MIA: Svenska Arkivet: Volontera!

Marxists Internet Archive

Volontera!

Denna dokumentsamling bygger uteslutande på ideellt arbete. Vi behöver således Ert bidrag för att bygga upp den svenska delen av arkivet.

Vi behöver hjälp med följande:

1. Korrekturläsning
Textgranskning kan utföras på olika nivåer. Du kan t.ex. påträffa fel i texterna medan du läser dem och skicka dina rättningar till oss, eller du kan mer grundligt föresätta Dig att korrekturläsa ett helt verk eller arkiv. Kontakta oss angående vilka verk som är aktuella för granskning.

2. Digitalisering
Gäller främst marxistisk litteratur men även referenslitteratur, relevanta biografier, encyklopedier etc. För detta behövs antagligen en bildläsare (scanner) och programvara för optisk läsning (OCR).

3. Översättning
Företrädelsevis texter från originalverk av sådan art som står beskrivet i punkt 2.

Utöver detta är förslag om förbättringar, idéer och uppslag alltid välkommet!

Jonas Holmgren
MIA Steering Committee