Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx{513} *Prohlášení generální rady redakci "Frankfurter Zeitung und Handelsblatt"[375]Ve "Frankfurter Zeitung" čís. 326 je na druhé straně v článku datovaném "Londýn 18. listopadu" otištěno toto:

"Londýnská odbočka Internacionály, přijala na svém posledním zasedání tuto rezoluci: ,Vynikající zásluhy sira Charlese Dilka o věc lidu mu dávají právo na uznání lidu; proto se mu nabízí, aby přijal čestné členství v mezinárodním dělnickém spolku.' Na jednom z dřívějších shromáždění byl za člena zvolen Kossuth."

Internacionála nezná čestné členství. Uvedená usnesení přijal pravděpodobně jeden malý londýnský spolek, který se původně nazýval "Mezinárodní demokratické sdružení" a nyní se přejmenoval na "Všeobecnou republikánskou ligu".[376] Tato společnost nemá k Internacionále žádný vztah.

Jménem generální rady Mezinárodního dělnického sdružení
                        dopisující tajemník pro Německo
                                      Karel MarxNapsáno 24. listopadu 1871
Otištěno ve "Frankfurter Zeitung und Handelsblatt",
čís. 333 z 28. listopadu 1871
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání).

375 "Frankfurter Zeitung und Handelsblatt" ["Frankfurtské noviny a obchodní list"] - maloburžoazně demokratický deník, vycházel ve Frankfurtu nad Mohanem od roku 1856 (s tímto názvem od roku 1866) do roku 1943.

376 Všeobecná republikánská liga, o níž je zmínka v textu prohlášení, byla maloburžoazní organizace, která vznikla v Anglii roku 1871. Mezi její vůdce patřili buržoazní radikál Bradlaugh, tradeunionista Odger, maloburžo- azní publicisté Le Lubez, Vésinier a jiní. Liga vyhlásila za svůj cíl všeobecný blahobyt, kterého chtěla dosáhnout sjednocením republikánů všech zemí. V pestrém programu, který si vytyčila, se proplétaly demokratické požadavky, výzva ke zřízení všesvětové federativní republiky atd. Vůdcové Ligy si činili nárok na vedení mezinárodního dělnického hnutí a spolu s jinými protimarxistickými živly útočili proti generální radě Internacionály.