Marxists Internet Archive: Македонски


Гајо Петровиќ 
(1927 - 1993)


 БИОГРАФИЈА

1964: Зошто Праксис?

1965: Филозофијата и политиката во социјализмот

1969: Филозофијата и револуцијата: дваесет снопови прашања

1970: Хуманизмот и револуцијата

1993Признавам

Гајо Петровиќ