Beslutninger fra Det norske arbeiderpartis andre landsmøte, 1888


Protokoll fra DNAs andre landsmøte i Kristiania 13.-14. juli 1888. Etter Olav Kringen: Landsmøter. Beslutninger og resolutioner, Kristiania 1910.


Beslutninger

Program

Et spørsmaal : "Bør programmet utvides?" besvaredes med ja.
Følgende program vedtoges:
1. Indførelse av almindelig stemmeret med direkte valg og valg paa fridag.
2. Indførelse av en arbeiderbeskyttelseslov med normalarbeidsdag.
3. Human alderdomsforsørgelse for ubemidlede og ved staten.
4. Al told paa nødvendighetsartikler ophæves og direkte skat efter stigende skala indføres.
5. Fri og fælles undervisning i stats- eller kommuneskoler.
6. Gratis og offentlig retspleie.

7. Entreprenant- og anbudsvæsenets avskaffelse." Der faldt beslutning for, at punkt 4 paa det forrige program om støtte av streiker skulde strykes, idet den ansaaes overflødig.

Almindelige resolutioner

1. Arbeidssykekasser: Hvorledes kan man ophjælpe arbeidssykekasserne i vort land? Besluttedes: Landsmøtet overdrager hovedbestyrelsen at foranstalte avholdt et fællesmøte av Kristiania og omegns sykekasseforeninger til drøftelse av sykekassevæsenet.
2. Akkordsystemet: Landsmøtet paalægger hovedbestyrelsen at sørge for, at der i de forskjellige fagforeninger holdes foredrag og diskuteres om akkordsystemets indflydelse paa arbeidslønnen. (I tilslutning til programmets punkt 7.)


Sist oppdatert 21. august 2007
fastylegar@marxists.org