Marxists Internet Archive: Македонски

 


Народноослободителната борба

1941 - 1944Ослободувањето на Битола

1941: Проглас до целиот македонски народ

1941: Бојан Зафировски Д'н'шња и јутрешња Македонија

1942: Бојан Зафировски Отворено писмо до Крсто Коњушки

1943: Леток на КП Албанија по повод бесењето на шест македонски партизани во Тирана

1943: Светозар Вукмановиќ – Темпо Писмо до Централниот комитет на КПЈ

1943: Договор за соработка помеѓу Штабот на Првата зона на НОВ и ПОМ и ЦК на Бали комбетар

1943: Енвер Хоџа Писмо до Светозар Вукмановиќ – Темпо

1944: Проглас од ЦК на Комунистичката партија на Македонија до македонскиот народ

1944: Илија М. Топалоски Нашата бригада и братството со албанскиот народ

1979: Димитар Солев Дрен

1979: Салтир Путински Формирање и акции на Козјачкиот партизански одред

1979: Миодраг Арсовски – Болто Борбениот пат на Карадачкиот партизански одред

1986: Антун Колендиќ Рацин на робија

1989: Антун Колендиќ Белите дамки на македонската историја

1990: Антун Колендиќ Рацин – меѓу поезијата и бојкотот

1990: Стрелањето на партизанката Лена