MIA: Svenska Arkivet: Mandel

Marxists' Internet Archive

 

Ernest Mandel

Ernest Mandel

1923-1995

Tyskfödd marxistisk ekonom och revolutionär. Verkade under större delen av sitt liv i Belgien. Medlem i Fjärde Internationalens belgiska sektion från 1939. I tyska koncentrationsläger under delar av 2:a världskriget. I många år (till sin död) i ledningen för Fjärde Internationalen.

 

1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990

För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor.


1940-tal


1948:

Trotskijs verkliga testamente


1950-tal


1950:

Den tredje kinesiska revolutionen

1954:

Första internationalen och dess roll i arbetarrörelsens utveckling


1960-tal


1960:

30 frågor och svar om Sovjetunionens Kommunistiska Partis historia

1962:

Periodiska kriser
Marxismens ekonomiska teori (PDF-format)

1964:

Nykapitalismens ursprung
Introduktion till marxismens ekonomiska teori

1967:

Marx' ekonomiska tänkande

1968:

Lärdomar av maj 1968
För den proletära demokratin
Arbetarna under neokapitalismen
Trotskism eller stalinism?

1969:

Debatt om Trotskijs marxism (med Nicolas Krassó m fl)
Trotskijs fascismteori: En introduktion
EEC och konkurrensen Europa-USA
”Statskapitalismens” motsägelser
Om byråkratin


1970-tal


1970:

Världsrevolution och fredlig samexistens
Vad är USA-imperialismen?
Om leninismen
Statskapitalismens mystifieringar

1971:

Rosa Luxemburg och den tyska socialdemokratin
Det snackas i Washington

1972:

Föreläsning om senkapitalismen
Sovjet mot kapitalism eller socialism?
Senkapitalismen (PDF-format)

1973:

Den ekonomiska recessionens slut
Konjunkturuppgången, inflationen och den kommande nedgången
Pengar, kapital, inflation
Tio teser om de sociala och ekonomiska lagar som styr övergångssamhället mellan kapitalism och socialism

1974:

Gulag-arkipelagen. Solzjenitsyns angrepp på stalinismen och Oktober
Krisen i den gemensamma marknaden
Introduktion till Spanien – Revolution och kontrarevolution (av Morrow)
Socialism = arbetarråd-automation och TV - om självstyre
Några kommentarer till H.H. Ticktins "Slöseriets ekonomi"
Oljedollars: oljebolagens konspiration, ”tredje världens” frigörelse eller ett nytt finanskapital?

1976:

Från klassamhälle till kommunism

1977:

Eurokommunism
Östtysk kommunist fördömer byråkratin - Om Rudolf Bahros bok Alternativet

1978:

Fjärde Internationalen 40 år
Europas kommunistpartier

1979:

Den alliansfria rörelsen
Varför den sovjetiska byråkratin inte är en ny härskande klass
Althusser, parti och klass


1980-tal


1981:

Den ekonomiska krisen i Kina

1982:

Den ekonomiska tillbakagången
Krigshotet och kampen för socialismen
Krisen inom världens valutasystem

1983:

Om förtruppspartier

1984:

Halvkoloniala och halvindustrialiserade beroende länder
Ett ekonomiskt uppsving i förening med en ekonomisk kris

1985:

Kapprustningen och den europeiska fredsrörelsens problem
Marx, den nuvarande krisen och arbetarklassens framtid

1986:

Individens roll i historien: Fallet Andra världskriget
Andra världskriget - Vad det egentligen handlade om
Marxismens plats i historien
Till försvar för den socialistiska planeringen

1987:

Pekings nya ekonomiska politik
Byråkrati och varuproduktion
Kan Gorbatjov förändra Sovjet?
Efter börskraschen – En djupgående förändring av världsläget

1988:

Myten om marknadssocialismen
Orsakerna till Fjärde Internationalens grundande är giltiga än idag
Framtiden för Gorbatjovs reformer

1989:

Om Pierre Broués ”Trotskij - En biografi”
Har socialismen någon framtid?
Andra världskriget 1939–1945 – orsaker och följder


1990-tal


1990:

Om Lenins partiuppfattning
Leo Trotskijs aktualitet
En teori som inte klarade av att prövas av fakta

1992:

Oktober 1917: statskupp eller social revolution?
Makt och pengar: En marxistisk teori om byråkratin