Marxists Internet Archive: Македонски

 


Комунистичка интернационала


 

1919: Владимир Илич Ленин Воведен збор на отворањето на Првиот конгрес на Комунистичката интернационала

1921: Tези за светската ситуација и задачите на Комунистичката интернационала

1922: Проглас против белиот терор во Југославија

1927: Лав Троцки Говор пред Президиумот на Извршниот комитет на Коминтерната

1928: Програма на Комунистичката интернационала