Edvard Gylling

Esipuhe »Pääoman» toiseen suomenkieliseen painokseen

1933


Julkaistu: 1933
Lähde: »Alkulause 'Pääoman' toiseen suomenkieliseen painokseen». Teoksessa Karl Marx: Pääoma. Poliittisen taloustieteen arvostelu. Ensimmäinen nide, s. 7–9. Valtion kustannusliike Kirja, Leningrad 1933
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Marx'in »Pääoman» ensi osan ensimäinen suomenkielinen painos alkoi ilmestyä vihkoina maailmansodan alussa. Vasta v:n 1918 vallankumoukseen mentäessä »Pääoma» kokonaisuudessaan saatiin julkisuuteen. »Pääoman» ilmestyminen suomenkielellä oli tuloksena työväenliikkeen voimistumisesta ja sen luokkatietoisuuden kasvamisesta vuosien 1905 ja 1918 välisenä aikana.

»Pääoman» ensi painos tuli heti ilmestyttyään loppuunmyydyksi. Uuden painoksen tarve on jo kauan ollut tunnettu. Se seikka, että uusi painos nyt ilmestyy suomalaisten kommunistien toimesta ja Karjalan Neuvostotasavallan ja Leningradin alueen valtion kustannusliike Kirjan julkaisemana, ei ole sattuman tulos. Se on johdonmukainen tulos siitä, että Suomen Kommunistinen puolue nyt johtaa Suomen työväen luokkataistelun kapitalismia vastaan ja monet sen jäsenet Neuvostoliitossa ja eritoten Neuvosto-Karjalassa aktiivisesti ottavat osaa sosialistiseen rakennustyöhön, jota siellä bolshevikkien johdolla nyt suoritetaan marxilaisessa hengessä. Vallankumouksen jälkeen syntynyt uusi Suomen sosialidemokraattinen puolue on kulkenut luokkapetturuuden polkua ja luisunut Suomen kapitalismin pönkittäjäksi, muodostaen sen sosiali-fasistisen siiven. Luonnollista on, että siltä turhaan odotamme »Pääoman» uutta painosta, kirjan, josta Engels on sanonut seuraavasti: »Niin kauan kuin kapitalisteja ja työmiehiä on maan päällä ei ole ilmestynyt yhtään kirjaa, joka olisi työläisille niin tärkeä kuin nyt tämä teos». Kirjan merkitys »työväenluokan terävimpänä aseena» (Lenin) taistelussa kapitalismia vastaan on niin suuri vielä nytkin, että Saksan fasistit polttavat sen julkisesti polttoroviolla ja Suomen ohrana on merkinnyt sen kiellettyjen kirjojen joukkoon. Sitäkin enemmän nostavat työväen rinnassa taisteluintoa Marx'in kuolemattomat sanat: »Pääoman yksinoikeus tulee sen tuotantotavan kahleeksi, joka on sen kanssa ja sen suojassa kehittynyt. Työvälineiden yhteenkokoontuminen ja yhteiskunnallistuttaminen pääsevät kohtaan, jossa ne tulevat yhteensovittamattomiksi kapitalistisen vaippansa kanssa. Se räjäytetään rikki. Kapitalistisen yksityisomaisuuden kuolinhetki lyö. Pakkoluovuttajat pakkoluovutetaan

»Pääoman» ensi suomennos oli tehty 6:nnesta saksalaisesta painoksesta. Vuonna 1914 ilmestyneen Kautskyn toimittaman Volksausgaben'in mukaan tehtiin sittemmin käännökseen muutoksia, lisäyksiä ja poistoja. Nyt ilmestyvän »Pääoman» ensi osan uusi suomenkielinen laitos on toimitettu Marx—Engels—Lenin-Instituutin julkaisemasta v. 1932 Berlinissä ilmestyneestä painoksesta, joka perustuu Engelsin toimittamaan neljänteen saksankieliseen painokseen. Samoinkuin M.-K.-L.-Instituutin toimittamassa painoksessa on suomenkieliseen laitokseenkin liitetty Leninin kirjoittama Marx'in elämäkerta ja katsaus marxilaisen maailmankatsomuksen pääkohtiin: otteita Marx'in ja Engelsin »Pääomaa» käsittelevästä kirjeenvaihdosta; Engelsin esittely »Pääoma»-teoksesta j.n.e. Käännöstyön on suorittanut tov. V. Kangas. Koko teksti on perinpohjin läpikäyty, tarkistettu ja korjattu. Useat pahat ja harhaanjohtavat virheet, jotka olivat entisessä painoksessa, ovat poistetut ja korjatut. Esimerkiksi 7:nnen luvun ensimäisen kappaleen otsikkona on vanhassa painoksessa suoraan harhaanjohtavasti: »Työvoiman käyttöaste», kun pitää olla »Työvoiman riistämisaste», mikä virhe toistuu kautta koko luvun, kun taas muualla teoksessa käännös vastaavasta sanasta oli tehty oikein. Joissakin kohdin on kokonaisia sivuja ollut uusittava, syystä että ensimäisessä painoksessa oli noudatettu Kautskyn omavaltaista »kansantajuistuttamista». Erinomaisen suuri etuisuus uudella painoksella entiseen verraten on se, että se on varustettu Marx'in itsensä »Pääoman» ensimäisessä saksalaisessa painoksessa käyttämillä harvennuksilla, mitkä kaikista myöhemmistä painoksista rahallisten vaikeuksien vuoksi oli poisjätetty.

Suosittelemme työläislukijoille, käydessään tutustumaan Marx'in »Pääomaan», aluksi lukemaan Leninin kirjoittaman Marx'in elämäkerran ja yleiskatsauksen hänen oppeihinsa sekä Engelsin kirjoittaman »Pääoman» esittelyn, jonka hän julkaisi sen ensi painoksen ilmestyttyä. Edelleen Lenin sanoo: »Olisi toivottavaa, että jokainen, joka alkaa syventyen lukea Marx'in 'Pääomaa', yhä uudelleen lukisi mainitsemamme kirjeen (Marx'in kirje Kugelmannille heinäkuun 11 p. 1863) samalla kun tutkii 'Pääoman' ensimäistä vaikeinta lukua.» Kirje ilmestyy nyt suomennettuna tämän teoksen liitteissä.

Vuonna 1918 ilmestyi suomenkielellä vain »Pääoman» ensi osa ja varmana voidaan pitää, ettei valko-Suomessa teoksen muita osia saatetakaan julkisuuteen. Kun nyt Neuvostoliitossa »Pääoman» ensi osa uudelleen julkaistaan suomenkielellä, voidaan toivoa, että teoksen muutkin osat saadaan suomeksi julkaistua, semminkin kun valmistelutoimiin tässä kohdin on jo ryhdytty.

 


 

Marx itse ei ollut vain proletariaatin suurin tiedemies, vaan samalla käytännön vallankumouksellinen ja aikansa työväenliikkeen suurin johtaja. Marx'in »Pääoma» ei myöskään ole vain käänteentekevä tieteellinen esitys kapitalistisen tuotantotavan synnyn, kehityksen ja tuhoutumisen laeista, vaan samalla proletaarisen vallankumoustaistelijan tärkeä käytännön opas, välttämätön sekä vallasta taistelevalle proletariaatille kapitalistimaissa että sosialismin rakentajille Neuvostoliitossa, työväenluokan diktatuurin maassa.

Petroskoissa, Joulukuun 14 p. v. 1933.

Edward Gylling.