Fritz Keller

 

Paul Lafargue

(1842-1911)


Aus Paul Lafargue, Geschlechterverhältnisse, Hrsg. Fritz Keller, Hamburg 1995, S.201-59.
Transkription: Fritz Keller.
HTML-Markierung: Einde O’Callaghan für das Marxists’ Internet Archive.


 


Zuletzt aktualisiert am 4.2.2004