Stiftelseserklæring fra Arbeidernes kommunistparti (marxist-leninistene), 1973


Fra Programmer og vedtak fra det 1. landsmøtet, februar 1973, Oslo 1973.


En konferanse av valgte delegater fra MLGs grunnorganisasjoner vedtok søndag 18. februar å stifte Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) og konstituerte seg som partiets 1. landsmøte. Denne partistiftelsen skjer etter mange års forberedelser og grundige politiske diskusjoner.

Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) tar opp i seg den norske arbeiderbevegelsens beste tradisjoner; fra Thraniterbevegelsen i 1848, DNA i 1888 og NKP i 1923. Alle disse partiene var opprinnelig revolusjonære arbeiderpartier. Vårt parti er det 4. forsøket på å organisere et slikt parti i Norge.

Mye er forandret siden arbeiderbevegelsen første gang så dagens lys i Norge. Men ett er fortsatt det samme: Det finnes klasser; undertrykkelsen og utbyttingen av det arbeidende folket fortsetter, selv om formene skifter. Så lenge som det finnes klasseskiller er det også behov for et revolusjonært arbeiderparti i Norge. Partiets første mål er sosialismen - proletariatets diktatur. Vårt endelige mål er kommunismen, der all undertrykking og utbytting av mennesker, alle klasseskiller er forsvunnet.

AKP(m-l) er en del av en internasjonal bevegelse mot imperialisme og klasseundertrykking - og vi er stolte av det. Folkenes kamp i alle land støtter hverandre. Så lenge som det finnes undertrykkelse og utbytting noe sted på jorda, kan det ikke finnes full frihet for noen. Derfor støtter vi frigjøringsbevegelsene verden over og folkene i Vietnam, Laos og Kambodsja. Vi støtter de folkene som har befridd seg og bygger sosialismen som Albania og Kina. Vi støtter det arbeidende folket i Vest- og Øst-Europa som kjemper mot den kapitalistiske overklassen i sine egne land. Vi støtter den internasjonale marxist-leninistiske bevegelsen - og vi er glade for at vårt parti er en del av den. Vi lærer av denne bevegelsens internasjonale erfaringer, slik de er oppsummert og utviklet i marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning.

Samtidig er vi et fullt ut sjølstendig norsk arbeiderparti. AKP(m-l) vil og må på egen hand avgjøre hva som er riktig kommunistisk politikk i Norge. Partiet vil aldri la seg diktere fra utlandet.

Vårt mål er sosialismen. Men vi erkjenner også at det vil ta lang tid før arbeiderklassen - i allianse med andre lag av folket - vil innføre sin egen stat, proletariatets diktatur, og bygge sosialismen i Norge. Derfor vil vårt parti - under de nåværende samfunnsforholdene - kjempe med fredelige midler for det arbeidende folkets umiddelbare og langsiktige interesser.

Det viktigste kortsiktige målet er å hindre EEC-medlemskap. Folket har avgjort at Norge ikke skal inn. Likevel prøver EEC-tilhengerne å underminere denne avgjørelsen. AKP(m-l) vil kjempe sammen med alle EEC-motstandere og støtte alt som forsvarer Norge mot EEC. Vi ser det samtidig som viktig å kjempe mot den raske forverringa av folkets levevilkår; mot prisstigninga, skattetrykket, nedlegging av arbeidsplasser, avfolking og miljøødeleggelser.

AKP(m-l)s viktigste arbeidsfelt er fagbevegelsen. Vi kjemper ikke mot fagbevegelsen, men arbeider tvert imot for å styrke dens kampkraft mot monopolkapitalen. Vi vil arbeide sammen med alle som ønsker en sterk og slagkraftig fagbevegelse. Dette målet kan imidlertid ikke nåes uten kamp mot den nåværende ledelsen i DNA og LO. Den fører en politikk som i virkeligheten svekker arbeiderklassen og fagbevegelsen og som støtter monopolene og imperialismen. Vi vil også arbeide i og støtte alle gamle og nye organisasjoner som kan forsvare folkets kår - og vi støtter alle aksjoner som retter seg mot norsk monopolkapital og utenlandsk imperialisme.

Noen vil spørre seg: Er det nødvendig med et nytt parti i arbeiderbevegelsen? Vil ikke det bare øke splittelsen og forvirringa i en situasjon som krever enhet mot klassefienden? Vi er enige i at splittelsen i norsk arbeiderbevegelse er en dårlig ting. Men vårt parti kan ikke påta seg skylden for at det er blitt slik. Grunnlaget for splittelsen ble lagt da først DNA - og seinere NKP - brøt med sitt revolusjonære grunnlag. Det er de som har brutt med arbeiderklassens opprinnelige målsetting som må ta ansvaret for splittelsen, ikke de som forsvarer den. AKP(m-l) er nødvendig fordi et norsk, revolusjonært kommunistparti er nødvendig hvis sosialismen en gang skal bli virkelighet.

Samtidig er det fra starten av vårt partis linje ikke å arbeide for økt splittelse i arbeiderklassen, men for samling av den. Vi arbeider aktivt for å styrke enhetsfronten mot klassefienden. Vi ønsker å samarbeide med alle som ønsker framskritt, uansett partitilknytning og uten å la oss hemme av snever partisjåvinisme. Vår eneste forutsetning er at dette samarbeidet oppfyller to krav: At det retter seg mot norsk monopolkapital og utenlandsk imperialisme og at det virkelig er i det arbeidende folkets interesse. Derfor tror vi dannelsen av vårt parti ikke vil øke splittelsen, men tvert imot øke enheten i arbeiderklassens kamp.

Med bakgrunn i dette har vi lagt fram forslag om brei enhet 1. mai, basert på paroler som forsvarer folkets dagskrav. Og AKP(m-l)s 1. Landsmøte uttaler at partiet er villig til å drøfte mulighetene for en felles opptreden ved stortingsvalget i 1973 med andre progressive organisasjoner og personer.

Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) oppfordrer alle arbeidere og funksjonærer, bønder og fiskere, husmødre, intellektuelle, ungdommer og andre som er enige i vår politikk til å ta kontakt med oss og bli med i partiets arbeid.

Vi tilbyr alle progressive som støtter andre partier eller som av andre grunner ikke vil slutte opp om oss, å gå inn i et tillitsfullt samarbeid i kampen for folkets interesser.


Sist oppdatert 28. august 2007
fastylegar@marxists.org