Karl Marx
Kritiek op Hegels Rechtsfilosofie
Lijst van vreemde woorden en uitdrukkingen


Lijst van vreemde woorden en uitdrukkingen

agensdrijvende kracht, het actieve
bellum omnium contra omnesoorlog van allen tegen allen
causa prima = prima causaeerste oorzaak
contradictio in adjectotegenspraak in het eraan toegekende
demos (δημοσ)volk
differentia specificaspecifiek (soortelijk) onderscheid
enszijnde
ex proprio sinuvanuit het eigen wezen
fysis (ϕυσισ)natuur, natuurlijke aanleg
ius utendi et abutendirecht van beschikken en gebruiken
κατ΄ έξοχην (kat’exochèn)bij uitstek
mixtum compositumsamengesteld mengsel
obiectum quaestionisonderwerp in kwestie
όι πολλοι (hoi polloi)de velen
res publicaopenbare zaak, staat
re veranaar waarheid
Santa Casagevangenis Inquisitie te Madrid
sc. = scilicetnamelijk
ύποκειμενον (hypokeimenon)subject, substraat
vinculum substantialesubstantiële band

* Snug (pag. 87): William Shakespeare, A Midsummernight’s Dream Act V, Scene I (Enter Lion):

- Lion:

You, ladies, you, whose gentle hearts do fear
The smallest monstrous mouse that creeps on floor,
May now perchance both quake and tremble here,
When lion rough in wildest rage doth roar.
Then know, that I, one Snug the joiner, am
A lion fell, nor else no lion’s dam:
For, if I should as lion come in strife
Into this place, ‘t were pity on my life.