Karel MarxVláda na lavici obžalovaných


Město Brandenburg nechce nic vědět o Brandenburgově vládě a posílá Národnímu shromáždění děkovnou adresu.

Celá země uznává ve svých adresách pouze vládu Národního shromáždění.

Vláda se dopouští nové velezrady tím, že vyhlásila v rozporu s Habeas Corpus Act[36] a bez souhlasu Národního shromáždění stav obležení a Národní shromáždění samo vyhnala bodáky ze střelnice.

Národní shromáždění má své sídlo v lidu, a nikoli uvnitř té či oné hromady kamení. Vyženou-li je z Berlína, bude zasedat v některém jiném městě, ve Vratislavi, v Kolíně nebo kde uzná za vhodné. Tak se usneslo na svém zasedání třináctého. Berlíňané si tropí ze stavu obležení posměšky a nijak se jím nedávají omezovat. Nikdo neodevzdává zbraně.

Z různých míst spěchají ozbrojení občané na pomoc Národnímu shromáždění.

Gardy odmítají poslušnost. Vojáci se stále častěji bratří s lidem.

Ve Slezsku a v Durynsku je povstání v plném proudu.

My vás pak, občané, vyzýváme: Posílejte peníze ústřednímu výboru demokratů v Berlíně. Naproti tomu neplaťte žádné daně kontrarevoluční vládě. Národní shromáždění prohlásilo, že odepření daní má zákonný podklad. Ještě se na něm neusneslo z ohledu na úředníky. Hladová kúra poučí tyto úředníky o moci občanů a udělá i z nich dobré občany.

Vyhladovte nepřítele a neplaťte daně! Není nic pošetilejšího než poskytovat velezrádné vládě prostředky k boji proti lidu, a prostředek všech prostředků jsou — peníze.
Napsal K. Marx 15. listopadu 1848
Otištěno ve zvláštním vydání
„Neue Rheinische Zeitung“
čís. 143 z 15. listopadu 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

36 Marx má na mysli Zákon o ochraně osobní svobody (podle anglického zákona z roku 1679 byl nazýván Habeas Corpus Act), schválený pruským Národním shromážděním 28. srpna 1848; pruská vláda tento zákon od samého počátku hrubě porušovala.