Friedrich Engels

Engels aan Adolf Hepner


Geschreven: 30 december 1872
Bron: Tegen het reformisme, Uitgeverij Progres, Moskou 1990. Een bundel teksten (extracten) rond het thema reformisme
Vertaling: Uitgeverij Progres
Deze versie: Spelling - Voetnoten zijn niet overgenomen
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, februari 2009

Laatste bewerking:


30 december 1872

Doch van de twee artikelen over de nieuwe opbloei van de beweging voor hervormingen is het eerste goed, maar het tweede regelrecht in tegenspraak met de feiten. Heel wat kleine armzalige congressen, die daar serieus genomen zijn alleen omdat ze serieus worden genomen door de door de bourgeoisie omgekochte ‘Bee-Hive’, hebben geen enkele betekenis buiten de voorbereiding tot de binnenkort plaatshebbende parlementsverkiezingen. Alle in het artikel opgesomde verenigingen die voor hervormingen vechten zijn gespeend van elke betekenis en bestaan zelfs voor het merendeel uit dezelfde personen. En wat voor personen? Enkelen uitgezonderd zijn het juist die arbeidersleiders, die Marx in Den Haag heeft gebrandmerkt als omkoopbaar [‘Notitie van K. Marx’ rede over het mandaat van Barry’. Red.]. Men kan daarvandaan niets zinnigs zeggen over de beweging hier op grond van de ‘Bee-Hive en Reynold’s’. Ofschoon enige trade-unionisten ook deelnemen aan dergelijke congressen, staan de trade-unions nog ver van een verandering in politieke organisaties, iets wat zij überhaupt — tenminste het merendeel ervan en de grotere eronder — zelfs niet eens kunnen zonder hun statuten geheel te herzien [Op deze plaats is het handschrift beschadigd. Red.]. In werkelijkheid staat het er hier met de beweging slechter voor dan ooit, zoals ook te verwachten viel vanwege de opbloei van de industrie.

Vertaald uit het Duits


Zoek knop