Karel MarxEichmannovo nařízení


Kolín 18. listopadu.

„Výzvy k odepření daní, které se porůznu ozývají, mne zavazují, abych se obrátil na provincii, svěřenou mé péči, s vážným varováním.

Poté, co král veřejně vyložil závažné důvody pro přeložení Národního shromáždění z Berlína, poté, co velká část poslanců uznala právo koruny a stejně tak učinily i německé Národní shromáždění, jakož i ústřední moc ve Frankfurtu, nemohu se nikterak připojit k mínění, které si o tomto činu vlády utvářejí obyvatelé Porýnské provincie.

Již můj úřad mi ukládá, abych se postavil všemi prostředky, které mám k disposici, proti jakémukoli útoku proti zákonům a jejich plnění, bez čehož nemůže existovat žádný stát. Takovýmto útokem jsou i výzvy k neplacení daní, těchto nezbytných prostředků k uchování pořádku a spravedlnosti, které byly vypsány zákonnou cestou a mohou být změněny zase jen zákonem.

Vím z vlastní zkušenosti, jakou úctu chovají obyvatelé provincie k zákonům, a proto nevěřím, že by se dopustili jejich porušení, které by mělo tak těžké následky; naopak věřím, že budou k vlastní cti a pro všeobecné blaho neochvějně odolávat takovýmto svodům. Jestliže však bude mimo nadání tato důvěra přece jen zklamána, očekávám, že všechny provinciální i místní úřady zajistí placení daní všemi prostředky, které jim k tornu dávají zákony, a bez zakolísání splní svou úřední povinnost.

Kolín 17. listopadu 1848

 
Vrchní president Porýnské provincie
(podepsán) Eichmann“

Tak odpověděl bývalý ministr a vrchní president Eichmann na provolání „Porýnského výboru demokratů“[a].

Znal už pan Eichmann, když psal tuto epištolu Tessalonicenským, usnesení Národního shromáždění o odepření daní?

Eichmann representoval Brandenburgy a Manteuffely již v lůně Pfuelovy vlády. Nyní je representuje jako hlava Porýnské provincie. Eichmann ztělesňuje v Porýnské provincii vládní kontrarevoluci.

Nařízení pana Eichmanna mají tedy stejnou cenu jako nařízení pana Brandenburga. Kariéra pana Eichmanna, čackého muže, který za mladých let posílal s neúnavnou horlivostí „velezrádce“ do pevností, bude dříve či později důstojně uzavřena — obžalobou z velezrady.

Pan vrchní president Eichmann se uvedeným nařízením prohlašuje za otevřeného nepřítele Národního shromáždění, v přímém protikladu k panu vrchnímu presidentovi Pinderovi ve Slezsku, který je jak známo royalista. Pan Eichmann tedy přestal být vrchním presidentem, právě tak jako jeho pán a velitel Brandenburg přestal být ministrem. Pan Eichmann se sám sesadil. Úředníci, kteří provádějí kontrarevoluční příkazy, činí tak na vlastní nebezpečí.

Chtějí-li obyvatelé Porýnské provincie podporovat Národní shromáždění účinněji než pouhými adresami, nechtějí-li s tupou odevzdaností a bez odporu padnout na kolena před knutou, musí si vynutit na všech úřadech, zejména na vládních presidentech, zemských radech, starostech a městských úřadech veřejné prohlášení, zda tyto orgány uznávají Národní shromáždění a chtějí provádět jeho usnesení. Oui ou non?[b] Budou-li se tito úředníci zdráhat učinit takové prohlášení, nebo dokonce jednat přímo proti těmto usnesením, musí být 1) sesazeni, 2) prohlášeni za velezrádce a na jejich místa jmenovány prozatímní bezpečnostní výbory, jejichž příkazy je nutno pokládat za jedině pravoplatné. Tam, kde se kontrarevoluční úřady pokusí násilím překážet tvoření a činnosti těchto bezpečnostních výborů, je třeba odpovídat na násilí násilím všeho druhu. Pasivní odpor musí být podepřen aktivním odporem. Jinak se podobá odporu telete, které řezník táhne na jatky.
Napsal K. Marx 18. listopadu 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 147 z 319. listopadu 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Viz Výzva demokratického krajského výboru Porýnské provincie zde.

b Ano či ne? (Pozn. red.)