Phần tiếng Việt

Các tác phẩm của
Leon Trotsky

 

—————————— 1930s ——————————
  1930 Đời tôi (hồi kí) - Tập I - Tập II (pdf)
  1935 Stalin đă đánh bại cánh tả như thế nào?
 
————————————————————