Roestam Effendi

Voor de nationale onafhankelijkheid van Indonesia Ons antwoord aan Mussert


Geschreven: 1935
Bron: Tribune, dagblad van de Communistische Partij Nederland, 8 november 1935
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML: Paul Benschop, voor het Marxists Internet Archive
Contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive


Verslag van bijeenkomst ter gelegenheid van 18e verjaardag van de Russische Revolutie. Rede van partijgenoot Roestam Effendi in Carré:[1]

Het herdenken van de Russische Revolutie betekent in de eerste plaats: het herdenken van het grote leidersschap en de offervaardigheid van Lenin en ons inzicht verdiepen in de juiste bolsjewistische tactiek, die het Russische proletariaat naar de overwinning voerde; de eenheid van het proletariaat en het strijdbondgenootschap met de kleinburgerlijke massa’s van stad en land.

Dat is nu des te meer van belang nu het fascisme dreigt. Voor ons staat de dringende vraag hoe de massa’s te mobiliseren. Naast het eenheidsfront van de massa’s hier behoort te staan het anti-imperialistische volksfront met de koloniale en halfkoloniale volken.

De ellende en armoede in Indonesië hebben grote verschuivingen in de verhouding daar teweeg gebracht. De nationale beweging keert zich tegen de Hollandse overheersers en wil de anti-imperialistische strijd voeren. Zelfs Indonesiërs, die tot nog toe met de Hollandse overheersers hebben samengewerkt, verklaren thans dat “van Holland niets meer te verwachten is”. En dat stelt ons de taak onze eenheid te versterken en de leuze “Indonesia los van Holland, nu!” niet als een frase te voeren, maar haar te verdedigen met ons bloed en met ons leven!

De nationale beweging in Indonesië eist: de instelling van een volledige democratie in Indonesië en wij ondersteunen die leuze, omdat wij weten dat deze democratie een hulpmiddel kan zijn dat het Indonesische volk kan brengen tot volledige nationale onafhankelijkheid!

Men verwijt ons: ‘Gij wilt Indonesië los van Holland. Wilt gij het dan overleveren aan Japan?’ Nee, wij willen Indonesië los van alle imperialistische machten van de wereld. Wij willen niet dat Indonesië opgepikt wordt door een andere imperialistische staat. Daarom eisen wij niet alleen Indonesië los van Holland, maar ook: Indonesië weerbaar tegenover alle imperialistische staten! Indonesië moet weerbaar worden gemaakt door invoering van een volksmilitie, die alleen in staat is Indonesië werkelijk tegen de binnenlandse overheersers en de buitenlandse imperialistische belagers te verdedigen. De vloot en het leger van de Hollandse bourgeoisie bieden daartoe geen garantie en juist nu, nu de verwikkelingen in de internationale arena zich toespitsen, is het gevaar meegesleept te worden in een oorlog buitengewoon groot.

Spreker wijst op de koloniale roofoorlog van Mussolini tegen Abessinië en bespreekt in dit verband het oorlogsgevaar in Europa. Voor ons is het Duitse fascisme het hoofdgevaar. Spreker herinnert aan de uitlating van de Mussert-partij: “Als men ons oproept te vechten tegen het monster van Moskou, zijn wij allen solidair met het bruine hemd van Hitler!”

Indien de tijd komt, dat de horden van het Duitse fascisme over onze grenzen trekken om hier de heerschappij van de beulsbijl en het concentratiekamp te vestigen, dan zullen wij – communisten – de ganse bevolking van Nederland oproepen om te strijden tegen het fascistische monster!

Wij zullen ook opkomen voor de Nederlandse onafhankelijkheid zogoed als we deze voor Indonesië eisen. De bourgeoisie heeft het woord ‘nationaal’ in diskrediet gebracht. Wat zij het ‘nationaal belang’ noemde, is niets anders dan het belang van het kapitaal. Maar het werkelijke nationaal belang is het belang van de grote massa van het Nederlandse volk! Wij proletariërs hebben geen vaderland. Zeker, maar wij verdedigen het land, dat ons Vaderland moet worden, tegen het fascisme! De verdediging tegen de dreigende horde van Goering met zijn adjudant Mussert is een ernstige zaak. Wij moeten het Nederlandse volk weerbaar maken tegen het fascisme. Wij zijn in geen geval bereid het bestaande leger en vloot te versterken. Wij hebben geen vertrouwen in het leger dat zich in handen van de kapitalisten bevindt. Daarom eisen wij opheffing van alle fascistische en halffascistische organisaties. Leger en vloot moeten worden gedemocratiseerd, alle fascistisch-gezinde elementen moeten daaruit worden verwijderd.

Mussert ging naar Indonesië, omdat de Hollandse bourgeoisie met zijn hulp Indonesië wil behouden. Demagogisch eist hij versterking van leger en vloot, maar niet in het belang van Indonesië, maar voor Hitler als deze het nodig mocht hebben. Het Indonesische volk staat tegenover Mussert. Men noemt zijn partij de ‘Nederlandse Sarekat Bandiet’ (‘Nederlandse bandieten partij’).

(...)

Spreker besluit zijn rede met een hartstochtelijk beroep alle krachten te verzamelen, het eenheidsfront te formeren, tegen de oorlog, voor de vrede, voor een nieuwe wereld.

_______________
[1] Rede door redactie De Tribune op sommige punten ingekort of samengevat. Samenvattingen zijn cursief gemarkeerd, ingekorte fragmenten worden aangeduid met ‘(...)’.


Zoek knop