Karel MarxPryč s daněmi!!!


Kolín 16. listopadu. S výjimkou listů „Preussischer Staatsanzeiger“, „Vossische Zeitung[44] a „Neue Preussische Zeitung“ nedošly dnes žádné berlínské noviny.

Odzbrojení občanských gard bylo provedeno ve „čtvrti tajných radů“[45], ale jen tam. Je to týž prapor, který 31. října zákeřně střílel do dělníků ze strojírenských závodů.[46] Jeho odzbrojení je na prospěch věci lidu.

Národní shromáždění bylo opět vyhnáno ozbrojenou mocí z Kolínské radnice[47]. Poslanci se pak odebrali do hotelu Mielentz, kde konečně jednomyslně, 226 hlasy přijali následující usnesení o odepření daní.

„Brandenburgova vláda není oprávněna disponovat se státními financeml a vybírat daně, dokud Národní shromáždění nebude moci v Berlíně svobodně pokračovat ve svých zasedáních.

Toto usnesení nabývá platnosti dnem 17. listopadu.

Národní shromáždění, 15. listopadu.“

Od dnešního dne jsou tedy daně zrušeny!!! Placení daní je velezrada, odepření daní první povinnost občana!
Napsal K. Marx 16. listopadu 1848
Otištěno ve zvláštní příloze
k „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 145 ze 17. listopadu 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

44Preussischer Staats-Anzeiger“ [„Pruský státní věstník“] — list založený v Berlíně roku 1819; od roku 1819 do dubna 1848 byl polooficiálním orgánem pruské vlády; od května 1848 do července 1851 vycházel pod tímto názvem jako oficiální orgán pruské vlády.

Vossische Zeitung“ [„Vossovy noviny“] — tak byl podle svého majitele nazýván deník „Königlich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen“ [„Královsky privilegované berlínské noviny pro záležitosti státu a vědy“], který vycházel pod tímto názvem v Berlíně od roku 1785. Ve čtyřicátých letech 19. století zastával list umírněně liberální směr.

45 Takzvaná „čtvrť tajných radů“ byla čtvrť v jihozápadním Berlíně, obydlená převážně pruskými úředníky.

46 31. října 1848, když došla zpráva o zvěrstvech rakouské kontrarevoluce při potlačení povstání ve Vídni, konala se v Berlíně masová lidová demonstrace; 8. prapor občanské gardy provokativně zaútočil na bezbranné dělníky strojírenských závodů a demonstraci rozehnal. Pruská reakce využila této provokace k tomu, aby vystřídala Pfuelovu vládu otevřeně kontrarevoluční vládou Brandenburgovou.

47 Radnice byla v centru Berlína ve čtvrti, která si v polovině 19. století zachovávala starý název Kölln nebo Altkölln. 14. listopadu 1848 tam zasedalo pruské Národní shromáždění.