Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx{523} Redaktorovi listu "Eastern Post"[385]Vážený pane,

pan Charles Bradlaugh si ve svém posledním dopisu, který Vám poslal, bere za záminku zprávu o zasedání generální rady z 12. prosince - zasedání, jehož jsem se pro nemoc nezúčastnil - a hrubě mě napadá. Píše: ,,Cítím se zavázán Karlu Marxovi za jeho nepřátelství."

Moje nepřátelství vůči panu Charlesu Bradlaughovi! Od uveřejnění adresy "Občanská válka ve Francii" zní hlas pana Bradlaugha v souzvuku s celosvětovým chórem pomluv Internacionály a mne samého. Odpovídal jsem mu, stejně jako ostatním pomlouvačům, pohrdlivým mlčením. To bylo víc, než mohl tento směšně domýšlivý a nesmírně samolibý člověk snést. "Dotkl" jsem se jeho cti tím, že jsem si nevšímal jeho nactiutrhání. Moje mlčení ho dohánělo k šílenství; na jednom veřejném shromáždění mne nazval bonapartistou, poněvadž jsem - představte si! - v adrese o občanské válce odhalil historické okolnosti, z nichž se zrodilo druhé císařství. Teď jde ještě o krok dál a dělá ze mne Bismarckova policejního agenta. Chudák! Musí za každou cenu ukázat, že lekce, které nedávno dostal v Paříži od pověstného Emila de Girardin a jeho kliky, nebyly zbytečné. Tentokrát ho "vydám" německé veřejnosti, neboť se postarám o to, aby se jeho dopis co nejvíce rozšířil. Bude-li {524} tak laskav a přioděje své urážky tak, aby měly ještě hmatatelnější podobu, "vydám ho" anglickému soudu.

V plné úctě

Váš oddaný

Karel Marx

Londýn 20. prosince 1871Otištěno v "The Eastern Post",
čís. 169 z 23. prosince 1871
  Podle textu novin
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

385 Dopis redaktorovi "The Eastern Post" se týká pomlouvačných výpadů proti Marxovi, jejichž autorem byl vydavatel listu "The National Reformer" ["Národní reformátor"], buržoazní radikál Charles Bradlaugh; tyto pomluvy vyslovil Bradlaugh zejména při veřejné přednášce v Londýně 11. prosince 1871 a v dopisu listu "The Eastern Post", otištěném 16. prosince 1871.

Na zasedání generální rady z 19. prosince 1871 poukázal Marx na to, že Bradlaughovy pomluvy těsně souvisí se štvavou kampaní buržoazních politiků a tisku proti Internationále. Kampaň se zvlášť zostřila po vydání "Občanské války ve Francii"; Marx rovněž připomněl, že Bradlaugh má blízké vztahy k prodejným buržoazním žurnalistickým kruhům ve Francii.

V lednu 1872 uveřejnil "The National Reformer" nové Bradlaughovy pomlouvačné dopisy, na něž Marx odpověděl v listu "The Eastern Post" (viz tento svazek, str. {531} a {532-533}).