මාක්ස්වාදීන්ගේ අන්තර්ජාල ලේඛනාගාරය

Trotsky

ලියොන් ට්‍රොට්ස්කි

ඔක්තෝම්බරයේ පාඩම්


1. අප ඔක්තෝම්බර් විප්ලවය හැදෑරිය යුතය[1.We must study the October Revolution] [pdf] 1924

2.පෙබරවාරි හා ඔක්තෝම්බර් මාසවල දී ˝කම්කරු පන්තියේ සහ ගොවි ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආඥාදායකත්වය˝[2.The Democratic Dictatorship of the Proletariat and Peasantry– in February and October] [pdf] 1924