Walter Ulbricht

Ons vijfjarenplan voor een vreedzame opbouwGeschreven: 1952
Bron: Gesetz über den Fünfjahrplan zur Entwicklung der Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik 1951-1955 (Berlin: Amt für Information der Regierung der DDR
Vertaling: Uit het Duits door Rick Denkers
HTML: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, december 2006


Dit is geen gewoon leesmateriaal, geen brochure zoals zo velen, die men doorbladert en dan terzijde legt. Dit bevat uw lot. Op deze pagina’s zult u uw toekomst vinden. Dit is de wet van de overheid betreffende het vijfjarenplan betreffende de ontwikkeling van de Duitse Democratische republiek. Het is ontwikkeld volgens de wil en wensen van alle democratische partijen en massa organisaties . Zij hebben het unaniem goedgekeurd tijdens de historische bijeenkomst van de Volkskamer op 1 november 1951. Voor u ligt de wet die onze toekomst zal bepalen, de wet die bouwt aan een blij en vreedzaam Duitsland.

Ieder verstandige familie heeft een huishoudbudget, dat inzicht geeft in hoeveel ze uitgeven voor huishoudelijke en andere zaken. Zonder een dergelijke planning zouden de zaken snel uit de hand kunnen lopen. Wat verstandig is voor de familie is ook verstandig voor de grote familie die ons land is.

Deze duidelijke waarheid wordt niet overal erkend. In veel andere landen, inclusief het Westelijk gedeelte van ons Vaderland, heeft de economie geen oog voor de behoeften van het volk. Het leidende principe is daar dat niet het produceren van goederen voor het volk, maar winst maken voor een paar kapitalisten het uitgangspunt is. De honger naar winst veroorzaakt veel leed bij het volk.

We zien dat in West-Duitsland het aantal miljonairs even snel groeit als dat de inkomens van de werknemers dalen. De wapenfabrikanten in Frankrijk en Engeland doen goede zaken, maar een constante inflatie verslind de koopkracht van de werkende mensen. Het rantsoeneren van eerste levensbehoeften in Engeland wordt niet alleen gehandhaafd, het wordt ook uitgebreid.

Dat is de situatie in landen waar de regering het grootse gedeelte van het nationaal inkomen spendeert aan bewapening.

We willen dit soort ontwikkelingen niet bij ons. In de Duitse Democratische Republiek zijn we niet bang voor het komende jaar, sterker nog, we zien er naar uit. Iets nieuws heeft plaatsgevonden: Voor de eerste keer in de geschiedenis van Duitsland wordt ons vaderland geleid door een plan dat alleen maar uitgaat van de behoeften van het volk, en wiens doel het is om aan de welvaart van het volk bij te dragen, en ons land weer op te bouwen. Slechts enkele jaren zijn voorbij gegaan sinds de grote catastrofe, maar wij kunnen nu al de verbeteringen in onze levenstandaard zien; het stijgt van jaar tot jaar. We hebben dat te danken aan het vervullen van het tweejarenplan van 1949-1950, en het economische succes van 1951.

Het vijfjarenplan voorziet in een nog snellere groei, de industriële productie zal meer dan verdubbeld zijn in 1955, vergeleken met 1936. In het volgend jaar, 1953, zal de rantsoeneringen afgeschaft worden, en alle eerste levensbehoeften en industriële goederen zuilen beschikbaar zijn tegen betaalbare prijzen. In 1955 zullen we meer vlees, suiker, melk, etc. per hoofd van de bevolking hebben dan dat we hadden in 1936. Hetzelfde zal gelden voor andere belangrijke goederen.

Wanneer was er ooit een regering in Duitsland’s geschiedenis dat naar het volk toe kwam die in detail liet zien wat zij met de toekomst van plan is ? Dat was niet eerder mogelijk omdat Duitse regeringen altijd bezig waren met oorlog en veroveringen. Zij handelden vooral tegen het belang in van het overgrote gedeelte van het volk. Helaas ook in het Westen zit er een regering die onderdeel uitmaakt van de Amerikaanse oorlogsplannen.

De West-Duitse regering zal met passie protesteren als zij wisten wat er bij geheime ontmoetingen tussen de federale kanselier McCoy en buitenlandse — en nazi generaals gepland werd.

De regering van de Duitse Democratische Republiek verwerpt verborgen agenda’s. Het werkt voor het volk, en alleen het volk, dus is er geen noodzaak om geheimen te hebben zoals bij de oorlogszuchtigen. De grote fabrieken zijn eigendom van het volk, de wapenindustrie, de Nazi criminelen en de Junkers zijn verdwenen. Zij waren degenen die verrijkt werden door de oorlogen. Omdat wij ons bevrijd hebben van de anarchie van het kapitalistisch monopolie zijn wij in staat om dit plan te ontwikkelen en de eerste stappen te zetten om het uit te voeren.

Dankzij dit plan wat voor u ligt, bent u in een positie om van kwartaal tot kwartaal te volgen hoe de industrieën, ambachten, commercie, landbouw, bosbeheer en de gezondheidszorg zich ontwikkelen. U zult zien dat deze plannen voor de fysieke en intellectuele welzijn van uw jeugd goed zijn. En niet alleen bent u in staat om de ontwikkelingen te volgen, mijn medeburgers! Geschenken vallen alleen in sprookjes uit de hemel. Als wij willen leven zoals het vijfjarenplan voorstelt - en dat zullen we! - moeten wij allen meehelpen. Het algemeen gekozen parlement en regering stellen het plan voor, om de investeringen te gidsen, te bepalen welke fabrieken er gebouwd en uitgebreid moeten worden, het zal de doelen zetten voor industrie en landbouw, en toezien dat de steden voedsel krijgen van het platteland, en dat het platteland goederen krijgt van deze steden.

Maar ons doel kan alleen bereikt worden door het harde werken van ieder burger. Hoe meer u deelneemt in onze gezamenlijke opdracht, hoe meer succesvol uw werk in de fabriek, mijn, werf of stad, in een economische instituut, of in de kunst, handel of administratie, zal zijn en hoe eerder wij onze doelen zullen bereiken. Het succes van eenieder van ons ligt in handen van ons allemaal, en het succes van allemaal is tot voordeel van ieder individu. Laat ons daarom enthousiast wezen over dit plan door de gehele republiek heen, en laten wij alle obstakels overwinnen. Laten wij onszelf verenigen om het vijfjarenplan te realiseren, en onze economie en levenstandaard naar voorheen ongekende hoogten brengen.

Ik wil nog een ding zeggen. De aard van de democratie bestaat voor een belangrijk deel uit het recht van het volk om kritiek te geven op problemen en fouten. Ik vraag u om de regering onmiddellijk te informeren wanneer u een serieus probleem of fout signaleert die in de weg staat van onze grootse gemeenschappelijke opdracht.

In het verleden werkten mensen alleen samen indien ze bedreigt werden door een grote ramp. Vandaag de dag zitten wij midden in een enorm project dat welzijn aan ons allen brengt, en wat zal voorkomen dat er nieuw onheil over ons lijdend volk komt. Beste medeburgers, dit plan is niet alleen een lichtend baken voor ons, maar het beschermt ons tegen de leugenachtigheden die McCoy en Adenauer over ons verspreiden onder onze Duitse broeders in het westen. Het is de meest belangrijke bijdrage die we kunnen leveren zodat we de vereniging met West-Duitsland kunnen versnellen. Dit plan laat zien dat twintig miljoen mensen in de Duitse Democratische Republiek en in de democratische sector [1] alleen maar aan vrede denken, en dat zij aan deze vrede en voorspoed werken. Het verspreiden van de waarheid over het vijfjarenplan maakt onze broeders in het westen immuun voor de oorloghitserij van het imperialistische kamp dat probeert om Duitsers te verleiden om hun broeders in het Oosten te vermoorden en te haten. Het wil van Duitsland een slagveld maken.

Laat ons gezamenlijk werken, in volle bewustzijn dat het plan de creatieve krachten in iedere Duitser zal doen ontwaken en laten groeien! Laat ons onze medelandgenoten en de gehele wereld zien wat de Duitsers kunnen bereiken als wij voor de vrede werken. Laat ons gezamenlijk bouwen aan een gelukkig en welvarend bestaan, vrij van schulden en onderdrukking, laten wij bouwen aan onze fundamenten dat vrede garandeert in Europa.

Ik zend u en uw familie de hartelijke groeten voor het nieuwe jaar. Ik wens u gezondheid toe en creativiteit en succes in uw werk. Mogen wij snel de vruchten plukken van ons werk in een vreedzaam en verenigd Duitsland.

Walter Ulbricht


[1] Met de democratische sector werd in de DDR het door de Russen gecontroleerde gedeelte van Berlijn aangeduid.