucja
 • T. - Dziesiąty kongres socjaldemokracji bułgarskiej
 • U. - Z ruchu socjalistycznego na Kaukazie (odpowiedź)
 • Adolf Warski ps. A. J. W. - Krytyka i bibliografja
 • Przegląd czasopism
 • Kronika społeczno-polityczna
 • [Oświadczenie i omyłki drukarskie]

1904

Rok III, No 1 (styczeń 1904)

 • Od Redakcji
 • Adolf Warski - Konsolidacja Austrji
 • Julian Marchlewski ps. Karski - Imperializm rosyjski
 • Karl Liebknecht - Kałmycy Wschodu i Zachodu
 • Adolf Warski ps. Jelski - Rosja w Niemczech
 • Adolf Warski - Delegacja polska na II Zjeździe Socjaldemokratycznej Partji Robotniczej Rosji
 • Przegląd czasopism
 • Kronika społeczno-polityczna

Rok III, No 2 (luty 1904)

 • Adolf Warski - Polska, apporte!
 • Julian Marchlewski ps. Karski - Imperializm rosyjski (ciąg dalszy)
 • Dawid Riazanow - Zniesienie pańszczyzny w Rosji 19 lutego 1861 roku
 • Leon Jogiches ps. J. T. - Z powodu zeszłorocznych rozruchów antiżydowskich
 • M. R. - Jeszcze raz Karol Kautsky o kwestji polskiej
 • Praktyk. - W kwestjach organizacyjnych
 • Jan z Czerniakowskiej - Z Kraju
 • Tadeusz Waryński ps. Tadeusz Wa-ński - Bibliografja
 • Kronika społeczno-polityczna

Rok III, No 3 (marzec 1904)

 • Adolf Warski - „Najezdniczy“ carat i wojna
 • Karol Kautsky - Przedmowa do nowego polskiego wydania Manifestu Komunistycznego
 • Dr Borys Naumowicz Kriczewski - Od Tours do St. Etienne
 • Dawid Riazanow - Zniesienie pańszczyzny w Rosji 19 lutego 1861 roku (ciąg dalszy)
 • Przegląd czasopism
 • Tadeusz Waryński - Bibliografja

Rok III, No 4-5 (kwiecień-maj 1904)

 • Adolf Warski - Żółte niebezpieczeństwo, pruskie niebezpieczeństwo czy inna mistyfikacja
 • Adolf Warski ps. Jelski - Zjazd w Bolonii
 • Oda Olberg-Lerda - Po zjeździe w Bolonii
 • Rolnik - Kilka uwag o interesach państwowo-rosyjskich rolnictwa polskiego
 • Młody - O stosunku organizacji młodzieży socjalistycznej do partji
 • Jan z Czerniakowskiej - Z Kraju
 • Przegląd czasopism
 • Kronika społeczno-polityczna

1908

Rok IV, No 1 (marzec 1908)

 • Spis rzeczy
 • Przed i po wybuchu rewolucji
 • Nacjonalizm podczas rewolucji
 • Franciszek Mehring - Karol Marx
 • Róża Luksemburg - Zastój i postęp w marxizmie
 • August Bebel - Walka o prawo wyborcze w Prusach
 • Lew Trocki - Losy rewolucji rosyjskiej
 • Róża Luksemburg - Likwidacja
 • Rząd pruski i polityka wynarodawiania
 • Burżuazyjne prądy w robotniczym ruchu zawodowym
 • Z Kraju
 • Krytyka i bibliografja
 • Przegląd czasopism
 • [Omyłki drukarskie]

Rok IV, No 2 (kwiecień 1908)

 • Adolf Warski - Nieco o Demokracji Narodowej
 • Włodzimierz Lenin - Przyczynek do oceny rewolucji rosyjskiej
 • Róża Luksemburg - Likwidacja (ciąg dalszy)
 • Lew Trocki - Losy rewolucji rosyjskiej (ciąg dalszy)
 • Julian Marchlewski ps. Karski - W kwestji zadań naszych wobec robotników wiejskich i włościan
 • Artur Stadthagen - Nowy zamach na klasę robotniczą
 • Spartacus - Z Kraju
 • N. T. i inni - Z prasy partyjnej
 • K.-ek - Krytyka i bibljografja
 • Przegląd czasopism

Rok IV, No 3 (maj 1908)

 • Róża Luksemburg - Nauki trzech Dum
 • Grigorij Aleksinski - Koło Polskie w rosyjskiej Dumie
 • Karl Radek - Ruch współdzielczy na usługach kontrrewolucji i kapitału
 • Lew Trocki - Losy rewolucji rosyjskiej (ciąg dalszy)
 • Julian Marchlewski ps. Karski - W kwestji zadań naszych wobec robotników wiejskich i włościan (ciąg dalszy)
 • John Bertram Askew - Ruch socjalistyczny w Anglji
 • Jan z Czerniakowskiej - Z kraju
 • K.-ek - Krytyka i bibljografja
 • Ludwika Kautska, am., gh. i inni - Przegląd czasopism

Rok IV, No 4 (czerwiec 1908)

 • Róża Luksemburg - Kankan kontrrewolucji
 • Dawid Riazanow - Socjaldemokracja Rosji a ruch zawodowy
 • Heinrich Ströbel - Zwycięstwo wyborcze Socjaldemokracji w Prusiech
 • Julian Marchlewski ps. Karski - W kwestji zadań naszych wobec robotników wiejskich i włościan (ciąg dalszy)
 • Lew Trocki - Kryzys w partji (Losy rewolucji rosyjskiej)
 • Grigorij Aleksinski - Koło Polskie w rosyjskiej Dumie (dokończenie)
 • Mieczysław Broński - W sprawie bojkotu uniwersytetu warszawskiego
 • Spartacus - Z kraju
 • N. T., M. R. - Krytyka i bibliografja
 • Ludwika Kautska i inni - Przegląd czasopism

Rok IV, No 5 (lipiec 1908)

 • Róża Luksemburg - Czarna karta rewolucji
 • Piotr Pawłowicz Masłow - Przyczynek do uzasadnienia programu rolnego Socjaldemokratycznej Partji Robotniczej Rosji
 • Karol Kautsky - Związki zawodowe i partja
 • Julian Marchlewski ps. Karski - W kwestji zadań naszych wobec robotników wiejskich i włościan (ciąg dalszy)
 • Lew Trocki - W czym się różnimy? (Losy rewolucji rosyjskiej)
 • St. Nowicki - Polityka społeczna kontrrewolucji
 • J. Jäckel - Kongres niemieckich związków zawodowych
 • A. Marcinowicz - Jeszcze w sprawie bojkotu uniwersytetu warszawskiego
 • Spartacus - Z kraju
 • K-ek - Krytyka i bibliografja
 • Ludwika Kautska i inni - Przegląd czasopism

Rok IV, No 6 (sierpień 1908)

 • Lew Trocki - Polityka międzynarodowa i rewolucja
 • Róża Luksemburg - Kwestja narodowościowa i autonomja
 • Włodzimierz Lenin - Program rolny Socjaldemokracji w rewolucji rosyjskiej
 • Henri de Man - Przyczynek do oświetlenia i krytyki belgijskiego ruchu robotniczego
 • K. Słodkowski - Uniwersytet warszawski na usługach kontrrewolucji
 • A. Kijeński - W sprawie bojkotu uniwersytetu warszawskiego
 • H. Krakowski - Przeciw bojkotowi uniwersytetu warszawskiego
 • Spartacus - Z kraju
 • K-ek, J. P. - Krytyka i bibliografja
 • Ludwika Kautska, gh. i inni - Przegląd czasopism

Rok IV, No 7 (wrzesień 1908)

 • Julian Marchlewski ps. Karski - Dziesięć lat rewizjonizmu
 • Piotr Pawłowicz Masłow - W sprawie programu rolnego
 • Róża Luksemburg - Kwestja narodowościowa i autonomja (ciąg dalszy)
 • Anton Pannekoek - Socjalizm w Holandji
 • Aleksander Małecki - Kilka uwag w sprawie rozwoju naszej partji
 • Róża Luksemburg - Pogrobowiec utopijnego socjalizmu
 • Ludwika Kautska - Konferencja socjalistek niemieckich
 • Karl Radek - Stan Socjaldemokracji Niemiec przed zjazdem norymberskim
 • Spartacus - Z kraju
 • K-ek - Krytyka i bibliografja
 • Ludwika Kautska i inni - Przegląd czasopism

Rok IV, No 8-9 (październik-listopad 1908)

 • Lew Trocki - Bałkany, kapitalistyczna Europa a carat
 • Róża Luksemburg - Kwestja narodowościowa i autonomja (ciąg dalszy)
 • Włodzimierz Lenin - Uwagi z powodu „odpowiedzi“ P. Masłowa
 • Karol Kautsky - Chrześcijaństwo a Socjaldemokracja (ostatni rozdział „Początków Chrześcijaństwa“)
 • Karl Radek - Demokracja chrześcijańska
 • Emanuel Wurm - Zjazd norymberski
 • Więzień z X pawilonu - Z kraju
 • K-ek, J. P. - Krytyka i bibliografja
 • Ludwika Kautska, gh., wn. i inni - Przegląd czasopism

Rok IV, No 10 (grudzień 1908)

 • Adolf Warski - VI Zjazd
 • Lew Trocki - Duma a „ustawa 22 listopada“
 • Róża Luksemburg - Kwestja narodowościowa i autonomja (dokończenie)
 • Julian Marchlewski ps. Karski - Polskie programy burżuazyjne w kwestji rolnej
 • Oda Olberg-Lerda - Trzy lata rozwoju partji włoskiej
 • Karl Radek - Demokracja chrześcijańska (ciąg dalszy)
 • Więzień z X pawilonu - Z kraju
 • A. M., J. K. - Krytyka i bibliografja
 • Ludwika Kautska, gh. i inni - Przegląd czasopism

1909

Rok V, No 11 (maj 1909)

 • Adolf Warski - Syzyfowa praca
 • Róża Luksemburg - Rewolucyjny katzenjammer
 • Lew Trocki - Bankructwo teroru i jego partji
 • Karl Radek - Carat na Bałkanie
 • Zdzisław Leder - Z powodu pewnej historji ruchu zawodowego w Rosji
 • Anton Pannekoek - Rozłam w partji holenderskiej
 • Julian Marchlewski ps. Karski - Przegląd ekonomiczny
 • Jan z Czerniakowskiej - Z kraju
 • wn. - Z prasy partyjnej
 • Julian Marchlewski ps. J. K. - Krytyka i bibliografja
 • Ludwika Kautska, gh. i inni - Przegląd czasopism
 • List do Redakcji Przeglądu Socjaldemokratycznego

Rok V, No 12 (czerwiec 1909)

 • Adolf Warski - Reakcja polska w samotrzasku
 • Lew Trocki - Włosciaństwo a Socjaldemokracja
 • Róża Luksemburg - Kwestja narodowościowa i autonomja
 • Karl Radek - Charakter i perspektywy rewolucji tureckiej
 • Julian Marchlewski ps. Karski - Tendencje kapitalistycznego rozwoju Niemiec w świetle statystyki
 • John Bertram Askew - Kryzys w Niezależnej Partji Pracy
 • Jan z Czerniakowskiej - Z kraju
 • wn. - Z prasy partyjnej
 • Zdzisław Leder ps. Z. L. i (Karl Radek?) K-ek - Krytyka i bibliografja
 • Ludwika Kautska - Przegląd czasopism

Rok V, No 13 (lipiec 1909)

 • Adolf Warski - Targi o Chełmszczyznę
 • Róża Luksemburg - Pomnik hańby
 • Zdzisław Leder - Marx i Engels o zadaniach politycznych związków zawodowych
 • Compère-Morel - Kwestja rolna we Francji
 • Jan z Czerniakowskiej - Z kraju
 • wn. - Z prasy partyjnej
 • Ludwika Kautska, J. K. i inni - Krytyka i bibliografja
 • Ludwika Kautska, gh. i inni - Przegląd czasopism

Rok V, No 14-15 (sierpień-wrzesień 1909)

 • Zdzisław Leder - Szkice z polskiej polityki bieżącej
 • Lew Trocki - Kłopoty zewnęrzne i wewnętrzne
 • Róża Luksemburg - Kwestja narodowościowa i autonomja
 • Julian Marchlewski ps. Karski - Gorzałka a patrjotyzm Koła Polskiego w Berlinie
 • Louis B. Boudin - Sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych a partja socjalistyczna
 • Aleksander Małecki - Kilka uwag z powodu listu K. Kautskyego
 • Obserwator - Przegląd polityki międzynarodowej
 • Więzień z X paiwlonu - Z kraju
 • J. K. - Krytyka i bibliografja
 • Ludwika Kautska, gh. i inni - Przegląd czasopism

Rok V, No 16 (październik 1909)

 • Adolf Warski - Ojcowie i dzieci
 • Piotr Pawłowicz Masłow - Owoce polityki agrarnej
 • Henryk Konaszewicz - Śmieszna tragedja polskiej nędzy
 • Karl Radek - Polityka imperjalizmu a proletarjat
 • Z pamiętników więźnia
 • Julian Marchlewski ps. Karski - Zjazd Parji Socjaldemokratycznej Niemiec
 • Zdzisław Leder - Z międzynarodowego ruchu zawodowego
 • R. Neruda - W sprawie listu K. Kautsky’ego o „machizmie“
 • Jan z Czerniakowskiej - Z kraju
 • Obserwator - Przegląd polityki międzynarodowej
 • Aleksander Małecki - Krytyka i bibliografja
 • Ludwika Kautska, gh. i inni - Przegląd czasopism

Rok V, No 17-18 (listopad-grudzień 1909)

 • Adolf Warski - Kontrrewolucja i klerykalizm
 • Julian Marchlewski ps. Karski - Ciężary imperjalizmu a refomry finansowe w Niemczech i w Anglji
 • Zdzisław Leder - Początki i koniec ruchu szkolnego
 • Henryk Schulz - Oświata robotnicza
 • Z pamiętników więźnia
 • Karl Radek - Kwestja indyjska
 • Fryderyk Engels - Postęp reformy społecznej na lądzie stałym
 • Jan z Czerniakowskiej - Z kraju
 • Obserwator - Przegląd polityki międzynarodowej
 • Adolf Warski, M. B. - Krytyka i bibliografja
 • Ludwika Kautska, gh. i inni - Przegląd czasopism

1910

Rok VI, No 19 (czerwiec 1910)

 • Adolf Warski - „Socjaliści“ do usług japońskiego szpiega wojskowego
 • Lew Kamieniew - Szkice z Dumy
 • Oda Olberg - Andrea Costa
 • Róża Luksemburg - August Bebel
 • Theodor Rothstein - Przesilenie polityczne w Anglji
 • Charles L. Rappoport - Wybory do parlamentu we Francji
 • Siemion Siemkowski - Dwa lata ruchu zawodowego w Rosji
 • Z pamiętników więźnia (Dokończenie)
 • Julian Marchlewski ps. Karski - Przegląd ekonomiczny
 • Obserwator - Przegląd polityki międzynarodowej
 • Jan z Czerniakowskiej - Z kraju
 • Zdzisław Leder i inni - Krytyka i bibljografja
 • Ludwika Kautska - Przegląd czasopism

 


Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2022