De forenede norske arbeidersamfunds arbeidsprogram, 1892


Vedtatt på det 1. overordentlige represantmøte i Kristiania 31. juli 1892


De forenede norske arbeidersamfund danner en fællesorganisation af alle landets arbeiderforeninger, som vedkjender sig dens program og indmelder sig i organisationen. Landsforeningens opgaver er at sikre de norske arbeideres fulde borgelige rettigheder og bedre deres økonomiske kaar. For at fremme denne opgave vil De forenede norske arbeidersamfund - i bevidsthed om, at vort samfund er modtageligt for forbedringer, og at uretfærdigheden og manglerne vil kunne hæves ad den jævne udviklingens vei uden voldsomme omvæltninger - virke for:

A. En fortsat organisation af vort lands arbeidere.

B. Ved møder, foredrag og presse vække arbeidernes sociale og politiske bevidsthed og kalde dem til deltagelse i alle offentlige betydningsfuldere valg.

C. Søge vore samfundsindretninger og vor lovgivning forandret overensstemmende med arbeidernes interesser og retfærdighedens krav særlig gjennem følgende reformer:

1. Almindelig stemmeret for mænd og kvinder i stat og kommune.
2. Direkte storthingsvalg paa en fridag.
3. Progressiv direkte indtægts-, formues- og arveskat til afløsning af al told, er hviler med uretfærdig tyngde paa de smaa skatteydere.
4. Otte timers normal arbeidsdag fastsat ved lov for alle bedrifter, hvor regelmæssigt arbeide foregaar.
5. Statens og kommunernes hjælp til landarbeidernes erhvervelse af selveierjord.
6. Human omsorg for syge, gamle og arbeidsinvalider. Alderdomsforsørgelse ved staten for alle ubemidlede over 60 aar.
7. Ulykkes- og sygeforsikring for arbeiderne.
8. Ansættelse af arbeidere eller deres tillidsmænd som fabrikinspektører.
9. Kontraktørvæsenets afskaffelse ved alle offentlige arbeider.
10. Oprettelse af et statskontor for arbeiderstatistik.
11. Hævdelse af arbeidernes forenings-, forsamlings- og stemmefrihed, specielt gjennem skjærpelse af straffelovens herhen hørende bestemmelser.
12. Vort skolevæsens udvikling i demokratisk retning og da navnlig at staten understøtter en fælles, afgiftsfri og af de specielt interesserede styret skole.
13. Lige arveret for ægte og uægte børn.
14. Fri retshjælp og lægehjælp.


Sist oppdatert 21. august 2007
fastylegar@marxists.org