Bedřich Engels*Pruská armáda a revoluční povstání lidu


Kolín 7. května. Prvky, které se v Německu dostaly do kvasu, se stále víc diferencují. Situace se vyjasňuje.

Zatímco jedno středisko německé kontrarevoluce, Rakousko, je plně zaměstnáno Uhrami, posílá druhé středisko, Prusko, své ozbrojené hordy na všechny strany proti revolučnímu povstání lidu.

V Drážďanech, tomto snášenlivém městě umění a přepychu, chopil se lid zbraní a odpovídá na velezrádné proklamace královské vlády barikádami a střelbou. Vojsko přechází z velké části na stranu lidu; boj je téměř rozhodnut; a tu se objeví pruské prapory a postaví se proti lidu na stranu královského zrádce.

Ve Falci sahá lid rovněž ke zbrani, aby bojoval proti bavorské kontrarevoluci, která je čím dál tím drzejší; také zde stojí připraveny pruské prapory, aby v příhodné chvíli zasáhly a s frankfurtským shromážděním rozehnaly také falcké povstání.

Kamkoli pohlédneme, všude v severním a jihozápadním Německu stojí připraveny pruské prapory, aby ozbrojenou mocí prosadily kontrarevoluci.

A aby bylo dost pruských praporů nejen v naší zemi, ale i v sousedních státech, povolává se všude podle našeho skvělého vojenského systému také zeměbrana.

A tak tedy je na jednom místě rakouská, na druhém pruská armáda střediskem kontrarevoluce. Proti kontrarevoluci vystupuje den ze dne ostřeji a stále víc se rozrůstá nová revoluce.

V Drážďanech ještě existuje prozatímní vláda a mobilisuje z celé země síly lidu.

Ve Falci ještě existuje výbor na obranu země a každým dnem se stále víc falckých občanů řadí pod praporem revoluce.

V porýnském Prusku odmítá zeměbrana dát se na pochod. Dokonce v Elberfeldu, v černobílém Wuppertalu se vzpírá táhnout dál než na své shromaždiště.

A konečně v Rakousku je rozhodující událost, maďarská revoluce, nezadržitelně na postupu. Pošta z Vídně nedošla, snad proto, že Maďaři zničili moravskou trať. Je jisté, že vtrhli na Moravu. Z Ratiboře máme zprávu, že před osmi dny bylo slyšet v Gołkowicích na rakouských hranicích a 3. května ve Wodzisławi a také v pruském Horním Slezsku kanonádu celých baterií. Zřejmě se bojuje na naší straně Jablunkovského průsmyku.

Ostatně ještě nikdy nebylo vítězství Maďarů tak jisté jako nyní. Je nepochybné, že Rusové nepřijdou. Tedy ještě několik dní — a Maďaři budou ve Vídni, maďarská revoluce bude dovršena a velkolepě začne druhá německá revoluce.
Napsal B. Engels 7. května 1849
Otištěno ve zvláštní příloze
k „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 292 z 8. května 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny