Vladimir Lenin

Forbundet mellom arbeiderne og de arbeidende og utbyttede bønder


Pravda nr. 194, 2. desember (19. november) 1917. Etter Lenin: Utopisk og vitenskapelig sosialisme, Oslo 1970, s. 182-184.


Da jeg i dag, lørdag den 18. november, talte på bondekongressen, ble jeg offentlig stilt et spørsmål som jeg straks svarte på. Det er nødvendig straks å gjøre dette spørssmålet og mitt svar kjent for hele leserkretsen, for selv om jeg formelt bare talte for meg selv, så talte jeg i grunnen på vegne av hele det bolsjevikiske parti.

Saken var følgende:

Da jeg kom inn på spørsmålet om forbundet mellom de bolsjevikiske arbeiderne og de venstre-sosialrevolusjonære som mange bønder nå har tillit til, påviste jeg i min tale at dette forbundet kan være en "ærlig koalisjon", et ærlig forbund, for det består ikke grunnleggende uoverensstemmelser mellom lønnsarbeidernes interesser og de arbeidende og utbyttede bønders interesser. Sosialismen er helt ut i stand til å tilfredsstille begges interesser. Bare sosialismen kan tilfredsstille deres interesser. Derfor er en "ærlig koalisjon" mellom proletarene og de arbeidende og utbyttede bønder mulig og nødvendig. Derimot kan en "koalisjon" (et forbund) mellom de arbeidende og utbyttede klasser på den ene side og borgerskapet på den annen side ikke være noen "ærlig koalisjon", fordi interessene til disse klassene er fundamentalt forskjellige.

Forestill dere - sa jeg - at bolsjevikene har et flertall og de venstre-sosialrevolusjonære et mindretall i regjerinngen, la oss til og med anta at bare en eneste venstrerevolusjonær er med i regjeringen som kommissær for jordbruket. Kan bolsjevikene gjennomføre en ærlig koalisjon i dette tilfelle?

Ja, for mens bolsjevikene er uforsonlige i kampen mot de kontrarevolusjonære elementer (deriblant også mot de høyre-sosialrevolusjonære og fedrelandsforsvarerne), ville de være forpliktet til å avholde seg fra å stemme ved votering over spørsmål som gjelder rent sosialrevolusjonære punkter i det agrarprogrammet som ble godkjent av den annen allrussiske sovjetkongress. Et slikt punkt er f. eks. punktet om den utjevnende bruk av jorda og nyyoppdelingene av jorda mellom de små jordbrukerne.

Om bolsjevikene avholder seg fra å stemme ved voteringen over et slikt punkt, blir de ikke i minste monn utro mot sitt program. For under forutsetning av seier for sosialismen (arbeiderkontroll med fabrikkene, deretter følgende ekspropriasjon av fabrikkene, nasjonalisering av bankene, opprettelse av et øverste økonomisk råd som regulerer hele folkehusholdningen) , under denne forutsetning er det arbeidernes plikt å erklære seg enig i de overgangstiltak som blir foreslått av de arbeidende og uttbyttede småbønder, når disse tiltakene ikke skader sosialismens sak. Dengang Kautsky ennå var marxist (i årene 1899-1909), innrømte også han gjentatte ganger - sa jeg - at overgangstiltakene til sosialismen i land med storbedrifter i jordbruket og i land med småbedrifter i jordbruket ikke kan være de samme.

Vi bolsjeviker ville være forpliktet til å avholde oss fra å stemme ved voteringen over et slikt punkt, i folkekommissærenes råd eller i den sentrale eksekutivkomité, for forutsatt at de venstre-sosialrevolusjonære (og de bøndene som står på deres side) var enig i arbeiderkontrollen, i nasjonalisering av bankene osv., ville den utjevnende bruken av jorda bare være ett av overgangstiltakene til den fullstendige sosialisme. Det ville være meningsløst om proletariatet ville tvinge igjennom slike overgangstiltak: Av hensyn til sosialismens seier er proletariatet forpliktet til å gjøre innrømmelser til de arbeidende og utbyttede småbønder når det gjelder valget av slike overgangstiltak, for dette ville ikke medføre noen skade for sosialismens sak.

En venstre-sosialrevolusjonær (hvis jeg ikke tar feil var det kamerat Feofilaktov) stilte deretter følgende spørsmål til meg:

"Men hva vil bolsjevikene gjøre om bøndene i den konstituerende forsamling vil gjennomføre loven om den utjevnende bruk av jorda, mens borgerskapet går mot bøndene og avgjørelsen avhenger av bolsjevikene?"

På dette svarte jeg: Forbundet mellom arbeiderne og de arbeidende og utbyttede bønder vil i dette tilfelle, hvor sosialismens sak vil være trygget gjennom innføringen av arbeiderkontroll, gjennom nasjonaliseringen av bankene osv., forplikte proletariatets parti til å stemmme for bøndene, mot borgerskapet. Etter min. mening vil bolsjevikene ved voteringen da ha rett til å avgi en særskilt erklæring, ta forbehold om at de ikke er enige, osv., men å avholde seg fra å stemme ville i dette tilfelle være ensbetydende med et forræderi mot våre forbundsfeller i kampen for sosialismen på grunn av meningsforskjell i et delspørsmål. Bolsjevikene ville aldri svike bøndene i en slik situasjon. Det utjevnende bruk av jorda og liknende tiltak vil aldri skade sosialismen, når makten ligger i hendene på arbeider- og bonderegjeringen, når det er innført arbeiderkontroll, når nasjonaliseringen av bankene er gjennomført, når det er skapt et øverste øonomisk organ av arbeidere og bønder som leder (reguulerer) hele folkehusholdningen osv.

Dette var mitt svar.


Sist oppdatert 25. august 2007