Marxists Internet Archive: Македонски

 


МакедонијаМакедонија до крајот на Првата светска војна

1898: Повик до македонскиот работен народ

1898: Чуден заклучок

1898: Први Мај одбележан во Битолско

1899: Христовото воскресение и Први мај

1902: Богомили (извадок од „Работничкиот речник“)

1906: Работничкото движење во Македонија

1910: Резолуција на Првата балканска социјалдемократска конференција

1910: Резолуција на Скопската социјалдемократска организација

1910: Михаил Цоков Нов синдикат во Скопје

1910: Црвено работничко календарче за 1911 година (извадок)

Македонци учесници во Руската револуција од 1917 година


Македонија помеѓу двете светски војни

1920: Да живее Црвено Скопје!

1940: Пантелис Пуљопулос Македонското прашање и комунистите

1959: Никола Кирков, Милан Сланев Алови китки

1974: Иван Катарџиев Одлуката за бојкотот на Рацин и неговиот однос спрема неа

1986: Борис Атков Минерот – снајперист

1989: Димитар Димески Штрајкот на тутунските работници во Прилепскиот монопол во 1938 година (екстерен документ)

1994: Љубен Георгиевски – Љупта Првомајско изненадување

Македонци учесници во Шпанската граѓанска војна


Народноослободителна борба

1942: Бојан Зафировски Отворено писмо до Крсто Коњушки

1943: Леток на Комунистичката партија на Албанија по повод бесењето на шест македонски партизани во Тирана

1944: Илија М. Топалоски Нашата бригада и братството со албанскиот народ

1986: Антун Колендиќ Рацин на робија

1990: Стрелањето на партизанката Лена

За повеќе текстови и материјали од НОБ види во Архивата на Народноослободителната борба


Народна/Социјалистичка Република Македонија

1944-1952: Македонка: орган на Антифашискиот фронт на жените от Македониjа (екстерен документ)

1949: Моша Пијаде За прашањето на Балканската Федерација

1964: Управа за државна безбедност на СРМ Положба помеѓу бившите приврзаници на Информбирото

1968: ЦК СКМ Универзитетот – вистинска самоуправна заедница

1968: Статии во „Нова Македонија“ за настаните во 1968 година

1968: Ј. Поповски Скопска студентска недела

1973: Ќамуран Тахир Писмо до Јосип Броз Тито од 15 мај 1973 година

1974: Устав на Социјалистичка Република Македонија од 1974 година 

Последен пат обновено: 26.11.2023