Jevgenij Preobrazjenskij

Resolution om partidemokratin

1923


Originalets titel: Resolution on Party Democracy (i Critique nr 2 1974)
Översättning: Lars Kaage, publicerad i Fjärde Internationalen 4-1989.
Digitalisering: Martin Fahlgren
HTML: Martin FahlgrenFör att kunna genomföra resolutionen från den tionde partikongressen om partiarbetet och för att kunna inse principerna om arbetardemokrati i partiet är det nödvändigt att vidta följande åtgärder:

I

Det är nödvändigt att i verkligheten fullfölja beslutet i ett antal resolutioner om att dra in partiets periferi i aktivt arbete. Denna periferi kan inte bara vara en transmissionsrem från de högsta partiorganen till de arbetande massorna, utan också den sfär där partiet och samhällsopinionen formas på grundval av föreningen med massorna.

Det är nödvändigt att omfattande diskussioner i alla viktiga frågor om partiet, politiken och ekonomin genomförs i alla partiorganisationer. Där måste det vara tillåtet att resa diskussionsfrågor om partiet. Inte bara på rekommendation från partikommittéerna, utan också på initiativ från cellerna och enskilda kamrater.

II

Det är nödvändigt att i verkligheten avskaffa förbudet mot diskussioner, som är den grundläggande formen för kritik mot partiet. Särskilt måste diskussionen i partiföreningarna och partipressen återupplivas.

III

Det är nödvändigt att tillförsäkra partiets allmänna opinion en effektiv och permanent kontroll över de ledande organens arbete. Detta kan ske genom att partikommittéerna lämnar fullständiga rapporter till lokala celler och allmänna partimöten.

IV

Det är nödvändigt att upphöra med praktiken att ledarna för partiorganen utses ovanifrån och återupprätta den princip som alltid existerat i partiet om att verkställande organ och funktionärer väljs.

V

Det är nödvändigt att avskaffa det existerande systemet att välja partifunktionärer. Detta grundas inte bara på graden av deras duglighet i den ena eller andra frågan, utan hur väl de fogar sig efter direktiven. Detta system ger i partiet upphov till negativa fenomen som undergivenhet och karriärism.

För att kunna bekämpa dessa icke önskvärda fenomen, är det nödvändigt att förändra innehållet i stadgekommissionens arbete.

VI

Det är nödvändigt att på nytt se över de förflyttningar av funktionärer som ägde rum under kampen mot oliktänkande kamrater, och upphäva de förflyttningar som var, och fortfarande är, särskilt skadliga för vårt partiarbete.

Resolution framlagd inför centralkommitténs och den centrala kontrollkommissionens utvidgade plenarmöte, 25-27 oktober 1923.

Källa: Trinadtsataja Konferentsija R. K. P.(b), Moskva 1924, ss 110-111.