මාක්ස්වාදීන්ගේ අන්තර්ජාල ලේඛනාගාරය

Engels Marx

 

කාල් මාක්ස් සහ ෆෙඩ්රික් එංගල්ස්


පෙයර්බාග් තිසීසය [Theses on Feurbarch] [PDF], 1845

කොමියුනිස්ට්වාදයේ මූලධර්ම[Principles of Communism] [PDF], 1847

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය [ Manifesto of the Communist Party] [PDF - 250kb], 1848

සමාජවාදය - මනෝරාඦ්‍යයෙන් විද්‍යාවට [ Socialism: Utopian and Scientific], 1880
1 PDF = 650kb