Manteuffelův orgán a Johannes. — Porýnská provincie
a pruský král


Kolín. „Neue Preussische Zeitung“ potvrzuje Manteuffelův[a] výrok o frankfurtské ústřední moci a frankfurtském shromáždění, který jsme už přinesli. Manteuffelův orgán praví:

„Proklamace říšského správce je snad velmi dobře míněna. My Prusové ji však musíme rozhodně odmítnout, lid stejně jako koruna.“

Manteuffelův orgán nám mluví z duše.

Týž oficiální list nás poučuje o platnosti frankfurtských usnesení takto:

„My Prusové nemáme jiného pána než svého krále. A z frankfurtských usnesení budou pro nás závazná pouze ta, která on schválí, a to právě proto, že On“ (pruský styl!) „je schválil, a pro nic jiného.“

My „Prusové“!!! My Porýňané máme to štěstí, že jsme při velkém čachrování s lidmi ve Vídni získali dolnorýnského „velkovévodu“, který pak nesplnil podmínky, za nichž se stal „velkovévodou“[93]. „Pruský král“ pro nás existuje teprve přes berlínské Národní shromáždění, a protože pro našeho dolnorýnského „velkovévodu“ berlínské Národní shromáždění neexistuje, neexistuje pro nás „pruský král“. Dolnorýnskému velkovévodovi jsme připadli při čachrování s národy! Jakmile budeme tak daleko, že už nebudeme prodávání duší uznávat, zeptáme se „dolnorýnského velkovévody“ na „titul“ jeho „držby“!
Napsáno 29. listopadu 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 156 z 30. listopadu 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Viz Manteuffel a ústřední moc zde. (Pozn. red.)


93 Z rozhodnutí vídeňského kongresu (1814—1815) bylo území na pravém a levém břehu Rýna připojeno k Prusku. K titulu pruského krále přibyl vedle ostatních i titul dolnorýnského velkovévody. V manifestu z 5. dubna 1815, který Bedřich Vilém III. vydal u příležitosti připojení této oblasti k Prusku, slíbil, že zavede v Porýnské provincii a v celé zemi zastupitelské instituce.