Henk Sneevliet

De zegetocht der Chinese Revolutie


Geschreven: 1927
Bron: Klassenstrijd van april 1927. Klassenstrijd was een tijdschrift onder leiding van H. Roland Holst.
Transcriptie: Rick Denkers
Deze versie: spelling
HTML: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, april 2008


(H.S.) De Russische Revolutie van 1917 schiep nieuwe mogelijkheden voor de bevrijdingsstrijd der Chinese nationalisten, bracht de partij van Dr. Soen Yat Sen ertoe nieuwe wegen in te slaan, grote waarde toe te kennen aan revolutionerende propaganda in de massa van onderdrukte proletariërs en boeren, de hulp te aanvaarden der jonge zich snel ontwikkelende arbeidersbeweging, wier daden de voorwaarden geschapen hebben voor de zegenrijke opmars der nationale armee.

De heldenmoed en opofferingsgezindheid der jonge arbeidersorganisaties, de spannende strijd der zeelieden van Hongkong (1922), der spoorwegarbeiders van 1923, de algemene staking in Sjanghai van 1925, hebben de leiding der Kwomintang de geweldige betekenis der nieuwe zich ontwikkelende krachten doen verstaan, hebben een zeer wijde verbreiding gegeven aan de beginselen van Soen Yat Sen, die allereerst bij de arbeiders, bij de boeren van de Zuidelijke provincies en de kleine burgers der steden grote aanhang verwierven, liet verband tussen de oude Kwomintang partij en de nieuwe positief aan de bevrijdingsstrijd deelnemende elementen, droeg er in sterke mate toe bij het diepgaande verschil te belichten tussen de militaire acties der revolutionairen en het optreden der noordelijke bevelhebbers met en tegen elkaar, verbonden met imperialistische machten, die hen ondersteunen. De opmars der Kantonnezen naar Hankau, langs de Jan Tse Kiang naar Shanghai, welke stad 21 maart jl. werd bezet, vervolgens naar Nanking en nu noordelijk van de Jang Tse Kiang, de samenvatting der Zuidelijke krachten is alleen daardoor mogelijk geworden wijl het jonge proletariaat en de ontwakende boerenmassa’s in het Zuiden zich actief partij gingen stellen. De Chinese revolutie is hierdoor in een beslissende fase gekomen.

Zo verstaat het wereldimperialisme. Zijn waardering der grote gebeurtenissen komt tot uiting in de samentrekking van oorlogsbodems voor Sjanghai, de zending van tienduizenden voor oorlog toegeruste soldaten, de ophitsing tegen de Sovjet-Unie, die openlijk de Chinese revolutionairen ondersteunt. Onderlinge na-ijver, vrees voor de gevolgen, bemoeilijkt het tot stand komen van een eenheidsfront. In de allereerste plaats Japan, tot op zekere hoogte ook de Republiek der Verenigde Staten dwingen het Britse imperialisme tot matiging van zijn agressieve politiek. Zowel het machtsvertoon bij Sjanghai als de onderlinge moeilijkheden tussen de grote mogendheden bewijzen, voor welke moeilijke problemen de Chinese Revolutie het wereldimperialisme plaatst.

De nieuwste aanwijzing daarvoor, de inval in het gezantschap der Sovjet-Unie te Peking toont aan, tot welke avonturen het wereldimperialisme komt om de positie van de rover-generaal Tsjan Tso Lin te versterken, die de laatste hoop der Imperialisten in China is. Omringd door een hoge muur demonstreert de gezantschapswijk te Peking het bestaan van een staat in de staat, het semi-koloniale karakter waartoe de Chinese republiek is vervallen. Een centrum van internationale intriges als er wellicht geen tweede in de wereld bestaat. Voor de poorten der Gezantschapswijk houdt de “soevereiniteit” van de Chinese autoriteiten op te bestaan. Detachementen van buitenlandse marinetroepen beschermen dit heilige der heiligen. Ook de Russische ambassade bevindt zich daar. De vertegenwoordigers der vroegere tsarenregering namen in sterke mate aandeel aan de intriges, die de verzwakking van China ten doel hadden. De Sovjetvlag, die thans op het gezantschapsgebouw wappert is het embleem van de bevrijding door revolutionaire strijd. Met grote onrust zien de imperialisten het vriendschappelijk contact tussen de Sovjetvertegenwoordiging en de dragers der Chinese Revolutie. In de spanning van de wereldoorlog kwamen alle imperialistische machten ertoe koloniale troepen tegen elkaar in het veld te brengen, wanneer zij tegelijkertijd in sterke mate de machtsontwikkeling der koloniale bevrijdingsbewegingen bevorderden.

Thans bracht de hoogspanning in de imperialistische wereld ertoe, dat de Pekingse diplomaten zelf de voor de gezantschapswijk geldende wetten schonden. De deken van het diplomatieke corps Sir Oudendijk maakte deze wetschending mogelijk, natuurlijk in overleg met de agressieven onder de Pekingse diplomaten. De zegetocht der Chinese Revolutie bracht het wereldimperialisme tot een nieuwe directe provocatie, doet het opnieuw spelen met het oorlogsgevaar.

Waar het wereldkapitalisme met gespannen aandacht de ontwikkeling der Chinese gebeurtenissen volgt, acht de redactie van Klassenstrijd het een plicht de voorhoede der Nederlandse arbeiders nader bekend te maken met het wezen van de Chinese bevrijdingsstrijd, met de krachten, die de Chinese Revolutie tot de overwinning voeren, met de betekenis van de strijd der Chinezen voor de wereldrevolutie. Vandaar dat de redactie besloot in dit nummer grote plaats in te ruimen aan informatieve artikelen over China en dat ook in de volgende nummers deze grote zaak de voortdurende aandacht der redactie zal hebben.