Marxists Internet Archive

 

Världssocialistiska häften

Världssocialistiska Gruppen

 

För ögonblicket finns följande nummer på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:


1979: Nr 1, Socialismens idé och politik

1980: Nr 2, Sovjetkapitalismen

1983: Nr 3, Är ett tredje världskrig oundvikligt?

1983: Nr 4, Marxismen 1883-1983

1984: Nr 5, Den omänskliga kapitalismen

 


SYFTE: Att verka för bildandet av ett politiskt parti vars mål skall vara att genomföra ett samhällssystem grundat på gemensamt ägande och demokratisk kontroll av produktions- och distributionsmedlen, av och för samhället i dess helhet.

Principförklaring

1. Att samhället i dess nuvarande form är grundat på den kapitalistiska eller härskande klassens ägande av existensmedlen (d.v.s. mark, fabriker, transportmedel etc.), vilket leder till förslavning av arbetarklassen, som med sitt arbete ensam producerar all rikedom.

2. Att det därför finns en intressemotsättning i samhället, som tar sig uttryck i en klasskamp mellan dem som äger men inte producerar och dem som producerar men inte äger.

3. Att denna motsättning kan avskaffas endast genom att arbetarklassen frigör sig från kapitalistklassens dominans, genom att produktions- och distributionsmedlen överförs till samhällets gemensamma egendom och ställs under hela folkets demokratiska kontroll.

4. Att eftersom arbetarklassen är den sista klassen i samhällets utveckling som uppnår sin frihet, måste arbetarklassens frigörelse omfatta hela mänsklighetens frigörelse, oberoende av ras eller kön.

5. Att denna frigörelse måste vara arbetarklassens eget verk.

6. Att eftersom statsmaskineriet, inbegripet nationens väpnade styrkor, existerar endast för att bevara kapitalistklassens monopol på den rikedom som tas från arbetarna, måste arbetarklassen organisera sig medvetet och politiskt, på det nationella och lokala planet, så att detta maskineri, inbegripet dessa styrkor, kan omvandlas från ett förtryckarinstrument till verktyget för frigörelse och störtandet av plutokratiska privilegier.

7. Att eftersom alla politiska partier endast är uttryck för klassintressen och eftersom arbetarklassens intresse är rakt motsatt alla delar av den härskande klassens intressen, måste det parti som eftersträvar arbetarklassens frigörelse vara motståndare till varje annat parti.

8. Världssocialistiska Gruppen verkar därför för bildandet av ett sådant parti, som är fast beslutet att strida mot alla andra politiska partier, vare sig de är påstådda arbetarpartier eller öppet kapitalistiska partier, och uppmanar medlemmarna av arbetarklassen att stödja dessa principer för att avskaffa systemet som berövar dem frukterna av deras arbete, så att fattigdom kan ersättas med välstånd, privilegier med likställdhet och slaveri med frihet.

 

"I stället för den konservativa parollen 'En skälig dagslön för en skälig arbetsdag' borde de skriva på sin fana den revolutionära parollen avskaffa lönesystemet!" - Karl Marx