Marxists Internet Archive

Situationistiska Internationalen

1966


Ur internationale situationniste nr 10, mars 1966.


Om några teoretiska frågor

Det som den radikala teorin kan behandla får under inga omständigheter behandlas i spekulationssyfte. Ett sådant krav växer i betydelse allteftersom den situationistiska analysen av verkligheten tar upp det praktiska förverkligandet av vårt projekt.

Kunskapen kan inte skiljas från det sätt på vilket den används. Den agitation som våra teoretiska självklarheter nu börjar underblåsa på olika nivåer i den gamla världens alla sektorer, kommer att fullända och korrigera vår föredömliga användning av idéer och ting. Vi är de enda i överflödssamhället som inte skräms av överflödet.

Själva tillämpningen är inget problem. Utfrågningens specialister hycklar bara oro - det enda de bekymrar sig om är att dölja det som deras förvirrade ideologi drar fördel av. Situationisterna arbetar i det motsatta perspektivet. De ställer bara frågor på vilka majoriteten av människorna kan svara med sin vilja att omstörta samhället. Vad det gäller är att maximera effektiviteten hos denna vilja.

De punkter som ska beaktas (nedanstående uppräkning är bara en exemplifiering) är av intresse såtillvida att de kommer att belysa den revolutionära halten hos dem som behandlar dem - och följaktligen också den betydelse dessa kommer att ha i den aktuella kampen.

Kritik av den politiska ekonomin - Kritik av de humanistiska vetenskaperna - Kritik av psykoanalysen (i synnerhet Freud, Reich, Marcuse) - Sönderdelningens och upphävandets dialektik i förverkligandet av konsten och filosofin - Semiologin, ett bidrag till studiet av ett ideologiskt system - Naturen och dess ideologier - Lekens roll i historien .- Teoriernas historia och historiens teorier - Nietzsche och slutet på filosofin - Kierkegaard och slutet på teologin - Marx och Sade - Strukturalisterna.

Den romantiska krisen - Preciositeten - Barocken - De konstnärliga språken - Konsten och den dagliga kreativiteten - Kritik av dadaismen - Bildperspektiv och samhälle - Den självironiska konsten - Mallarmé, Joyce och Malevitj - Lautréamont - De primitiva konsterna - Om poesin.

Den mexikanska revolutionen (Villa och Zapata) - Den spanska revolutionen - Asturien 1934 - Wienupproret - Det stora bondekriget (1525) - Spartakusrevolutionen - Revolutionen i Kongo - Jacquerierna - De okända revolutionerna - Den ärorika revolutionen - Kommunrörelserna - De rasande - Fronden - Den revolutionära visan (studier och antologi) - Kronstadt - Bolsjevism och trotskism - Kyrkan och kättarna - Socialismerna - Socialism och underutveckling - Cybernetiken och makten - Staten - Islams ursprung - Teser om anarkin - Teser för en slutgiltig lösning på kristendomens problem - Specialisternas värld - Om demokratin - Internationalerna - Om uppror - Självstyrets problem och teori - Partier och fackföreningar - Om revolutionära rörelsers organisation - Kritik av civil- och straffrätten - De icke-industriella samhällena - Teser om utopin - Hyllning till Charles Fourier - Arbetarråden - Fascismen och det magiska tänkandet.

Upprepningen i vardagslivet - Drömmarna och onirismen - Situationers ögonblick och skapande - Urbanism och folkligt byggande - Handbok i subversivt détournement - Individuellt och kollektivt äventyr - Intersubjektivitet och koherens inom de revolutionära grupperna - Lek och vardagsliv - De individuella drömmerierna - Om friheten att älska - Preliminära studier för upprättandet av en ny grundval - Vansinnet och de sekundära stadierna.

Raoul VANEIGEM