Leo Trotskij arkivet

Leo Trotskij

EN LITEN GRUPPS HÄVSTÅNG


Till Brittiska sektionen Bolsjevik-leninisterna

Kära kamrater!

Jag fick en kopia av ert brev från den femte september och tillåter mig själv att ta, upp ytterligare några saker som man bör tänka på i frågan om att gå in i ILP.

1. Vi överdriver inte ILP:s betydelse. Allting är relativt såväl i politiken som i övriga världen. I jämförelse med er lilla grupp är ILP en stor organisation. Den lilla hävstång som ni utgör är otillräcklig för att flytta Labourpartiet, men kan ha stora effekter på ILP.

2. För mig verkar det som om ni tenderar att se på ILP på sanma sätt som ni ser på det stalinistiska partiet, vilket leder till att ni överdriver antalet småborgerliga element och underskattar antalet proletärer i partiet. Men om vi uppskattar att arbetarna bara utgör 10 procent av medlemmarna (en tydlig underskattning, eftersom ni glömmer... (oläsligt) så får ni i alla fall ett tusen revolutionärt sinnade arbetare och i verkligljeten ännu fler.

3. Steget från 1 000 till 10 000 är mycket lättare att ta än steget från 40 till 1 000.

4. Ni talar om fördelarna med att påverka ILP utifrån. Sett ur ett vidare historiskt perspektiv är era argument obestridliga, men det finns unika omständigheter som vi måste veta hur vi skall utnyttja med hjälp av ovanliga metoder. Idag håller de revolutionära arbetarna i ILP fast vid sitt parti. Tanken på att gå med i en grupp på 40, vars program är ganska okänt, kan inte tilltala dem. Ifall de blir besvikna på ILP under nästa år, så komer de inte att gå över till er utan till stalinisterna som kommer att ”bryta deras nackar".

Om ni går med i ILP för att arbeta för en bolsjevikisk omvandling av partiet (d v s av dess revolutionära kärna) kommer arbetarna att se på er som kollegor och kamrater och inte som motståndare som vill splittra partiet utifrån.

5. Hade det varit frågan om ett homogent parti med en stabil partiapparat, så skulle det inte bara vara meningslöst att gå in utan rent av ödesdigert. Men ILP är i ett annat läge. Deras organisation är inte homogen och därför tillåter den större frihet för olika strömningar. Partiets revolutionära basmedlemmar söker ivrigt efter lösningar. Om ni kvarstår som en oberoende grupp, är ni i arbetarnas ögon bara små medtävlare till stalinisterna. Inne i partiet kan ni däremot mycket mer framgångsrikt isolera arbetarna från stalinismen.

6. Jag tror (och detta är min personliga åsikt) att även om ni skulle ge upp er egen tidning, så skulle ni med framgång kunna använda ILP:s tidningar The New Leader och diskussionsorganet. Den amerikanska Militant och International Bulletin skulle kunna komplettera ert arbete väl.

7. Bör allamedlemmarna i er grupp gå med i ILP? Detta är en rent praktisk fråga (om de av era medlemmar som arbetar inne i brittiska kommunistpartier har stora möjligheter framför sig i sitt arbete, så kan de stanna kvar längre, trots att jag personligen tror att resultatet av deras arbete skulle bli flera gånger större i ILP, med tanke på de nuvarande förhållandena).

8. Ifall ni går in i ILP som en fraktion eller som enskilda individer är bara en formell fråga. I verkligheten kommer ni naturligtvis att vara en fraktion som underställs vanlig disciplin. Innan ni går in i ILP gör ni en allmän deklaration: "Våra åsikter är kända. Vi grundar oss på bolsjevik-leninismens principer och har grupperat oss som en del av den internationella vänsteroppositionen. Vi anser att deras idéer är de enda som den nya Internationalen kan byggas på. Vi går med i ILP för att genom dagligt praktiskt arbete övertyga det partiets medlemmar om nödvändigheten att ILP ansluter sig till den nya Internationalens initiativtagare, och om att våra idéer är riktiga."

På vilket sätt skulle en sådan deklaration kunna sänka er grupps prestige? Det är inte klart för mig.

Det Internationella Sekretariatet avsåg naturligtvis inte och kan inte avse att genom en enkel order tvinga in er i ILP. Ifall ni inte blir övertygade om användbarheten av ett sådant steg, så blir ert inträde utan mening. Steget är väldigt ansvarsfullt, ni måste överväga det väl. Syftet med det här brevet, liksom med de tidigare, är att hjälpa er i era diskussioner.

Kamratliga hälsningar,

L Trotskij

2 oktober 1933