Бертолт Брехт

Што вреди добрината


Напишано:
Извор: Бертолт Брехт, „На родените по нас (9 песни)“, „Граѓаните за Македонија“, Скопје, мај 2015, 14 стр.
Техничка обработка: Здравко Савески
Онлајн верзија: април 2018I

Што вреди добрината
Кога добрите веднаш ги убиваат, или ги погубуваат
Оние спрема кои овие се добри?

Што вреди слободата
Кога слободните мораат да живеат меѓу неслободните?

Што вреди разумот
Кога само безумието ја обезбедува толку потребната храна?

II

Наместо само да бидете добри, потрудете се
Да создадете состојба што ја овозможува добрината,
Уште подобро: која ја прави излишна!

Наместо само да бидете слободни, потрудете се
Да создадете состојба која ги ослободува сите.
Па дури и љубовта спрема слободата
Ја прави излишна!

Наместо само да бидете разумни, потрудете се
Да создадете состојба во која безумието
Никому не се исплатува!Архива на Бертолт Брехт

Тематска архива за поезија и проза

марксистичка интернет архива