Friedrich Engels

Uit: De buitenlandse sectie in Manchester aan alle secties en leden van de Britse Federatie


Geschreven: 20 december 1872
Bron: Tegen het reformisme, Uitgeverij Progres, Moskou 1990. Een bundel teksten (extracten) rond het thema reformisme
Vertaling: Uitgeverij Progres
Deze versie: Spelling - Voetnoten zijn niet overgenomen
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, januari 2009

Laatste bewerking: 25 januari 2009


Kameraden arbeiders!

Wij achten het onze plicht ons tot u te richten in verband met een circulaire, uitgebracht door mensen die zich de meerderheid van de Britse Federale Raad heten, waarin zij ons aansporen om deel te nemen aan een openlijke aanval op de grondpijlers van onze Associatie.

De auteurs van de circulaire nemen geen genoegen met de resolutie van het congres over de politieke activiteiten van de arbeidersklasse. Zij zeggen, dat deze was aangenomen nadat de meeste afgevaardigden huns weegs waren gegaan. Het officiële antwoord, gepubliceerd in nr. 37 van de International Herald (van 14 december), geeft aan, dat over deze kwestie 48 van de 64 afgevaardigden hun stem hebben uitgebracht, waarbij 35 van hen voor de resolutie hebben gestemd. Onder deze 35 treffen we ook de heer Mottershead aan, die nu de circulaire onderschrijft, waarin de resolutie wordt verworpen...

In de circulaire wordt de inhoud van de resolutie compleet verdraaid, wat niet moeilijk te ontdekken is voor wie de tekst kent, gepubliceerd in nr. 37 van de International Herald. In tegenstelling tot wat in de circulaire beweerd wordt, verplicht de resolutie de trade-unions en andere politiek neutrale organisaties niet om zich met politieke activiteiten bezig te houden. Er wordt alleen de eis gesteld, dat in elk land een zelfstandige partij van de arbeidersklasse wordt gevormd om alle burgerlijke partijen het hoofd te bieden. Dit houdt in, dat de arbeidersklasse hier, in Engeland, wordt aangespoord om niet langer als achterhoede te dienen van de ‘grote liberale partij’, maar om haar eigen onafhankelijke partij te vormen, zoals gebeurd is in de roemrijke dagen van de grote chartistische beweging.

Aldus blijken de beweringen over meineed tegenover de trade-unions louter bedenksels. Maar mogen we ons wel afvragen, waar thans die trade-unions zijn, die zich destijds hebben aangesloten bij de Internationale? De financiële balans over het vorige jaar laat zien, dat ze bijna allemaal verdwenen zijn in de tijd dat mijnheer Hales secretaris was.

Opgesteld op 20 december 1872

Vertaald uit het Engels


Zoek knop