Устав на Социјалистичка Република Македонија од 1974


Извор: „Службен весник на СРМ", бр. 7, 25 февруари 1974.
Техничка обработка: Здравко Савески
Онлајн верзија: март 2017


Содржина

Преамбула

УВОДЕН ДЕЛ: ОСНОВНИ НАЧЕЛА

ПРВ ДЕЛ: ОПШТЕСТВЕНО УРЕДУВАЊЕ
     Глава I: Општи одредби
     Глава II: Општествено-економско уредување
     Глава III: Општествено-политички систем
     Глава IV: Општина
     Глава V: Слободи, права и должности на човекот и граѓанинот
     Глава VI: Уставност и законитост
     Глава VII: Судство и јавно обвинителство
     Глава VIII: Народна одбрана

ВТОР ДЕЛ: СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
     Глава IX: Права и должности на Социјалистичка Република Македонија
     Глава X: Собрание на Социјалистичка Република Македонија
     Глава XI: Претседателство на Социјалистичка Република Македонија
     Глава XII: Совет на Републиката
     Глава XIII: Извршен совет
     Глава XIV: Републичка управа
     Глава XV: Врховен суд на Македонија, Јавно обвинителство на Македонија и Републички општествен правобранител на самоуправувањето
     Глава XVI: Уставен суд на Македонија
     Глава XVII: Давање свечена изјава

ТРЕТ ДЕЛ: ИЗМЕНА НА УСТАВОТ
     Глава XVIII: Измена на Уставот на Социјалистичка Република Македонија
     Глава XIX: Давање согласност за измена на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

ЧЕТВРТИ ДЕЛ: ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ


Македонска тематска архива

марксистичка интернет архива