Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx a Bedřich EngelsDopis redakci časopisu „Weser-Zeitung“[203]


Ve Vašich novinách ze dne 22. června t. r. je uveřejněn dopis z Londýna, v němž je toto místo:

„Karel Marx, Bedřich Engels a August Willich... napsali do ‚Spectatora‘, že je špiclové pruského vyslanectví atd. pronásledují na každém kroku... ‚Spectator‘ připojuje k jejich dlouhé stížnosti tuto krátkou glosu: ‚Lidé tohoto druhu (totiž političtí emigranti) se v podobných věcech velmi často mýlí, přičemž jejich omyl pramení ze dvou zdrojů: z ješitnosti, pro niž se cítí mnohem důležitější než opravdu jsou, a za druhé z vědomí vlastní viny. Podezření, která emigranti adresují svobodomyslné a pohostinné anglické vládě, nelze nazvat jinak než drzostí.“

Nemusíme ani přesněji znát tón a ustálené, obecně užívané formy anglického denního tisku a zjistíme okamžitě, že by žádný anglický list, nejméně už vytříbený a duchaplný „Spectator“, nemohl napsat obsahem i formou tak neomaleně prušáckou poznámku. Celá hořejší „glosa“ ze „Spectatora“ je nestoudným výmyslem korespondentovým. Nejenže ve „Spectatoru“ z toho není uveřejněno ani slovo, ale naopak redakce tohoto listu otiskuje v témž čísle, v němž je naše prohlášení, tuto poznámku:

„Níže uveřejněný dopis obsahuje překvapující obvinění na adresu naši vlastní vlády. Nevíme o tom nic víc, než co vyplývá z dopisu, ale veřejné obvinění, tak zevrubné a s tak pravděpodobnými podrobnostmi, nesmí zůstat bez povšimnutí. Podstata obvinění tkví v tom, že pruským policejním ohařům (bloodmen) v Londýně se dostává podpory v jejich snaze, aby cizineckého zákona bylo použito proti německým emigrantům“ („Spectator“, 15. června, str. 554).

V zájmu koho se Váš pan korespondent dopustil tohoto podvodu, o tom nás dostatečně poučují chvalozpěvy, jimiž v témž článku podkuřuje panu Bunsenovi. Ostatně slouží celý tento manévr ke cti pruskému chytráctví.

Očekáváme, že otištěním tohoto prohlášení v příštím čísle Vašeho časopisu poskytnete svému korespondentovi možnost, aby se sám kochal slávou za autorství tohoto geniálního kousku.

Londýn 2. července

Karel Marx, Bedřich Engels
Otištěno v časopise „Tages-Chronik“,
čís. 314, 10. července 1850
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání).

203Weser-Zeitung“ [„Weserské noviny“] — německé buržoazní liberální noviny, založené v Brémách roku 1844.