Marxists Internet Archive: Македонски

 


Диктатура на пролетаријатот


Диктатурата на пролетаријатот е израз кој кај Маркс може да се најде спомнат само четири пати и уште четири пати кај Енгелс. Ленин, од своја страна, оваа концепција ја сметаше за централна за марксизмот и во „Државата и револуцијата“ меѓу другото напиша дека „марксист е само оној што го проширува признавањето на класната борба до признавањето на диктатурата на пролетаријатот.“ Оваа концепција и нејзиното спроведување во практиката по Октомвриската револуција наиде на критики во редовите на останатите не-ленинистички левичари.1875: Карл Маркс Критика на Готската програма

1917: Владимир Илич Ленин Државата и револуцијата

1918: Роза Луксембург Кон Руската револуција (глава 4)

1920: Ото Бауер Болшевизам или социјалдемократија? (глава 14)

1926: Ото Бауер Светската положба на социјализмот и социјалдемократската програма

1972: Ота Шик Трет пат: марксистичко-ленинистичката теорија и модерното индустриско општество

1987: Хал Драпер „Диктатурата на пролетаријатот” кај Маркс и Енгелс

1987: Ласло Секељ Лениновото сфаќање на диктатурата на пролетаријатот