Traduïda a partir de la versió electrònica de Stimmen der proletarischen Revolution - MLwerke

Karl Marx

El capitalPrimera part

Crítica de l'economia política

Primera part
Primer llibre:
El procés de producció del capital

Dedicat al
meu amic inoblidable
intrèpid, fidel i noble defensor del proletariat,

Wilhelm Wolff

N. a Tarnau, el 21 de juny del 1809. M. a l'exili a Manchester, el 9 de maig del 1864


Tots els mots i fragments en parèntesis rectes són de l'editor. Els parèntesis rectes d'Engels insertats a la revisió del manuscrit abans de la impressió de la quarta edició (veieu el prefaci d'Engels) en el present text s'han substituïts per parèntesis curvats.

Pròlegs i epílegs

Karl Marx

Pròleg a la primera edició

Karl Marx

Epíleg a la segona edició

Karl Marx

Pròleg i epíleg a l'edició francesa

Friedrich Engels

Pròleg a la tercera edició

Friedrich Engels

Pròleg a l'edició anglesa

Friedrich Engels

Pròleg a la quarta edició

PRIMER LLIBRE - El procés de producció del capital

PRIMERA SECCIÓ - Mercaderies i diners

Primer capítol. Les mercaderies

 

1. Els dos factors d'una mercaderia: valor d'ús i valor (la substància del valor, la magnitud del valor)

 

2. El doble caràcter del treball aplicat a les mercaderies

 

3. La forma del valor o valor d'intercanvi

 

 

A. La forma simple, senzilla o casual del valor

 

 

 

1. Els dos pols de l'expressió del valor: les formes relativa i equivalent del valor

 

 

 

2. La forma relativa del valor

 

 

 

 

a) La natura de la forma relativa del valor

 

 

 

 

b) Determinació quantitativa de la forma relativa del valor

 

 

 

3. La forma equivalent

 

 

 

4. La totalitat de la forma senzilla del valor

 

 

B. La forma total o generalitzada del valor

 

 

 

1. La forma relativa i generalitzada del valor

 

 

 

2. La forma equivalent i particular

 

 

 

3. Les mancances de la forma total o generalitzada del valor

 

 

C. La forma general del valor

 

 

 

1. El caràcter variable de la forma del valor

 

 

 

2. La relació del desenvolupament de les formes relativa i equivalent del valor

 

 

 

3. La transició de la forma general del valor cap a la forma monetària

 

 

D. La forma monetària

 

4. El fetitxisme de les mercaderies i el seu secret

Segon capítol. El procés d'intercanvi

Tercer capítol. Els diners i la circulació de les mercaderies

 

1. La mesura dels valors

 

2. El mitjà de circulació

 

 

a) La metamorfosi de les mercaderies

 

 

b) L'emissió de moneda

 

 

c) Les monedes. Els símbols del valor

 

3. Els diners

 

 

a) L'atresorament

 

 

b) El mitjà de pagament

 

 

c) La moneda universal

SEGONA SECCIÓ - La transformació dels diners en capital

Quart capítol. La transformació dels diners en capital

 

1. La fòrmula general del capital

 

2. Les contradiccions de la fòrmula general

 

3. La compra-venda de la força de treball

TERCERA SECCIÓ - La producció de la plus-vàlua absoluta

Cinquè capítol. El procés laboral i el procés de creació de valor

 

1. El procés laboral

 

2. El procés de creació de valor

Sisè capítol. El capital constant i el capital variable

Setè capítol. La taxa de plus-vàlua

 

1. El grau d'explotació de la força de treball

 

2. Representació del valor del producte en parts proporcionals del producte

 

3. «La darrera hora» de Senior

 

4. El producte excedentari

Vuitè capítol. La jornada laboral

 

1. Els límits de la jornada laboral

 

2. La viva fam de treball excedentari. El fabricant i el boiard

 

3. Branques de la indústria anglesa sense límit legal d'explotació

 

4. Treball diürn i nocturn. El sistema de torns

 

5. La lluita per una jornada laboral normal. Lleis que forçaren l'allargament de la jornada laboral des de mitjans del segle XIV fins a la fi del segle XVII

 

6. La lluita per una jornada laboral normal. Limitació legal del temps de treball. La legislació fabril anglesa del 1833-1864

 

7. La lluita per una jornada laboral normal. Reaccions a la legislació fabril anglesa a altres països

Novè capitol. La taxa i la quantitat de plus-vàlua

QUARTA SECCIÓ - La producció de la plus-vàlua relativa

Desè capítol. El concepte de plus-vàlua relativa

Onzè capítol. La cooperació

Dotzè capítol. Divisió del treball i manufactura

 

1. El doble origen de la manufactura

 

2. El treballador especialitzat i les seues eines

 

3. Les dues formes fonamentals de la manufactura - la manufactura heterogènia i la manufactura organitzada

 

4. La divisió del treball dins la manufactura i la divisió del treball dins la societat

 

5. El caràcter capitalista de la manufactura

Tretzè capítol. Maquinària i gran indústria

 

1. Desenvolupament de la maquinària

 

2. El traspàs de valor de la maquinària al producte

 

3. Efectes directes de la mecanització en el treballador

 

 

a) Apropiació de la força de treball suplementària pel capital. El treball femení i infantil

 

 

b) Allargament de la jornada laboral

 

 

c) Intensificació del treball

 

4. La fàbrica

 

5. La lluita entre treballador i màquina

 

6. La teoria de la compensació en referència a la substitució del treballador per la maquinària

 

7. Repulsió i atracció de treballadors amb el desenvolupament de la maquinària. Crisi de la indústria cotonera

 

8. La revolució de la manufactura, dels oficis i del treball domèstic amb la gran indústria

 

 

a) Abandonament de la cooperació basada en els oficis i en la divisió del treball

 

 

b) Reacció del sistema fabril basat en la manufactura i en el treball domèstic

 

 

c) La manufactura moderna

 

 

d) El treball domèstic modern

 

 

e) La transició de la manufactura i del treball domèstic moderns cap a la gran indústria. Acceleració d'aquesta revolució mitjançant l'aplicació de les lleis fabrils a totes les empreses

 

9. La legislació fabril (articles sanitaris i educatius)

 

10. Gran indústria i agricultura

CINQUENA SECCIÓ -
La producció de plus-vàlua absoluta i relativa

Catorzè capítol. Plus-vàlua absoluta i relativa

Quinzè capítol. Canvis quantitatius del preu de la força de treball i de la plus-vàlua

 

I. Durada de la jornada laboral i intensitat del treball constants (donades), productivitat del treball variable

 

II. Jornada laboral constant, productivitat del treball constant, intensitat de treball variable

 

III. Productivitat i intensitat del treball constants, jornada laboral variable

 

IV. Variacions simultànies de la durada, productivitat i intensitat del treball

Setzè capítol. Diferents fórmules per la taxa de plus-vàlua

SISENA SECCIÓ - El salari

Dissetè capítol. Transformació del valor de la força de treball i del preu respectiu en salari

Divuitè capítol. El salari per temps

Dinovè capítol. El salari a preu fet

Vintè capítol. Diferènciació nacional del salari

SETENA SECCIÓ - El procés d'acumulació del capital

Vint-i-unè capítol. Reproducció simple

Vint-i-dosè capítol. Transformació de la plus-vàlua en capital

 

1. El procés de producció capitalista a escala ampliada. Transició de les lleis de propietat de la producció de mercaderies en lleis d’apropiació capitalista

 

2. Concepció errònia de la reproducció a escala ampliada per part de l’economia política

 

3. Divisió de la plus-vàlua en capital i beneficis. La teoria de l'abstinència

 

4. Circumstàncies que determinen l’abast de l’acumulació, amb independència de la divisió proporcional de la plus-vàlua en capital i ingressos: grau d’explotació de la força de treball – productivitat del treball – diferència creixent entre capital emprat consumit; grandària del capital avançat

 

5. L’anomenat fons de treball

Vint-i-tresè capítol. La llei general de l’acumulació capitalista

 

1. Demanda creixent de força de treball amb l'acumulació, amb composició constant del capital

 

2. Reducció relativa de la part variable del capital amb el progrés de l’acumulació i de la concentració que l’acompanya

 

3. Producció progressiva d’una superpoblació relativa o exèrcit industrial de reserva

 

4. Diferents formes d’existència de la superpoblació relativa. La llei general de l'acumulació capitalista

 

5. Il·lustració de la llei general de l'acumulació capitalista

 

 

a) Anglaterra del 1846 al 1866

 

 

b) Els estrats pitjor pagats de la classe obrera industrial britànica

 

 

c) La població itinerant

 

 

d) Efecte de les crisis sobre la part millor pagada de la classe obrera

 

 

e) El proletariat agrícola britànic

 

 

f) Irlanda

Vint-i-quatrè capítol. L’anomenada acumulació primitiva

 

1. El secret de l’anomenada acumulació primitiva

 

2. L’expropiació de la terra a la població rural

 

3. Legislació cruenta contra els expropiats d’ençà de la fi del segle XV. Lleis per a la reducció dels salaris

 

4. Gènesi de la producció capitalista

 

5. Repercussió de la revolució agrícola en la indústria. Construcció del mercat interior per al capital industrial

 

6. Gènesi dels capitalistes industrials

 

7. Tendències històriques de l'acumulació capitalista

Vint-i-cinquè capítol. La teoria moderna de la colonització

 Comentaris d’altres autors:

El marxisme i la nostra època, de Lev Trockij, introducció a la versió abreujada de «El capital», d’Otto Rühle (1939).