Ivar Lassy

Marxismin perusteet

1931


Julkaistu: 1931
Lähde: »Marxismin perusteet». Amerikan suom. sos. kustannusliikkeiden liiton kustantama. Työmies Society Print, Superior, Wis., 1931
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Panta rhei...
»Kaikki virtaa...»
Herakleitos.

 


 

 1. Mitä on marxismi?
  1. Johdanto.
  2. Marxin ja marxismin historiallinen merkitys.
  3. Marxismi sosialistisena tieteenä.
  4. Marxismin kolme alkulähdettä ja sen kolme perusosaa.
  5. Marxin oppien historiallinen kohtalo.
  6. Marxismin kolme historiallista vaihetta.
  7. Marxismi ja leninismi.
  8. Teorian merkitys luokkataistelussa.
  9. Teoria ja käytäntö.
  10. Tunnustaako marxismi mitään filosofiaa?
  11. Kirjallisuutta.
  12. Kontrollikysymyksiä.
  13.  
 2. Materialismi ja idealismi.
  1. Johdanto.
  2. Idealismin alkuperä.
  3. Idealismin ja materialismin historiasta.
  4. Dialektisen materialismin kaksi alkulähdettä.
  5. Filosofian luokkaluonne.
  6. Objektiivinen ja subjektiivinen idealismi.
  7. Berkeleyn subjektiivinen idealismi.
  8. Humen ja Kantin agnostisismi.
  9. Humen skeptisismi.
  10. Kantin »kriitillinen idealismi».
  11. Kantilaisuuden arvostelua.
  12. Hegelin »objektiivinen» eli »dialektinen idealismi».
  13. Filosoofisia reunamuistutuksia materialismista ja idealismista.
  14. Feuerbachin materialismi.
  15. Marx ja Engels dialektisen materialismin luojina.
  16. Marxilainen materialismi tieteellisenä metoodina.
  17. Machin »empiriokritisismin» idealistinen luonne.
  18. Machilaisista »marxilaisten» joukossa.
  19. »Fysikaalisen» idealismin arvostelua.
  20. Mitä on aine?
  21. Perusero idealistisen ja materialistisen katsantokannan välillä.
  22. Aine, liikunta ja aistimus.
  23. Aine ja henki.
  24. Teoreettinen ja käytännöllinen idealismi.
  25. Materialismi ja aatteellisuus.
  26. Kirjallisuutta.
  27. Kontrollikysymyksiä.
  28.  
 3. Dialektiikan peruslait.
  1. Johdanto.
  2. Dialektinen ja metafyysillinen metoodi.
  3. Dialektiikan yleinen luonne ja historiallinen merkitys.
  4. Marxilainen dialektiikka.
  5. Dialektiikka tieteenä liikunnasta ja yhteyksistä.
  6. Laki vastakohtien yhteydestä.
  7. Vastakohtien yhteys ilmenee kaikkialla.
  8. Vastakohdat liikunnan ja kehityksen perustana.
  9. Laki määrän muuttumisesta laaduksi ja päinvastoin.
  10. Hyppäyksien merkitys kehityksessä.
  11. Ovatko laatueroavaisuudet todellisia?
  12. Laki kieltämisen kieltämisestä.
  13. Kieltämisen kieltäminen luonnossa ja yhteiskunnassa.
  14. Syysuhde ja vuorovaikutus.
  15. Teleologia ja syysuhteen laki.
  16. Ovatko luonnonlait todellisia vaiko kuviteltuja?
  17. Välttämättömyys ja satunnaisuus.
  18. Sattuman merkitys historiassa.
  19. Vapaus — tajuttua välttämättömyyttä.
  20. Missä määrin yksilöt vaikuttavat historian kulkuun.
  21. Yksilöjen historiallinen merkitys.
  22. Totuus aina konkreettinen.
  23. Miten kysymys on konkreettisesti asetettava?
  24. Kirjallisuutta.
  25. Kontrollikysymyksiä.
  26.  
 4. Dialektisen materialismin tietoteoria.
  1. Johdanto.
  2. Ruumiin ja hengen vuorovaikutuksesta.
  3. Tajunnan alkuperästä.
  4. Ihminen ja luonto.
  5. Aivot ja henkinen toiminta.
  6. Ajattelun suhde ulkonaiseen luontoon.
  7. Ajattelun ja olevaisen välinen sopusointu.
  8. Kant ja hänen »esineensä itsessään».
  9. Tietomme rajoista.
  10. »Esine itsessään» käytännön näkökannalta.
  11. Tietämisemme rajoista.
  12. Kantin suhde idealismiin ja materialismiin.
  13. Feuerbachin tietoteorian arvostelua.
  14. Menestyksellinen toiminta totuuden todistuksena.
  15. Tietoteoria ja inhimillinen toiminta.
  16. Marxilaisen tietoteorian ydin.
  17. Käytännön kriteerio tietoteoriassa.
  18. Dialektinen totuudenkäsite. Relativismin arvostelua.
  19. Tietomme varmuusaste.
  20. Muodollinen logiikka, tietoteoria ja dialektiikka.
  21. Vastakohtien yhteys dialektiikan ydinkysymys.
  22. Kirjallisuutta.
  23. Kontrollikysymyksiä.
  24.  
 5. Mekaaninen ja dialektinen materialismi. (Luonnon dialektiikka.)
  1. Johdanto.
  2. Mekaanisen materialismin riittämättömyys.
  3. Filosofian merkitys luonnontieteille.
  4. Valistusajan materialismin arvostelua.
  5. Vanhan materialismin heikkous.
  6. Ranskan materialismin ansiot uskonnonvastaisessa propagandassa.
  7. Marxismi ja darwinismi.
  8. Einsteinin suhteellisuusperiaate.
  9. Aine, ulottuvaisuus ja aika uuden luonnontutkimuksen valossa.
  10. Ulottuvaisuus ja aika, aine ja liikunta luonnon dialektiikan kannalta.
  11. Einsteinin teoria ja kokemus.
  12. Luonnonkappaleiden mittaukselliset rajattomuudet.
  13. Freudismi ja sen arviointia.
  14. Freudismin liioittelut.
  15. Marxismi ja freudismi.
  16. Refleksologia ja sieluelämän mekaniikka.
  17. Refleksologia ja marxismi.
  18. Marxilainen metoodi sielutieteessä.
  19. Väittely marxismista ja mekanismista.
  20. Väittely Hegelistä.
  21. Mekaanisen materialismin jälleensyntyminen.
  22. »Mekaaninen ja orgaaninen».
  23. Luonnontiede ja dialektiikka.
  24. Filosoofisen väittelyn tulokset ja marxilais-leniniläisen filosofian lähimmät tehtävät.
  25. Kirjallisuutta.
  26. Kontrollikysymyksiä.
  27.  
 6. Nimiluettelo.
 7. Sanaluettelo.